Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KMR/PN/02/2022 Dostawa 1 sztuki autobusu komunikacji miejskiej zasilanym olejem napędowym o długości 12 m.

Deadlines:
Published : 24-04-2023 18:52:00
Placing offers : 24-05-2023 09:00:00
Offers opening : 24-05-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 139.97 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
Formularz JEDZ.xml xml 97.88 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc doc 119.5 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
SWZ PN 02 2023.docx docx 1913.64 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
Zał. 1 - Formularz oferty.docx docx 1867.33 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
Zał. 2 - Wzór informacji dot. przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 1858.45 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
Zał. 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy - wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 8332014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szc.docx docx 1861.63 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
Zał. 3A - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833_2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałan.docx docx 1860.9 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
Zał. 4 - Aktualność oświadczenia JEDZ i braku podstaw do wykluczenia.docx docx 1859.6 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
Zał. 5 - Wymagania techniczne.docx docx 55.76 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
Zał. 6 - Wzór protokołu odbioru technicznego:końcowego.docx docx 1860.89 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
Zał. 7 - Wzór wykazu wykonanych dostaw.docx docx 1858.45 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
Zał. 8 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 1859.1 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
Zał. 9 - Wzór umowy.docx docx 88.19 2023-04-24 18:52:00 Proceeding
2023.05.19 Sprostowanie do ogłoszenia.pdf pdf 67.57 2023-05-19 14:44:22 Public message
2023.05.19 Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 270.63 2023-05-19 14:44:22 Public message
2023.05.19 Tekst jednolity.zip zip 12860.25 2023-05-19 14:44:22 Public message
2023.05.24 Informacja o kwocie na sfinansowanie.pdf pdf 29.27 2023-05-24 09:55:22 Public message
Unieważnienie_29 05 2023.pdf pdf 34.9 2023-05-29 11:23:23 Public message

Announcements

2023-05-29 11:23 Łukasz Kosobucki W załączeniu unieważnienie postępowania.

Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.

Unieważnienie_29 05 [...].pdf

2023-05-24 09:55 Dariusz Folwarczny Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

2023.05.24 Informacj [...].pdf

2023-05-19 14:44 Dariusz Folwarczny W załączniku odpowiedzi na pytania oraz sprostowanie ogłoszenia i tekst jednolity.

2023.05.19 Sprostowa [...].pdf

2023.05.19 Odpowiedz [...].pdf

2023.05.19 Tekst jed [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1667