Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GOiOŚ.271.9.2023 Wykonanie ekspertyzy i opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym dotyczącym przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruntach AM 5, Ob. X, dz. nr 2/68 oraz AM 5, Ob. X, dz. nr 2/557, AM 5,Ob. X, dz. nr 2/585, AM 5,ob. X, dz. nr 2/586, położonych w Zgorzelcu szkodliwie wpływających na działki AM 5,ob. X, nr 2/69 oraz AM 5,ob. X 2/70 zlokalizowanych przy ulicy Okólnej

Barbara Chodkowska
Urząd Miasta Zgorzelec
Deadlines:
Published : 30-08-2023 11:40:00
Placing offers : 19-09-2023 09:00:00
Offers opening : 19-09-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 

W przypadku pytań: 

a)    merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

b)  związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

UWAGA:

Na podstawie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający wykluczy:

 

1)  Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2)    Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3)  Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna (RODO).pdf pdf 59.06 2023-08-30 11:40:00 Proceeding
Projekt umowy GOIOŚ.271.9.2023.pdf pdf 837.75 2023-08-30 11:40:00 Criterion
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 316.42 2023-09-20 14:27:51 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 486.79 2023-09-20 14:29:14 Public message

Announcements

2023-09-20 14:29 Barbara Chodkowska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-20 14:27 Barbara Chodkowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie operatu Wykonanie ekspertyzy i opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym dotyczącym przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruntach AM 5, Ob. X, dz. nr 2/68 oraz AM 5, Ob. X, dz. nr 2/557, AM 5,Ob. X, dz. nr 2/585, AM 5,ob. X, dz. nr 2/586, położonych w Zgorzelcu szkodliwie wpływających na działki AM 5,ob. X, nr 2/69 oraz AM 5,ob. X 2/70 zlokalizowanych przy ulicy Okólnej 1 service Urząd Miasta Zgorzelec
ul. Bolesława Domańskiego 7
59-900, Zgorzelec
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie 45 dni od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Podwykonawstwo - Wykonawca oświadcza, że zamówienie nie będzie wykonywane przez podwykonawców. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki zawarte w projekcie umowy - Wykonawca oświadcza, iż akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuje"

Projekt umowy GOIO [...].pdf

(0)
6 Numer rachunku bankowego - Wykonawca oświadcza, że do rozliczeń z Zamawiającym posiada następujący numer rachunku bankowego - proszę podać numer rachunku bankowego (0)
7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 398