Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Numer wg spisu: ZO-16/2023 Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Deadlines:
Published : 16-05-2023 11:39:00
Placing offers : 26-05-2023 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert WYŁĄCZNIE poprzez Platformę zakupową z wykorzystaniem poniższego formularza elektronicznego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, prosimy o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Postępowanie jest prowadzone w podziale na dwie części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych -  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub obie części zamówienia, wg swojego wyboru i możliwości realizacyjnych, przy czym Wykonawca powinien zaoferować całość przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z jednym wykonawcą na więcej niż jedną część zamówienia.

Każdą wyspecyfikowaną część zamówienia nr I i II należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszelkie zapisy znajdujące się w Zapytaniu Ofertowym  dotyczące oferty należy rozumieć jako dotyczące oferty częściowej. Jeżeli w Zapytaniu Ofertowym nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony punkt, warunek, formularz, dokument itp. - oznacza, że dotyczy tak samo każdej części /wszystkich części.

 Informacje dotyczące zawierania umowy:

a.      Zamawiający po przeprowadzeniu zapytania ofertowego zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wykonawcą.

b.      Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany wykonawca podpisze umowę z Akademią Muzyczną w Krakowie. Umowa   musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

c.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

d.      Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

e.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania stawek cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę.

f.       Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia omyłek w ofercie.

g.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia oferty.

h.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym wybranego Wykonawcę. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się ze wskazaną przez Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych związanych z podpisaniem i realizacją umowy. Datę i miejsce podpisania umowy wskaże Zamawiający.

i.      W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z powodu identycznych cen, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy je zaoferowali, dodatkowe zapytanie


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RODO_zapytanie_ofertowe.pdf pdf 444.09 2023-05-16 11:39:00 Criterion
Kryterium_CENA.pdf pdf 401.74 2023-05-16 11:39:00 Criterion
Formularz_asortymentowo_cenowy_CZĘŚĆ_I_ZAMÓWIENIA_dostawa_pianin_AMKP.docx docx 25.11 2023-05-16 11:39:00 Criterion
Formularz_asortymentowo_cenowy_CZĘŚĆ_II_ZAMÓWIENIA_dostawa_instrumentów_perkusyjnych_AMKP.docx docx 21.82 2023-05-16 11:39:00 Criterion

Announcements

2023-05-30 19:18 Ewelina Granat Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie informuje, że w postępowaniu dotyczącym „rozpoznania cenowego” na „Dostawę fabrycznie nowych instrumentów muzycznych dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie” dokonano wyboru oferty, jak następuje:
W części nr 1 zamówienia (pianino klasyczne z ławą fortepianową - 4 komplety) jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Pani Jolanty Zalewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „PASJA Jolanta Zalewska”, ul. Wiktorska 7/11, 02-587 Warszawa. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (w tym na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. z 2023 r., poz. 129), jego oferta nie podlega odrzuceniu, jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.
Wartość zamówienia w zakresie części nr 1 wynosi: 114 000,00 zł brutto.
W części nr 2 zamówienia (instrumenty perkusyjne) jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Ragtime Wojciech Lasek Sp. Jawna, ul. 1 Maja 19 of., 45-068 Opole. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (w tym na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. z 2023 r., poz. 129), jego oferta nie podlega odrzuceniu, jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.
Wartość zamówienia w zakresie części nr 2 wynosi: 13 284,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część nr I zamówienia - pianino klasyczne z ławą fortepianową- 4 komplety Przedmiotem zamówienia w części I zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pianin klasycznych w komplecie z ławami fortepianowymi wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem do budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Dostawa obejmuje również przeglądy serwisowe i min. 60 miesięczną gwarancję na dostarczony asortyment. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik - Formularz asortymentowo - cenowy do części I zamówienia. Proszę tut. podać cenę ofertową za całość zamówienia objętego częścią nr I zamówienia. Ponadto proszę załączyć do oferty opis oferowanego asortymentu i szczegółową kalkulację ceny ofertowej, w części Kryteria i warunki formalne, pkt 7 niniejszego formularza elektronicznego z wykorzystaniem załącznika pn. "Formularz asortymentowo - cenowy". 1 delivery Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
ul. św. Tomasza 43
31-027, Kraków
(0)
2 Część nr II zamówienia - Instrumenty perkusyjne Przedmiotem zamówienia w części II zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych instrumentów perkusyjnych wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem do budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Dostawa obejmuje również min. 24 miesięczną gwarancję na dostarczony asortyment. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik - Formularz asortymentowo - cenowy do części II zamówienia. Proszę tut. podać cenę ofertową za całość zamówienia objętego częścią nr II zamówienia. Ponadto proszę załączyć do oferty opis oferowanego asortymentu i szczegółową kalkulację ceny ofertowej, w części Kryteria i warunki formalne, pkt 7 niniejszego formularza elektronicznego z wykorzystaniem załącznika pn."Formularz asortymentowo - cenowy". 1 delivery Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
ul. św. Tomasza 43
31-027, Kraków
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value

Kryterium_CENA.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Płatność za wykonaną dostawę nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin wykonania zamówienia 20% Termin wykonania zamówienia [T] stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert o wadze 20 %. Zamawiający dokona oceny i przyzna punktację na podstawie zaoferowanego terminu wykonania zamówienia. Ocena punktowa: - termin równy 14 dniom – 0 pkt. - termin dłuższy niż 10 a krótszy niż 13 dni lub równy 13 dniom – 5 pkt. - termin dłuższy niż 7 a krótszy niż 10 dni lub równy 10 dniom – 10 pkt. - termin dłuższy niż 4 a krótszy niż 7 dni lub równy 7 dniom – 15 pkt. - termin równy 4 dniom lub krótszy – 20 pkt Proszę podać oferowany termin wykonania zamówienia wyrażony w dniach, odpowiednio do części zamówienia ma którą składana jest oferta. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego/ informacje dot. ochrony danych osobowych - -

RODO_zapytanie_ofert [...].pdf

(0)
6 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 129) - Proszę potwierdzić (0)
7 Opis oferowanego asortymentu i szczegółowa kalkulacja ceny oferty - Proszę załączyć szczegółowy opis oferowanego asortymentu (wraz podaniem producenta i modelu oferowanych instrumentów) i szczegółową kalkulację ceny ofertowej na załączonym formularzu, odpowiednio do oferowanej części zamówienia, zawierającą w szczególności: cenę jednostkową netto i brutto oferowanych instrumentów w części/ częściach zamówienia, na którą/ które składana jest oferta; łączną cenę netto i brutto w części/ częściach zamówienia, na którą/ które składana jest oferta, nazwę i adres zamawiającego, imię i nazwisko/ pełną nazwę rejestrową wykonawcy i adres wykonawcy. Attachment required

Formularz_asortyment [...].docx

Formularz_asortyment [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267