Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIM 271.2.33.2023 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oświetlenia stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy.

Justyna Pabian
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Inwestycji Miasta
Deadlines:
Published : 25-05-2023 10:13:00
Placing offers : 05-06-2023 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

nr WIM 271.2.33.2023 z dnia 24.05.2023 r.

(w przedmiocie zamówienia o wartości do kwoty 130.000 zł na podst. art.2 ust.1 pkt.1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2022.1710 t.j. z późn. zm.)


1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz     


Wydział przeprowadzający postępowanie:

Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz


Nazwa zadania:

1) „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz – II etap - dokumentacja”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oświetlenia stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w  Bydgoszczy (dz. ew. nr 84/14 obr. 178) – uszczegółowienie opisu zawiera załącznik do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym pn. Program Funkcjonalno - Użytkowy.


3. Informacje dotyczące warunków formalnych (podmiotowych) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia jak wyżej:

1) prowadzenie działalności w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia,

2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do wykonywania usług projektowych, dla których prawo budowlane wymaga uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

posiadanie doświadczenia:

* co najmniej dwa wykonane w okresie ostatnich pięciu lat zamówienia na dokumentację projektową obejmującą zaprojektowanie masztów lub wież o wysokości minimum 25m wraz z posadowieniem,

* co najmniej jedno wykonane w okresie ostatnich pięciu lat zamówienie na dokumentację projektową odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia – budowa oświetlenia boiska o wymiarach min. 105 m x 68 m.


4. Załączniki do zapytania:

1) Program funkcjonalno- użytkowy (wraz z załącznikiem graficznym),

2) wzór umowy,

3) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,

4) wykaz wykonanych usług,

5) mapa zasadnicza do celów informacyjnych,

6) wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej,

7) zdjęcia- 4 ujęcia

8) „Sprawozdanie z badań wraz z oceną geotechniczną masztów oświetleniowych na stadionie Polonia przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy” opracowane 12.11.2022 r. dla słupów nr 1-4.


5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Kryterium oceny ofert, opis sposobu oceny ofert i warunki płatności:

6.1 Kryterium oceny ofert

Ustala się następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 100 % cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty wykonawcy fakturą/rachunkiem końcowym po zakończeniu  i bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.

6.2 Sposób oceny ofert:

1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium,

2) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

3) inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do instytucji zamawiającego – wykonawca nie może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy,

4) nie przewiduje się prowadzenia między Zamawiającym, a wykonawcą negocjacji ceny dotyczących złożonej oferty,

5) ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę),

6) Zamawiający poprawia w tekście oferty:

* oczywiste omyłki pisarskie - to omyłki nie budzące wątpliwości, bezsporne – powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy, nie znający sprawy równie łatwo zauważy je i równie łatwo wskaże ten sam sposób ich poprawienia;

* oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.3 Warunki płatności:

1) podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego zdawczo- odbiorczego,

2) termin płatności - 14 dni od daty udokumentowanego wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury/rachunku do siedziby Wydziału Inwestycji Miasta.


7. Termin wykonania zamówienia: - 4 miesiące od daty zawarcia umowy

(w tym wykonanie mapy do celów projektowych, inwentaryzacji, projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy)


8. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami (w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia):

1) Inspektor WIM (koordynator) Agnieszka Łabędzka - Grabowska– tel.887-870-970    

2) Inspektor WIM (br. ogólnobudowlana) Bernadeta Bała - tel. 52- 58- 58-149

3) Inspektor WIM (br. elektryczna) Jacek Wonsewicz– tel. 692-308-569.


Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia może dobywać się pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: agnieszka.labedzka@um.bydgoszcz.pl.


9. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 05.06.2023r. o godz. 9.00.


10. Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest załączyć:

10.1. potwierdzenie posiadanego doświadczenia (wypełniony załącznik nr 4) – wykaz wykonanych w ostatnich 3 latach zamówień (minimum 2 zamówienia) opisanych w pkt. 3 ppkt.3),

10.2. dowód/dowody należytego wykonania zamówienia/ń wykazanego/ych w załączniku nr 4 (referencje/poświadczenia podmiotu, na rzecz którego takie zamówienie/a zostało/y wykonane).


11. W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.


12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.


13. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty:

3) wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

4) wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia  1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

5) wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.


Bydgoszcz, 24.05.2023 r.                  

DYREKTOR                

WYDZIAŁU INWESTYCJI MIASTA

URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY

Bogdan Tyborski             

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
gotowe załaczniki.zip zip 10748.21 2023-05-25 10:13:00 Proceeding
Umowa Oświetlenie Polonia.pdf pdf 320.12 2023-05-25 10:13:00 Proceeding
Wynik.pdf pdf 30.99 2023-06-14 08:46:32 Public message

Announcements

2023-06-14 08:46 Justyna Pabian Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wynik.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oświetlenia stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6069 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 4 miesiące od daty zawarcia Umowy, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 357