Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Remont polegający na uszczelnieniu okien połaciowych wraz z wymianą 1 okna. w budynku KPP Koło przy ul. Sienkiewicza 13.

Lucyna Kośmicka-Skrzypczak
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 26-05-2023 07:13:00
Placing offers : 29-05-2023 08:00:00
Offers opening : 29-05-2023 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Remont polegający na uszczelnienieniu okien połaciowych wraz z wymianą 1 szt. w budynku KPP Koło przy ul. Sienkiewicza 13.

 

 

Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

60-844 Poznań

ul. Kochanowskiego 2a

 

I.                    Lokalizacja inwestycji

KPP KOŁO-ul.Sienkiewicza 13

 

 

Zakres :

Wykonawca w ramach zlecenia winien wykonać prace zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi odbioru robot budowlanych oraz instrukcją montażu producenta wyrobu.

Zakres prac:

Remont ościeży okien polaciowych typu FAKRO 78/118 , 12 szt

wymiana okna polaciowego 1 szt

 montaż markiz zewnętrznych manualnych :

12 okien FTS 78/118 + wyłaz dachowy FWP-R 94/118

-oczyszczenie i zagruntowanie, szpachlowanie i malowanie w kolorze białym ościeży pozostałych okien (11 szt + wyłaz dachowy)

-demontaż okna polaciowego 1 szt.

-dostawa i montaż okna 78/118 wraz z kołnierzem zewnętrznym dostosowanym do rodzaju pokrycia dachowego oraz docieplającym 1 szt

-dostawa i montaż markiz zewnętrznych manualnych typu AMZ-089 78/118 dla 12 okien polaciowych + wyłaz dachowy

-wykonanie nowych obróbek ościeży z płyty gips karton w wyłącznie dla wymienianego okna,

 

Pakiet szybowy - U4 – super-energetyczny

kołnierz docieplający  XDP

kołnierz montażowy na dachy z blachodachówki

               współczynnikiem przenikania ciepła nie przekraczającym 1,0 W/(m2∙K) dla całego okna

 

a)      termin realizacji zadania do 5 czerwca Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest przedłożenie wypełnionego formularzu  ofertowego.

b)      Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy, dopuszcza się formę negocjacji cenowych po dokonanym wyborze oferenta.

W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami którzy złożyli oferty.

a)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

b)     Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznej  platformy  zakupowej;

c)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

d)     Wykonawca zobowiązuje się podpisać zlecenie w terminie – do 2 dni roboczych od daty telefonicznego lub e-mailowego poinformowania go o takiej możliwości;

e)     Składanie ofert do dnia 25.05.2023 r. do godz. 9.00.

 

 

II.                 Wymagania dotyczące Wykonawcy

a)        Wykonawca składając ofertę oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

b)       Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w zakresie prac dekarskich, oraz zatrudnionych pracowników na umowę o pracę.

c)    Oferent  który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość  , zgodność  z   

       zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu

 

III.    Kryterium oceny ofert

Cena  oferty  -  100%

 

IV.               Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy  odpowiedzialności  prawnej  za   złożoną ofertę.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 65.35 2023-05-26 07:13:00 Proceeding
Przedmiar Koło pdf.pdf pdf 52.12 2023-05-26 07:13:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane -

Przedmiar Koło pdf.p [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 339