Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sukcesywna dostawa filtrów absolutnych HEPA klasy H13

Deadlines:
Published : 14-04-2023 09:32:00
Placing offers : 25-04-2023 10:30:00
Offers opening : 25-04-2023 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami).

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa filtrów absolutnych HEPA klasy H13 do nawiewników "CLIMA TECH".
  2. Oferowane filtry powinny spełniać wymogi aktualnych norm PN-EN 1822-1:2019, PN-EN ISO 29463 oraz posiadać atest PZH.
  3. Szczegółowe warunki realizacji Przedmiotu zamówienia, w tym: zakres zamówienia, terminy realizacji, warunki płatności i gwarancji zostały określone w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 1).
  4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin realizacji pojedynczego zamówienia: do 11 dni roboczych.
  5. Warunki udziału w postępowaniu (zdolność techniczna lub zawodowa): Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeśli wykaże, że posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) zamówień, których przedmiotem była dostawa filtrów absolutnych HEPA. Wymagane jest załączenie wykazu dostaw (załącznik nr 2) oraz dowodów, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane).
  6. Termin związania ofertą: 30 dni.
  7. Do niniejszego postępowania może przystąpić Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - Wzór umowy_dostawa filtrów HEPA.pdf pdf 371.08 2023-04-14 09:32:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wykaz dostaw.docx docx 39.22 2023-04-14 09:32:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 753920.pdf pdf 231.74 2023-04-25 12:22:17 Public message
Informacja o wyborze oferty - ID 753920-sig.pdf pdf 396.49 2023-05-23 12:30:19 Public message

Announcements

2023-05-23 12:30 Sylwia Marciniak Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-25 12:22 Sylwia Marciniak Zamawiający udostępnia zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Filtr HEPA H13 457x457x78/80 Ramka wykonana z blachy ocynkowanej. Konstrukcja sztywna. Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi. Wyposażone w odpowiednią uszczelkę po stronie brudnej umożliwiającą szczelne przymocowanie do nawiewnika. Filtr kompatybilny z nawiewnikami firmy „CLIMA TECH” 70 pc. - (0)
2 Filtr HEPA H13 305x610x292 Ramka wykonana z blachy ocynkowanej. Konstrukcja sztywna. Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi. Wyposażone w odpowiednią uszczelkę po stronie brudnej umożliwiającą szczelne przymocowanie do nawiewnika. Filtr kompatybilny z nawiewnikami firmy „CLIMA TECH” 10 pc. - (0)
3 Filtr HEPA H13 345x345x78/80 Ramka wykonana z blachy ocynkowanej. Konstrukcja sztywna. Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi. Wyposażone w odpowiednią uszczelkę po stronie brudnej umożliwiającą szczelne przymocowanie do nawiewnika. Filtr kompatybilny z nawiewnikami firmy „CLIMA TECH” 5 pc. - (0)
4 Filtr HEPA H13 535x535x78/80 Ramka wykonana z blachy ocynkowanej. Konstrukcja sztywna. Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi. Wyposażone w odpowiednią uszczelkę po stronie brudnej umożliwiającą szczelne przymocowanie do nawiewnika. Filtr kompatybilny z nawiewnikami firmy „CLIMA TECH” 10 pc. - (0)
5 Filtr HEPA H13 305x305x78/80 Ramka wykonana z blachy ocynkowanej. Konstrukcja sztywna. Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi. Wyposażone w odpowiednią uszczelkę po stronie brudnej umożliwiającą szczelne przymocowanie do nawiewnika. Filtr kompatybilny z nawiewnikami firmy „CLIMA TECH” 10 pc. - (0)
6 Filtr HEPA H13 762x762x78 Ramka wykonana z blachy ocynkowanej. Konstrukcja sztywna. Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi. Wyposażone w odpowiednią uszczelkę po stronie brudnej umożliwiającą szczelne przymocowanie do nawiewnika. Filtr kompatybilny z nawiewnikami firmy „CLIMA TECH” 20 pc. - (0)
7 Filtr HEPA H13 457x457x78 Ramka wykonana z blachy ocynkowanej. Konstrukcja sztywna. Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi. Wyposażone w odpowiednią uszczelkę po stronie brudnej umożliwiającą szczelne przymocowanie do nawiewnika. Filtr kompatybilny z nawiewnikami firmy „CLIMA TECH” 10 pc. - (0)
8 Filtr HEPA H13 305x610x78/80 Ramka wykonana z blachy ocynkowanej. Konstrukcja sztywna. Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi. Wyposażone w odpowiednią uszczelkę po stronie brudnej umożliwiającą szczelne przymocowanie do nawiewnika. Filtr kompatybilny z nawiewnikami firmy „CLIMA TECH” 20 pc. - (0)
9 Filtr HEPA H13 305x610x150 Ramka wykonana z blachy ocynkowanej. Konstrukcja sztywna. Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi. Wyposażone w odpowiednią uszczelkę po stronie brudnej umożliwiającą szczelne przymocowanie do nawiewnika. Filtr kompatybilny z nawiewnikami firmy „CLIMA TECH” 4 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2572 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji zamówienia częściowego - do 11 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Zgodność oferowanych fitrów z normami: PN-EN 1822-1:2019, PN-EN ISO 29463 - Proszę potwierdzić wpisując "TAK". Proszę załączyć deklarację zgodności z normami. Attachment required (0)
6 Atest PZH - Proszę potwierdzić wpisując "TAK". Proszę załączyć atesty PZH dla oferowanych filtrów. Attachment required (0)
7 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu - Proszę potwierdzić wpisując "TAK". Proszę załączyć wykaz dostaw (wypełniony załącznik nr 2) oraz dowody, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie Attachment required (0)
8 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
9 Podstawy wykluczenia na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 669