Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WGK-I.271.1.51.2023 Zabiegi ochronne na pomnikach przyrody i innych drzewach cennych.

Justyna Olszewska
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Published : 11-05-2023 14:07:00
Placing offers : 17-05-2023 14:10:00
Offers opening : 17-05-2023 14:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

 

1.      Nazwa oraz adres Zamawiającego:

      Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

      Wydział przeprowadzający postępowanie: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej

 

2.       Nazwa postępowania:

Zabiegi ochronne na pomnikach przyrody i innych drzewach cennych.

 

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

3.1.    Zadanie polega na:

1)       wykonaniu zabiegów ochronnych na wskazanych drzewach, zgodnie z opisem zawartym w załączniku
do niniejszego zapytania ofertowego,

2)       sprzątnięciu i zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odpadów powstałych w wyniku realizacji prac jw.,

3)       wykonaniu sprawozdania z przeprowadzonych prac i inspekcji arborystycznych w formie dokumentacji zawierającej informacje o wykonanych zabiegach, ustaleniach z inspekcji, w tym wskazanie koniecznych zabiegów na kolejne lata,

4)       oznakowanie pomników przyrody, zgodnie z wykazem drzew wskazanych w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

3.2.  Przed przystąpieniem do  wykonania prac pielęgnacyjnych Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić  oględziny w zakresie występowania w obrębie drzew dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową, w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody. Realizowane prace nie mogą skutkować zniszczeniem siedlisk gatunków chronionych oraz samych okazów –  Wykonawcę obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

W przypadku prac w obrębie pasa drogowego, Wykonawca wystąpi o zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie, organizowanie i oznakowanie robót łącznie z poniesieniem należnych kosztów.

3.3.  Podstawową techniką prac w koronach drzew powinna być metoda "z lin", pracę z podnośnika dopuszcza się jedynie w miejscach z możliwością dojazdu oraz powierzchni utwardzonej. Nie dopuszcza się wjazdu podnośnikiem na teren nieutwardzony. Wyklucza się możliwość wchodzenia na drzewa
z użyciem tzw. „drzewołazów”, raków, itp.

   

4.     Termin wykonania zamówienia:  

Od czerwca – do 16 października 2023 r. 

 

5.       Kryterium lub kryteria oceny ofert: najniższa cena.

UWAGA! Prosimy o wycenę całości zadania (kwota brutto) i prac odnoszących się do danych pomników przyrody, zgodnie z załącznikiem. 

 

6.       Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: upływa w dniu 17 maja 2023 r. , godz. 14.10

 

7.       Opis sposobu oceny ofert: analiza ceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

8.       Warunki udziału w postępowaniu.

8.1. Doświadczenie w realizacji analogicznych prac do wskazanych w niniejszym postępowaniu:

1)    realizacja analogicznych do wskazanych w niniejszym zapytaniu zabiegów ochronnych na co najmniej 100 drzewach – pomnikach przyrody w latach 2020-2023,

2)     doświadczenie  w montażu wiązań elastycznych – montaż co najmniej 30 wiązań w latach 2020-2023,

3)    wykonanie co najmniej 50 dokumentacji na temat stanu drzew (np. wyniki inspekcji arborystycznej koron z zaleceniami ochronnymi) w latach 2020-2023.   

8.2. Wymagania dodatkowe dotyczące Oferenta. 

1.      Wykonawca zadania składając ofertę cenową w niniejszym postępowaniu poświadcza, że ma wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zabiegów ochronnych na drzewach zgodnie ze sztuką, obowiązującą wiedzą, rzetelnie, zna teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji zabiegów wskazanych w załączniku
do tego postępowania w zakresie cięć i montażu wiązań.    

2.       Wykonawca posiada w szczególności:

1)       rozległą wiedzę o drzewach (w tym o ich fizjologii, mechanice i reakcjach obronnych),

2)       umiejętność obsługi sprzętu wykorzystywanego do zabiegów ochronnych,

3)       umiejętność montażu wiązań elastycznych, 

4)       umiejętność analizy uzyskanych wyników i formułowania jasnych wniosków oraz przygotowania raportów z inspekcji arborystycznej koron drzew.

3.       Wykonawca, dysponuje kadrą, składającą się z osób wykwalifikowanych w zakresie jw., które będą brały udział w realizacji prac wskazanych w załączniku do niniejszej umowy, w tym:

         osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości w zakresie ochrony pielęgnacji drzew oraz wiadomości w zakresie ochrony i konserwacji zieleni wpisanej do rejestru zabytków, np. parków,  

         osobę z co najmniej 10-letnią praktyką zawodową przy konserwacji i pielęgnacji drzew, w tym również drzew - pomników przyrody.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia przez Oferenta dokumentów potwierdzających jego wiedzę i umiejętności w realizacji zabiegów jw.

 9.       Opis sposobu komunikacji zamawiającego z wykonawcami: platforma zakupowa.

10.    Zapis o możliwości unieważnienia postępowania: cena przekraczająca kwotę zarezerwowaną
w budżecie Miasta na to zadanie, niespełnienie przez oferenta „Warunków udziału w postępowaniu”, uwarunkowania formalne niezależne od Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zamówienia – ograniczenia liczby zabiegów, po uzgodnieniu tego faktu z Oferentem do kwoty dostępnej na realizację zadania. 

 11.    Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:  

       1)  Justyna Olszewska               -    tel. 52 58 58 032

       2)  Katarzyna Peszyńska           -    tel. 52 58 58 465

 

12.      Sposób i forma złożenia oferty: platforma zakupowa.

 

13.      Dodatkowe uwagi określające opis postępowania:

-        w przypadku ofert zawierających błędy, braki formalne i budzące wątpliwości informacje, Zamawiający dopuszcza składanie wyjaśnień przez oferentów w terminie max. 2 dni od wezwania,

-        Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji lub wezwanie do złożenia ofert dodatkowych
– gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie lub z takim samym bilansem ceny
i pozostałych kryteriów oceny ofert,

-        Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji lub składania ofert ostatecznych (ulepszonych) przez maksymalnie trzech wykonawców, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze, zwłaszcza, gdy ceny ofert przekraczają kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wykaz drzew do zabiegów_2023_ON.docx docx 22.12 2023-05-11 14:07:00 Proceeding
Wykaz drzew do zabiegów_2023_ON.docx docx 22.12 2023-05-11 14:07:00 Subject of the order

Announcements

2023-05-19 09:57 Justyna Olszewska W postępowaniu znak WGK-I.271.1.51.2023 – „Zabiegi ochronne na pomnikach przyrody i innych drzewach cennych” (ID 765503) wyłoniono wykonawcę zadania.
Najkorzystniejszą ofertę cenową w wysokości 58.200,00 zł, z zachowaniem warunków udziału w tym postępowaniu, złożyła firma Pro-Arbor Bartłomiej Hojdas z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej.
2023-05-17 08:20 Justyna Olszewska W postępowaniu: „Zabiegi ochronne na pomnikach przyrody i innych drzewach cennych” (ID765503)
wpłynęło niżej przedstawione pytanie, na które udzielono następującej odpowiedzi.

PYTANIE

Uprzejmie proszę o podanie obwodów drzew, jeśli można również wysokości i rzutów korony, ponieważ ma to ogromny wpływ na wycenę. Jeśli dysponują Państwo dokumentacją zdjęciową, byłbym wdzięczny za udostępnienie.
Jednocześnie proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

________________________________________
ODPOWIEDŹ
Dzień dobry.
Niestety nie posiadamy takich danych.
Proszę jednak przyjąć, że mamy do czynienia ze starymi, okazałymi drzewami, których wysokość przekracza kilkanaście metrów.
Ze względów proceduralnych nie planujemy wydłużenia terminu składania ofert.
Pozdrawiam.
Justyna Olszewska
2023-05-16 14:28 Justyna Olszewska W postępowaniu: Zabiegi ochronne na pomnikach przyrody i innych drzewach cennych (ID765503), wpłynęły pytania, na które udzielono niżej przedstawionych odpowiedzi.
Pytania
Witam, proszę o wyjaśnienie dot. zaleceń wskazanych w inwentaryzacji dot. pomnika nr 4 - Usuniecie warstwy powierzchniowej próchnicy, niezwiązanej z gruntem, bez ingerencji w korzenie.
Mulczowanie gleby zrębką iglastą kompostowaną (warstwa 5-10 cm)
Przepłukanie gleby wodą pozbawioną chlorków – podlewanie w czasie suszy.
Czy podane tutaj zalecenia wchodzą w zakres prac? Czy grabienie ma nastąpić w określonych terminach/przedziałach czasowych?
nr 8 - czy po kontroli wiązań i stwierdzeniu ich wadliwości należy je w ramach zamówienia zamienić na nowe? Jakiego typu wiązania są obecnie w koronie i na jakie ewentualnie należy je wymienić?
nr 22 - ewentualna korekta montażu wiązań - jakie i ile jest wiązań w koronie?
nr 32 - realizacja zabiegów po uzgodnieniu zakresu - czy to dotyczy tylko tego jednego drzewa czy wszystkich?

Ponadto proszę o informację czy w ramach wymagań należy wykazać się wykonaniem 1 zlecenia na pielęgnację 100 drzew pomnikowych czy mogą to być łączone zlecenia?
Czy należy wykazać się wykonaniem 50 opinii niezależnie od ilości drzew, jakich te opinie dotyczyły? Czy brana jest pod uwagę mniejsza ilość opinii ale np. na 50 drzew pomnikowych? Czy opinie te mają dotyczyć tylko pomników przyrody czy jakichkolwiek drzew?

Odpowiedzi

Dzień dobry.
Jeżeli chodzi o cisy, obserwujemy pogorszenie ich kondycji. Prace powinny być wykonane w bieżącym sezonie wegetacyjnym. Zabiegi mają na celu poprawę kondycji cisów. Jako szczególnie trudne oceniamy miesiące letnie: od czerwca do września. Grabienie odbędzie się raz, przed mulczowaniem. Zakładamy, że mulczowanie powinno się odbyć w czerwcu, a przepłukanie gleby, podlewanie zależnie
od okresów suszy - wskazujemy na lipiec/ sierpień.

nr 8 - czy po kontroli wiązań i stwierdzeniu ich wadliwości należy je w ramach zamówienia zamienić na nowe?
Należy wskazać potrzebę wymiany wiązań lub jej brak oraz podać uwagi wynikające z inspekcji korony (być może należy zmienić lokalizację wiązania itp.). Zadanie nie obejmuje wymiany wiązań.

nr 22 - ewentualna korekta montażu wiązań - jakie i ile jest wiązań w koronie?
Na drzewie zamontowano trzy wiązania elastyczne typu cobra. Inspekcja korony obejmuje ocenę stanu trzech wiązań. Ewentualna korekta wiązania dotyczy przewodnika z dziuplą - zgodnie z opisem.

nr 32 - realizacja zabiegów po uzgodnieniu zakresu - czy to dotyczy tylko tego jednego drzewa czy wszystkich?
Dotyczy tylko tego drzewa.

Prosimy o realizację zabiegów na 100 drzewach - pomnikach przyrody w czasie 2020-2023, bez dodatkowych wymagań.
Z uwagi na to, że zadanie odnosi się do cennego starodrzewu, prosimy, aby opinie dotyczyły starych, cennych drzew, najlepiej pomników przyrody, a ocena ich stanu powinna wiązań się z ich ochroną i zachowaniem. Chodzi o udokumentowanie badań 50 okazów.

Pozdrawiam.
Justyna OlszewskaSubject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zabiegi ochronne na pomnikach przyrody i innych drzewach cennych, oznakowanie pomników przyrody Wycena zadania zgodnie z opisem wymagań i załącznikiem do postępowania - prosimy o podanie kwoty za wykonanie całość zadania - zgodnie z opisem.

Wykaz drzew do zabie [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6069 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując: "Akceptuję". (0)
3 Termin realizacji - 16 października 2023 r. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując: "Akceptuję". (0)
5 Doświadczenie - Zgodnie z " Opisem wymagań". Proszę potwierdzić wpisując: "Akceptuję". (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 407