Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dokumentacja geodezyjna dla potrzeb regulacji stanu prawnego drogi publicznej ul. Falencka gm. Raszyn

Radosław Chechłacz
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Department: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Deadlines:
Published : 19-05-2023 08:45:00
Placing offers : 26-05-2023 08:00:00
Offers opening : 26-05-2023 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Pruszków, dnia 19 maja 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Pruszkowski, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30

 

Nazwa zamówienia: „Dokumentacja geodezyjna dla potrzeb regulacji stanu prawnego drogi ul. Falenckiej gm. Raszyn”

Przedmiot zamówienia (zakres prac):

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb regulacji stanu prawnego, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, gruntów zajętych pod drogą publiczną ul. Falencką o kategorii powiatowej we wsi Falenty Nowe gm. Raszyn oraz we wsi Falenty Duże gm. Raszyn, na odcinku od południowej granicy z działką nr ew. 189/6 obr. Falenty Nowe do północnej granicy z działką nr ew. 76/4 Podolszyn Nowy, gm. Raszyn. Łączna długość podlegająca opracowaniu około 960 metrów.

Wykonanie protokołów zajętości i badań hipotecznych w 1 egzemplarzu oraz mapy podziałowe
w 3 egzemplarzach dla Zamawiającego.

 

Termin realizacji pierwszego etapu zamówienia: 31 sierpnia 2023 r.

 

Termin realizacji zamówienia: 17 listopada 2023 r

 

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 26 maja 2023 (piątek), godz. 8.00.

 

Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim,

Oferta winna być złożona przez osobę upoważnioną.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Nie uwzględnia się oferty, która została złożona po terminie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku postępowania.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

1.       Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku powinien wskazać,
że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, minimum 2 zamówień dotyczących sporządzenia dokumentacji dla potrzeb regulacji stanu prawego dróg o wartości min. 5 000,00 zł brutto (każda). Przy czym dokumentacja została oddana w terminie lub opóźnienie w oddaniu nie było dłuższe niż 50 dni. 

 

Zawartość oferty:

1.       Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2.       Wykaz wykonanych robót z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie
(np. referencje)  załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

3.       Umowa WGN-24/2023 - do wglądu.

 

Kryterium oceny ofert :

            CENA 100 %

 

 

Wykluczenie:

Wykluczeniu z oceny oferty będzie Wykonawca który nie przedstawi dokumentów poświadczających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

Odrzucenie oferty:

Odrzuca się ofertę:

1)    wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)    jeżeli jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu;

3)    jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)    jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub cenę rażąco niską;

5)    jeżeli została złożona w innej formie niż wymagana.

 

Procedura wyjaśnień, uzupełninia i poprawy ofert :

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia wyjaśnień każdej ze złożonych ofert.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, wzywa się do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Nie dokonuje się wezwania, jeśli mimo złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W ofercie poprawia się:

1)      oczywiste omyłki pisarskie;

2)      oczywiste omyłki rachunkowe;

3)      inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

 

Wybór oferty najkorzystniejszej

1.    Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w zapytaniu ofertowym.

2.    Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

Upublicznienie wyników postępowania

1.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, informuje się wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawców, którzy złożyli oferty

2)    wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.

2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszcza się informacje,
 o których mowa powyżej, na platformie zakupowej.

Unieważnienie postępowania

1.       Postępowanie unieważnia się, jeżeli:

1)         nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania określone w zapytaniu ofertowym;

2)         przeprowadzone negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy;

3)         cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania;

4)         wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia publicznego nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5)         zaistniała wada postępowania, która uniemożliwia zwarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia;

2.       O unieważnieniu postępowania albo odstąpieniu od jego prowadzenia informuje się wykonawców, którzy złożyli oferty, przez platformę zakupową.

 

Cena oferty.

W cenę należy wliczyć wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, tj. należne cła, podatki, transportu, ubezpieczenia, przechowania, materiałów, eksploatacji, itp., a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego.

Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę złożyć można poprzez platformę zakupową openNexus, dostępną pod adresem platformazakupowa.pl.


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1.docx docx 12.67 2023-05-19 08:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2.docx docx 12.84 2023-05-19 08:45:00 Proceeding
WGN-24_2023 droga publiczna ul. Falencka RASZYN.doc doc 88 2023-05-19 08:45:02 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dok. geodezyjna ul. Falencka - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 296