Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIM 271.2.28.2023 Wykonanie analizy technicznej i finansowej wymiany istniejącego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Tadeusza Czackiego 8 w Bydgoszczy

Justyna Pabian
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Inwestycji Miasta
Deadlines:
Published : 15-05-2023 13:49:00
Placing offers : 31-05-2023 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

nr WIM 271.2.28.2023 z dnia 12.05.2023 r.

(w przedmiocie zamówienia o wartości do kwoty 130.000 zł na podst. art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2022.1710 z późn. zm.)


1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.


Wydział przeprowadzający postępowanie:

Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz.


2. Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy technicznej i finansowej wymiany istniejącego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Tadeusza Czackiego 8 w Bydgoszczy wraz z opracowaniem raportu techniczno-finansowego określającego stopę zwrotu inwestycji zgodnie ze szczegółowymi założeniami i wytycznymi Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje”.

Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w zał. nr 1-9.


3. Informacje dotyczące warunków formalnych (podmiotowych) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia jak wyżej:

1) Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym,

2) Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) Dysponowanie osobą/osobami posiadającą/ymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.


4. Załączniki do zapytania:

(zał. 1) Opis przedmiotu zamówienia,

(zał. 2) Dokumentacja zdjęciowa,

(zał. 3) Rzut piwnicy,

(zał. 4) Rzut parteru,

(zał. 5) Rzut I piętra,

(zał. 6) Rzut II piętra,

(zał. 7) Przekroje,

(zał. 8) Wzór umowy,

(zał. 9) Wzór oferty – do wypełnienia.


5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Kryterium oceny ofert, opis sposobu oceny ofert i warunki płatności:

6.1 Kryterium oceny ofert

Ustala się następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 100 % cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty wykonawcy.


6.2 Sposób oceny ofert:

1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium,

2) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

3) inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do instytucji Zamawiającego – wykonawca nie może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy,

4) nie przewiduje się prowadzenia między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji ceny dotyczących złożonej oferty,

5) ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę),

6) Zamawiający poprawia w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie - to omyłki nie budzące wątpliwości, bezsporne – powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy, nie znający sprawy równie łatwo zauważy je i równie łatwo wskaże ten sam sposób ich poprawienia;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


6.3 Warunki płatności:

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy (zał. 8).


7. Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera się czas wskazany w § 4 ust. 4 wzoru umowy na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do otrzymanego przedmiotu umowy, a także czas na usunięcie przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego, o ile takie zostaną zgłoszone.


8. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

(w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia):


1) Maciej Zmorek Główny Specjalista WIM (koordynator) – tel. 52 58 59 245,

2) Rafał Pyjos Kierownik Referatu Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta Dofinansowanych ze Środków Europejskich – tel. 52 58 59 144.


Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia może dobywać się drogą elektroniczną na adres: maciej.zmorek@um.bydgoszcz.pl


9. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 26.05.2023r. o godz. 11:00.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie objętym zakresem zadania (Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Czackiego 8) w dniu 22.05.2023 r. o godzinie 9:00.


10.  Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest załączyć:

1) potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym.

2) potwierdzenie dysponowania osobami wyszczególnionymi w pkt. 3 ppkt. 2 i 3,

3) wypełniony wzór oferty (zał. 9).


Brak przekazania Zamawiającemu wymaganych i określonych w pkt. 10 załączników spowoduje odrzucenie oferty.


11.  W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej wartości, Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.


12.  „Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty:

1) wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”


 13. Wykluczenie Wykonawcy:

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy zawartej z Miastem Bydgoszcz w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.


14.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.


Bydgoszcz, 12.05.2023 r.                    

DYREKTOR / ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁU INWESTYCJI MIASTA      

URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY     

Bogdan Tyborski                 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
(zał. 1) Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 296.86 2023-05-15 13:49:00 Proceeding
(zał. 2) Dokumentacja zdjęciowa.pdf pdf 14169.79 2023-05-15 13:49:00 Proceeding
(zał. 3) Rzut piwnicy.pdf pdf 594.62 2023-05-15 13:49:00 Proceeding
(zał. 4) Rzut parteru.pdf pdf 627.51 2023-05-15 13:49:00 Proceeding
(zał. 5) Rzut I pietra.pdf pdf 606.13 2023-05-15 13:49:00 Proceeding
(zał. 6) Rzut II pietra.pdf pdf 376.09 2023-05-15 13:49:00 Proceeding
(zał. 7) Przekroje.pdf pdf 404.21 2023-05-15 13:49:00 Proceeding
(zał. 8) Wzór umowy.pdf pdf 367.15 2023-05-15 13:49:00 Proceeding
(zał. 9) Wzór oferty - do wypełnienia.pdf pdf 367.57 2023-05-15 13:49:00 Proceeding
Wynik.pdf pdf 31.15 2023-06-06 12:10:57 Public message
Odpowiedź nr 2.pdf pdf 49.84 2023-05-26 08:09:16 Public message

Announcements

2023-06-06 12:10 Justyna Pabian Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wynik.pdf

2023-05-26 08:09 Justyna Pabian Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy.

Odpowiedź nr 2.pdf

2023-05-25 15:11 Justyna Pabian Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert z 26.05.2023 r. na 31.05.2023 r.
2023-05-24 08:02 Justyna Pabian W związku z zadanym pytaniem Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji szkoły w dwg.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie analizy technicznej i finansowej wymiany istniejącego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Tadeusza Czackiego 8 w Bydgoszczy Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6069 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 8 tygodni od daty zawarcia Umowy, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 604