Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.14.2023 Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Piaseczno, gmina Cegłów

Agnieszka Płochocka
Gmina Cegłów
Deadlines:
Published : 30-05-2023 13:59:00
Placing offers : 15-06-2023 10:00:00
Offers opening : 15-06-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 36.85 2023-06-13 15:25:45 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu-IZP,271.14.2023.pdf pdf 115.21 2023-05-30 13:59:00 Proceeding
SWZ-IZP.271.14.2023-DU.pdf pdf 473.87 2023-05-30 13:59:00 Proceeding
Zał. Nr 1 do SWZ-Dokumentacja projektowa.zip zip 5449.22 2023-05-30 13:59:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy.docx docx 30.88 2023-05-30 13:59:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ- Oświad o speł warunków udziału.docx docx 18.39 2023-05-30 13:59:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ- Oświad o braku podstaw wykluczenia.docx docx 17.95 2023-05-30 13:59:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.docx docx 62.06 2023-05-30 13:59:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ- Wykaz robót.docx docx 19.24 2023-05-30 13:59:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ- Wykaz osób.docx docx 15.25 2023-05-30 13:59:00 Proceeding
Zał. Nr 8 do SWZ - Oddanie zasobów.docx docx 21.25 2023-05-30 13:59:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ - Oświadczenie sankcyjne.docx docx 17.42 2023-05-30 13:59:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SWZ- Oswiadczenie wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie.doc doc 56.5 2023-05-30 13:59:00 Proceeding
Zał. nr 11 do SWZ.docx docx 13.62 2023-05-30 22:51:58 Proceeding
Odpowiedzi 12.06.2023- IZP.271.14.2023-DU.pdf pdf 289.58 2023-06-12 11:33:52 Public message
Odpowiedzi 13.06.2023- IZP.271.14.2023-DU.pdf pdf 264.3 2023-06-13 15:28:33 Public message
IZP.271.14.2023- informacja z otwarcia ofert-DU.pdf pdf 213.9 2023-06-15 11:08:46 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty- IZP.271.14.2023-DU.pdf pdf 198.56 2023-06-27 10:44:56 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
boisko Piaseczno MULTISPORT.xls xls 10
Oferta Cegłów MULTISPORT (1).pdf pdf 2727.2
pełnomocnictwo Małgorzata Jałmużniak.pdf pdf 378.24
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
1. Zał. nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy.pdf pdf 201.73
02GG09_0718_23_0007gw.pdf pdf 177.19
2. Kosztorys-1.pdf pdf 99.25
3. Zał. nr 3 do SWZ- Oświad o speł warunków udziału.pdf pdf 83.51
4. Zał. nr 4 do SWZ- Oświad o braku podstaw wykluczenia.pdf pdf 72.38
Piwowar_Skalicka_A_18_15_06_2020.pdf pdf 339.34
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta activa piaseczno 15.06.2023.zip zip 1312.6

Announcements

2023-06-27 10:44 Agnieszka Płochocka Dotyczy: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Piaseczno, gmina Cegłów”
Nr procedury: IZP.271.14.2023


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU

Działając na podstawie art. 253 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej zwaną ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że wybiera najkorzystniejszą ofertę, tj.:

1. MULTISPORT BOISKA SPORTOWE Sp. z o.o.
ul. K. Olszewskiego 13A
43-600 Jaworzno
NIP: 6322022619
REGON: 382712693
Adres: e-mail: multisport@multisport-boiska.pl
,która otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100 pkt

Zamawiający informuje:
1) że nie odrzucił żadnej oferty;
2) o wykonawcach, którzy złożyli oferty, o przyznanej punktacji ofertom w kryteriach oceny ofert:

Oferty Nazwa Cena oferty/liczba punktów Gwarancja/ liczba punktów Liczba punktów łącznie Pozycja po ocenie

1.MULTISPORT BOISKA SPORTOWE Sp. z o.o.
ul. K. Olszewskiego 13A
43-600 Jaworzno
NIP: 6322022619
REGON: 382712693
478 767,43 PLN
60 pkt 84 miesiące
40 pkt 100 1
2. AK SPORT ANDRZEJ GNIADO
ul. Lipowa 7
05-079 Okuniew
NIP: 8222123256
REGON: 363161710
526 665,78 PLN
54,54 pkt 84 miesiące
40 pkt 94,54 2
3. ACTIVA LONGIN WITKOWSKI
ul. Narutowicza 53/6
90-130 Łódź
NIP: 7251462368
REGON: 473239401 628 206,14 PLN
45,73 pkt 84 miesiące
40 pkt 85,73 3


Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta Wykonawcy: MULTISPORT BOISKA SPORTOWE Sp. z o.o., spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w rozdziale SWZ.
Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-06-19 13:00 Agnieszka Płochocka Wywiązując się z obowiązku określonego w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami.
2023-06-15 11:08 Agnieszka Płochocka Cegłów, dnia 15 czerwca 2023 r.
Znak sprawy: IZP.271.14.2023

Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznegoDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Piaseczno, gmina Cegłów”INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Podstawa prawna: Art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1. MULTISPORT BOISKA SPORTOWE Sp. z o.o.
ul. Karola Olszewskiego 13A
43-600 Jaworzno
NIP: 6322022619
REGON: 382712693
Oferta:
• zaoferowana cena za wykonanie zamówienia:
- (netto) – 389 241,81 zł
- podatek VAT 23%
- gross – 478 767,43 zł.
• okres gwarancji: 84 miesiące

2. AK SPORT ANDRZEJ GNIADO
ul. Lipowa 7
05-079 Okuniew
NIP: 8222123256
REGON: 363161710
Oferta:
• zaoferowana cena za wykonanie zamówienia:
- (netto) – 428 183,56 zł
- podatek VAT 23%
- gross – 526 665,78 zł.
• okres gwarancji: 84 miesiące


3. ACTIVA LONGIN WITKOWSKI
ul. Narutowicza 53/6
90-130 Łódź
NIP: 7251462368
REGON: 473239401
Oferta:
• zaoferowana cena za wykonanie zamówienia:
- (netto) – 510 736,70 zł
- podatek VAT 23%
- gross – 628 206,14 zł.
• okres gwarancji: 84 miesiące

IZP.271.14.2023- inf [...].pdf

2023-06-15 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 400.000,00 zł brutto
2023-06-13 15:28 Agnieszka Płochocka W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.
Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ, tj.:
1) w Rozdziale III ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „ 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ceglow w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 15 czerwca 2023 r. do godz. 10:00.”
2) w Rozdziale III ust. 3 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 15 czerwca 2023 r. o godz. 10:30.”
3) w Rozdziale III ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „ Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 14 lipca 2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Odpowiedzi 13.06.202 [...].pdf

2023-06-12 11:33 Agnieszka Płochocka Dotyczy zamówienia pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Piaseczno, gmina Cegłów” Nr procedury: IZP.271.14.2023

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuję w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi 12.06.202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1490