Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKW.2233.19.2023.JR KONKURS OFERT - "Udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Siedlcach"

Joanna Radzikowska
Zakład Karny Siedlce
Deadlines:
Published : 04-09-2023 10:57:00
Placing offers : 19-09-2023 09:00:00
Offers opening : 19-09-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowo - cenowy Załącznik nr 1 do DKW.2233.19.2023.JR.odt odt 17.05 2023-09-04 10:57:00 Proceeding
ogłoszenie konkurs ofert lekarz POZ DKW.2233.19.2023.JR.PDF PDF 147.14 2023-09-04 10:57:00 Proceeding
Oświadczenie RODO 2023 zał.3 + klauzula informacyjna.doc doc 39.5 2023-09-04 10:57:00 Proceeding
Oświadczenie Wyk. dot. przesłanek wykluczenia z postepowania 2023 zał. nr 4.docm docm 28.7 2023-09-04 10:57:00 Proceeding
SWKO DKW.2233.19.2023.JR.PDF PDF 928.66 2023-09-04 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWKO DKW.2233.19.2023.JR.PDF PDF 1161.54 2023-09-04 10:57:00 Proceeding
ogłoszenie konkurs ofert lekarz POZ DKW.2233.19.2023.JR.PDF PDF 147.14 2023-09-04 10:57:00 Subject of the order
SWKO DKW.2233.19.2023.JR.PDF PDF 928.66 2023-09-04 10:57:00 Subject of the order
formularz ofertowo - cenowy Załącznik nr 1 do DKW.2233.19.2023.JR.odt odt 17.05 2023-09-04 10:57:00 Criterion
Załącznik nr 2 do SWKO DKW.2233.19.2023.JR.PDF PDF 1161.54 2023-09-04 10:57:00 Criterion
Oświadczenie RODO 2023 zał.3 + klauzula informacyjna.pdf pdf 423.69 2023-09-04 10:57:00 Criterion
Oświadczenie Wyk. dot. przesłanek wykluczenia z postepowania 2023 zał. nr 4.pdf pdf 359.6 2023-09-04 10:57:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 udzielaine świadczeń lakarza POZ a) badania stanu zdrowia, rozpoznania chorób, leczenia - zlecania farmakoterapii oraz udzielania specjalistycznych porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki lekarskiej b) wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich, c) kierowanie w uzasadnionych przypadkach do leczenia szpitalnego, d) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji lekarskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zarządzeniami udzielającego zamówienia, zarówno co do sposobu, jak i jej zakresu. e) prowadzenie indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej pacjentów dokładnie i systematycznie f) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących u udzielającego zamówienia w formie i w terminie uzgodnionym z udzielającym zamówienia. g) sporządzanie odpowiednich oświadczeń, notatek w sytuacji, kiedy trzeba będzie udzielić odpowiedzi na skargi i prośby osadzonych oraz prowadzenia w tym zakresie wymaganej dokumentacji, h) wykonywanie czynności administracyjnych związanych z działalnością służby zdrowia, i) zapoznanie się z receptariuszem i leczenia lekami tam wskazanymi jako tzw. leki pierwszego rzutu j) Wykonawca zobowiązuje się udzielać świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z: • wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, • dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, • zasadami etyki zawodowej, • należytą starannością. k) W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zleci wyjazd osadzonego do zewnętrznego podmiotu leczniczego (w sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia, wymagających natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, niemożliwej do realizacji na terenie Zakładu Karnego w Siedlcach. (W elektronicznym formularzu należy wpisać kwotę za 1h usługi lekarza POZ)

ogłoszenie konkurs o [...].PDF

SWKO DKW.2233.19.202 [...].PDF

1 h Zakład Karny w Siedlcach
Józefa Piłsudskiego 47
08-110, Siedlce
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

formularz ofertowo - [...].odt

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 postanowienia umowy - Zapoznałem się z warunkami i postanowieniami umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Załącznik nr 2 do SW [...].PDF

(0)
3 Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do 31.12.2023. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 oświadczenie RODO + klauzula informacyjna - Zapoznałem się i spełniłem obowiązki RODO Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam"

Oświadczenie RODO 20 [...].pdf

(0)
5 oświadczenie dotyczące braku posdstaw wykluczenia - Zapoznałem się z oświadczeniem i nie zachodzą wobec wykonawcy przesłanki wykluczenia oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam"

Oświadczenie Wyk. do [...].pdf

(0)
6 Załączniki do formularza ofertowego - W tym punkcie proszę załączyć załączniki o których mowa w rozdziale VI punkt 7 SWKO dotyczące oferty praktyki lekarskiej bądź oferty podmiotu leczniczego Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 157