Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.271.1.2023.RC Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Radosław Czyżewski
Gmina Miejska Łeba
Deadlines:
Published : 19-05-2023 12:27:00
Placing offers : 02-06-2023 09:00:00
Offers opening : 02-06-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 822.05 2023-05-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf pdf 204.4 2023-05-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.odt odt 536.81 2023-05-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.odt odt 537.3 2023-05-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.odt odt 557.77 2023-05-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.odt odt 657.55 2023-05-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby.odt odt 656.57 2023-05-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.odt odt 661.58 2023-05-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz dostaw.odt odt 658.32 2023-05-19 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu.odt odt 664.47 2023-05-19 12:27:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 102.38 2023-06-27 22:23:02 Public message
Ogłoszenie 2023_BZP 00225294_01.pdf pdf 80.74 2023-05-19 14:53:50 Public message
Odpowiedź na zapytania (1).pdf pdf 67.21 2023-05-29 09:11:46 Public message
Odpowiedź na zapytania (2).pdf pdf 2149.23 2023-05-29 10:25:11 Public message

Announcements

2023-06-27 22:23 Radosław Czyżewski Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-01 13:27 Radosław Czyżewski The message was withdrawn by the Buyer.
2023-05-29 10:25 Radosław Czyżewski Odpowiedź na zapytania (2)

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2023-05-29 09:11 Radosław Czyżewski Poprawiona odpowiedź na zapytania (1)

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2023-05-22 16:23 Radosław Czyżewski The message was withdrawn by the Buyer.
2023-05-19 14:53 Radosław Czyżewski Ogłoszenie w BZP: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000225294%2F01

Ogłoszenie 2023_BZP [...].pdf

2023-05-19 14:45 Radosław Czyżewski Zmiana treści SWZ:

Punkt 17 na str. 28 ma brzmienie: "17. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 18), nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.".

Poprawia się na: "17. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 16), nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.".
2023-05-19 14:39 Radosław Czyżewski The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 677