Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MTP/2023/DAL6/13 WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA PASAŻU PAWILONÓW 7-7A-8-8A NA OPRAWY ZE ŹRÓDŁAMI LED

Deadlines:
Published : 26-03-2023 12:42:00
Placing offers : 27-04-2023 12:00:00
Offers opening : 27-04-2023 12:05:00
Procedure: Zapytanie o ofertę - RFQ
Type: Construction work

Requirements and specifications

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o.o.

 

KOMISJA OFERTOWA

 

 

Numer postępowania:

MTP/2023/DAL6/13

 

 

Nazwa postępowania:

„WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA PASAŻU PAWILONÓW 7-7A-8-8A NA OPRAWY ZE ŹRÓDŁAMI LED”

  

   

DOKUMENTACJA OFERTOWA KONKURSU MTP/2023/DAL6/13

1.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Wymiana opraw oświetleniowych Pasażu pawilonów 7-7A-8-8A na oprawy ze źródłami LED, opracowaniem projektu powykonawczego, koordynacja prac zleconych przez zamawiającego innym podmiotom oraz wykonanie oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie Pasażu, w tym m.in. natężenie oświetlenia roboczego.

 

2.     ZAMAWIAJĄCY

 Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ul. Głogowska 14

60-734 Poznań

NIP 777-00-00-488

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000202703

Kapitał zakładowy - 377.346.000,00 PLN

 

Zamawiający nie podlega przepisom ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) z późniejszymi zmianami.

 

3.     SPOSÓB FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA

 Środki własne Zamawiającego.

 

4.     ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI OFERTOWEJ

1)     warunki zamówienia (poniżej),

2)     schemat  instalacji / rzut opraw oświetleniowych w Pasażu pawilonów 7-7A-8-8A,

3)     obowiązujący wzór oferty (załącznik nr 1),

4)     projekt umowy (załącznik nr 2),

5)     tabela kosztorysowa (załącznik nr 3),

6)     dane finansowe - wzór (załącznik nr 4),

7)     zatrudnienie, kwalifikacje techniczne oraz doświadczenia w zakresie wykonawstwa – wzór (załącznik nr 5)

8)     lista podwykonawców - wzór (załącznik nr 6)

9)     oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami - wzór (załącznik nr 7)

10)  przepisy techniczne i przeciwpożarowe obowiązujące na terenach MTP sp z o.o.  (załącznik nr 8)

11)  instrukcja bezpieczeństwa pożarowego MTP sp. z o.o. (załącznik nr 9)

12)  schemat dokumentacji powykonawczej (załącznik nr 10)

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.1.  Oferent ma prawo złożyć tylko jedną kompletną ofertę. Oferty niejednoznaczne nie będą brane pod uwagę.

1.2.  Ofertę należy złożyć poprzez uzupełnienie wymaganych pól cenowych, kryteriów i warunków formalnych platformy z wykorzystaniem druków, których wzory zawiera dokumentacja

1.3.  Ofertę i poszczególne załączniki dokumentacji konkursu należy wypełnić pismem drukowanym w języku polskim. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez osobę prawidłowo umocowaną do występowania w imieniu Oferenta. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

1.4.  Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania i założenia dokumentacji. Cena musi być wyrażona w złotych polskich i skalkulowana przy założeniu 60 dniowego terminu płatności.

1.5.  Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

2.     WYMAGANE DOKUMENTY I INFORMACJE

2.1.  Oferta cenowa wg wzoru (załącznik nr 1) wraz z wypełnioną tabelą kosztorysową (załącznik nr 3),

2.2.  Parafowany projekt umowy (załącznik nr 2)

2.3.  Dane finansowe – wg wzoru (załącznik nr 4)

2.4.  Kopia ubezpieczenia OC

2.5.  Zatrudnienie, kwalifikacje techniczne oraz doświadczenia w zakresie wykonawstwa - wg wzoru (załącznik nr 5)

2.6.  Lista podwykonawców – wg wzoru (załącznik nr 6)

2.7.  Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami – wg wzoru (załącznik nr 7)

2.8.  Harmonogram prac.

2.9. Karty materiałowe (tylko oferowanego rozwiązania. Załączenie Kart materiałowych nieoferowanych rozwiązań będzie jednoznaczne z niespełnieniem kryterium. W przypadku gdy na Karcie materiałowej producenta jest zestawienie modeli z danej rodziny, to należy zaznaczyć odpowiadającemu oferowanemu rozwiązaniu wiersz lub akapit.).

 

3.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.  Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.1.1.      Demontaż i przekazanie do utylizacji aktualnie eksploatowanych 66 szt. opraw,

3.1.2.      Dostawa 66 szt. opraw oświetlenia przemysłowego LED HighBay typu Flat lub Naświetlacz na potrzeby modernizacji oświetlenia głównego Pasażu pawilonów 7-7A-8-8A na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu,

3.1.3.      Montaż 66 szt. oferowanych opraw oświetlenia przemysłowego LED.

3.1.4.      Wykonanie oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie Pasażu.

3.1.5.      Opracowanie/Aktualizacja Dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej pdf i dwg oraz papierowej.

3.2.  Specyfikacja opraw oświetlenia przemysłowego LED:

3.2.1.      Typ oprawy: LED HighBay typu Flat lub Naświetlacz,

3.2.2.      Liczba szt. 66 szt. 

3.2.3.      Moc niezbędna dla uzyskania min. 100lx na płaszczyźnie podłogi części komunikacyjnej, 150lx w obrębie schodów ruchomych i 200lx przy windzie dla załączonego projektu z  uwzględnieniem utraty strumienia świetlnego w okresie 10 lat,

3.2.4.      Temperatura barwowa 4000/5500K,

3.2.5.      RCI >70Ra,

3.2.6.      Kąt świecenia dostosowany dla uzyskania min. 100lx na płaszczyźnie podłogi części komunikacyjnej, 150lx w obrębie schodów ruchomych i 200lx przy windzie,

3.2.7.      Zasilanie 230V,

3.2.8.      Przewód zasilający zakończony złączem/wtyczką okrągłym Uni-Schuko z uziemieniem dł. 0,2 – 0,5m,

3.2.9.      IP65,

3.2.10.   Sposób montażu – pałąk,

3.2.11.   Odporność na przepięcia

3.2.12.   Żywotność nim. 40000h przy LM-80

3.2.13.   Zakres temperatur pracy -20 + 50°C.

3.3.  Przedmiot prac zlokalizowany jest na terenie z ograniczoną możliwością składowania materiałów i urządzenia miejsca składowania materiałów. Wykonywane roboty muszą uwzględniać harmonogram imprez targowych odbywających się w sąsiadujących obiektach. Nie mogą one w żadnym przypadku powodować utrudnień w okresie przygotowania, trwania i likwidacji poszczególnych wydarzeń w tych obiektach.

3.4.  Dla realizacji określonego zakresu robót Oferent zapewni:

3.4.1.      fachowy i uprawniony personel,

3.4.2.      wysoką jakość wykonywanych robót,

3.4.3.      terminowość wykonywania robót,

3.4.4.      środki łączności bezprzewodowej z pracownikami własnej firmy,

3.4.5.      firmowe, estetyczne ubiory robocze,

3.4.6.      środki transportu,

3.4.7.      bezpieczeństwo pracy osób pracujących na budowie w oparciu o przepisy BHP i ppoż.

UWAGI

3.4.8.      Zamawiający wskaże miejsce poboru energii elektrycznej,

3.4.9.      Oferent winien przewidzieć sprzęt i rusztowania niezbędne do wykonywania prac,

3.4.10.   Oferent winien zapewnić skuteczne zabezpieczenie strefy pracy,

3.4.11.   Oferent zapozna się z regulaminem obowiązującym na terenie MTP, a w szczególności będzie przestrzegał przepisów BHP i ppoż. Wszelkie prace stanowiące zagrożenie pożarowe (np. spawanie) muszą zostać zgłoszone  inspektorowi nadzorującemu prace ze strony  MTP oraz inspektorowi do spraw ppoż. MTP

3.4.12.   Oferent zapewni na własny koszt i własnym staraniem kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w branży elektrycznej.

3.5.  Terminy realizacji

3.5.1.      termin rozpoczęcia prac – od 1 czerwca 2023r.

3.5.2.      termin zakończenia prac – do 30 listopada 2023r.

3.6.  Zamawiający wymaga, by Oferent udzielił na przedmiot umowy rękojmi na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru prac.

3.7.  Zamawiający oczekuje przeprowadzenia przez Oferenta wizji lokalnej na terenach Zamawiającego, umożliwiającej uzyskanie informacji, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty. Oferent przeprowadza wizję lokalną na własny koszt. Terminy wizji lokalnych ustala się na dni 4 – 7 kwietnia 2023r. w godzinach 8.00 – 14.00. Oferent zgłasza chęć uczestnictwa poprzez wysłanie wiadomości do Zamawiającego z wykorzystaniem przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

 

4.     KRYTERIA WYBORU OFERENTA

4.1.  Każda oferta podlega indywidualnej ocenie Komisji Ofertowej według niżej podanych kryteriów

4.1.1.      Zaproponowana cena,

4.1.2.      Okres gwarancji na oprawy oświetleniowe oraz okres gwarancji na wykonanie robót,

4.1.3.      Moc elektryczna oprawy (W) oraz wydajność źródeł LED (lm/W)

4.1.4.      Okres dostępności części zamiennych opraw (matryca LED, zasilacz)

4.1.5.      Rozkład natężenia oświetlenia i zapas natężenia na starzenie się źródeł światła

4.2.  Za spełniających warunek wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna tych Oferentów, którzy wykażą, że wykonali, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące roboty:

4.2.1.      przynajmniej jedną robotę instalacyjną, przedmiotem której był montaż oświetlenia w nowopowstałym budynku, o wartości netto co najmniej 100.000 PLN,

4.2.2.      przynajmniej dwie roboty, polegające na pracach modernizacyjnych w istniejącym budynku, przebudowy budynku, o wartości robót budowlanych netto co najmniej 50.000 PLN..

4.3.  Do wykazu robót należy dołączyć referencje lub protokołu odbioru potwierdzające, że roboty budowlane zostały należycie wykonane i prawidłowo ukończone.

4.4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta.

4.5.  Zamawiający odrzuci ofertę o najniższej cenie, jeżeli zostanie ona uznana za nierealną w świetle warunków technicznych lub kontraktowych.

 

5.     WADIUM

5.1. Zamawiający nie oczekuje wpłaty wadium w postępowaniu.

 

6.     OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

6.1.  Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni licząc od dnia wskazanego jako termin składania ofert.

 

7.     TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

7.1.  Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień merytorycznych w terminie nie później niż do dnia 11 kwietnia 2023r. włącznie. Oferent zadaje pytanie poprzez wysłanie wiadomości do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej z wykorzystaniem przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego".

7.2.  Odpowiedzi na pytania merytoryczne zostaną udzielone w formie komunikatu Zamawiającego i udostępnione wszystkim uczestnikom postępowania, bez wskazania źródła zapytania.

7.3.  W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

7.3.1.      tel. 22 101 02 00

7.3.2.      e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

7.4.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Oferentów.

 

8.     TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT

8.1.  Oferty na platformie zakupowej można składać do dnia 26 kwietnia 2023 r. do godziny 11:55.

8.2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00

8.3.  Zamawiający nie przewiduje obecności Oferentów przy otwarciu ofert.

 

9.     OGŁOSZENIE WYNIKÓW

9.1.  Oferent, którego oferta zostanie wybrana, otrzyma wiadomość akceptującą jego  wybór. Pozostali uczestnicy niniejszego postępowania ofertowego zostaną także powiadomieni o jego wynikach.

 

10.  UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

10.1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

11.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU OFERTOWANIA.

11.1.   Oferent winien dostarczyć podpisaną umowę, zgodną z warunkami określonymi w ofercie, w terminie do 14 dni od chwili ogłoszenia wyników konkursu ofert. Jeżeli Oferent nie dostarczy umowy w w/w terminie lub w innej formie uchylać się będzie od jej zawarcia, wybór przeprowadza się ponownie spośród pozostałych złożonych ofert, pod warunkiem, że nie upłynął okres związania ofertą.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Schemat instalacji rzut opraw oświetleniowych w Pasażu.jpg jpg 700.19 2023-03-26 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Oferta Wykonawcy_Pasaż.docx docx 242.64 2023-03-26 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Projekt umowy - LED czteropak v. 2 clean.pdf pdf 423.38 2023-03-26 12:42:00 Proceeding
Załącznik do Umowy - Program targów i wydarzeń 2023r.pdf pdf 175.17 2023-03-26 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3_kosztorys.xls xls 33.5 2023-03-26 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 dane finansowe.doc doc 32.5 2023-03-26 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5_Zatrudnienie, kwalifikacje techniczne i doświadczenie..doc doc 42 2023-03-26 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6_Lista podwykonawców.doc doc 32 2023-03-26 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7_Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami..doc doc 22 2023-03-26 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 8_Przepisy techniczne i przeciwpozarowe.pdf pdf 181.55 2023-03-26 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 9_Instrukcja IBP.pdf pdf 4713.72 2023-03-26 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 10_Schemat dokumentacji powykonawczej.zip zip 135.08 2023-03-26 12:42:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe i Specyfikacja warunkó zamówienia_oświetlenie Pasaż.pdf pdf 647.22 2023-03-26 12:42:00 Proceeding
Plan Pasaż.pdf pdf 413.41 2023-04-06 08:09:50 Proceeding
14_01_28_HBLZ_PARTER.dwg dwg 6175.27 2023-04-13 13:47:36 Public message

Announcements

2023-04-26 11:21 Daniel Korek Dzień dobry,,
na wniosek jednego z oferentów termin składania ofert został wydłużony o jeden dzień. tj. do dnia 27 kwietnia do godzin 12.00.
Z pozdrowieniami
Daniel Korek
2023-04-13 13:47 Daniel Korek Dzień dobry,
poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi do postepowania: WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA PASAŻU PAWILONÓW 7-7A-8-8A NA OPRAWY ZE ŹRÓDŁAMI LED:

1. Czy oznaczone na żółto daty w programie Targów uwzględniają jedyne daty związane z halami objętymi zapytaniem? Czy te daty już uwzględniają montaże i demontaże ekspozycji? Jeżeli nie to ile czasu należy przewidzieć na to dodatkowo w okolicy tych dat?

MTP: Wskazane daty to terminy rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia. Należy jeszcze uwzględnić okresy montażu 2 dni (zakładamy możliwość pracy równoległej w Pasażu i montażu w halach wystawienniczych) oraz 1 dzień na demontaż, z zachowaniem zasad BHP pracy na wysokościach.

2. Czy posiadają Państwo rzuty hal w formacie dwg uwzględniające windę schody oraz balkony wraz z rzędnymi? Jeżeli tak prośba o udostępnienie na potrzeby obliczeń.

MTP: Rzut Pasażu w pliku dwg w załączeniu.

3. W związku z tym iż lampy oświetleniowe znajdują się nad balkonami. Czy pod balkonami przewiduje się jakieś doświetlenie, dzięki któremu przy zachowaniu równomierności oświetlenia, można było uzyskać wymagane natężenia oświetlenia pod balkonami?

MTP: Zakładamy, z uwagi na niewielką powierzchnię przysłoniętą antresolami, taki dobór optyk i montaż (każdy słup posiada kilka uchwytów montażowych z różnych stron) proponowanych opraw, który zapewni, bez montażu dodatkowych opraw, odpowiedni rozkład natężenia oświetlenia na posadzce Pasażu.

4. Czy aktualnie przy windzie jest zachowane w związku z drzewami i balkonem wymagane natężenie oświetlenia? Jeżeli drzewa lub balkon będą uniemożliwiały uzyskanie wymaganego natężenia przy zachowaniu równomierności czy jest przewidywane punktowe doświetlenie? podobna sytuacja ze schodami ruchomymi pod balkonem.

MTP: Zakładamy, że na etapie projektu i doboru odpowiednich optyk i sposobu montażu opraw LED zostanie uzyskane wymagane natężenie przy windzie. Nad schodami ruchomymi, pod antresolą, są zainstalowane dodatkowe źródła światła typu downlight.

5. Jakie pomiary wchodzą w skład oceny stanu technicznego? Czy tylko rozchodzi się o sprawdzenie natężenia oświetlenia czy badanie przewodów zasilających? Na ilu obwodach jest zamontowane oświetlenie?

MTP: Oczekujemy przedstawienia protokołów z Oceny stanu technicznego dotyczącego ochrony od porażeń oraz potwierdzenia rozkładu natężenia oświetlenia. Obecna instalacja oświetleniowa Pasażu pracuje na 10 obwodach.

6. Czy temperatura barwowa oświetlenia ma wynosić 4000 lub 5500K czy jest to przedział?

MTP: Oczekujemy opraw oświetleniowych ze źródłami światła o temperaturze barwowej z przedziału: 4000 – 5500K.

7. Czy jest określona klasa odporności na przepięcia dla opraw?

MTP: Oczekujemy tak dobranej ochrony na udary prądowe i przepięcia występujące w sieci, aby osiągnąć eksploatacyjnie deklarowaną żywotność opraw. Jeżeli standardowe zabezpieczenia w zasilaczach opraw oświetleniowych są niewystarczające, należy przewidzieć rozbudowę rozdzielnicy oświetleniowej o dodatkowe ograniczniki.

8. Co oznacza zapewnienie środków łączności bezprzewodowej? Czy wystarczą zwykłe telefony komórkowe?

MTP: Oznaczają środki komunikacji umożliwiające porozumiewanie się na odległość, z wyłączeniem infrastruktury MTP.

9. Czy posiadają Państwo dokumentację aktualną w formacie dwg którą będzie można wykorzystać do wykonania dokumentacji Powykonawczej?

MTP: Aktualna dokumentacja jest tylko w wersji papierowej.

10. W którym miejscu konkretnie zlokalizowana jest winda i jak duży obszar powinien zostać objęty natężeniem 200lx?

MTP: Winda jest widoczna na załączonym rzucie Pasażu w pliku dwg, w osiach 7.12 – Z.F.2. Wielkość obszaru należy wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Jak duży obszar należy objąć natężeniem 150lx w przypadku schodów ruchomych?

MTP: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. W celu wykonania przeliczeń natężenia oświetlenia proszę o udostępnienie rzutów obiektu w formacie PDF lub DWG lub CAD.

MTP: Rzut Pasażu wraz z sąsiednimi halami w pliku dwg w załączeniu.

13. Czy oprawy oświetlające (ze słupów) antresolę wzdłuż pawilonu 8A podlegają wymianie?

MTP: Tak, 5 szt. dodatkowych opraw od strony pawilonu 8A i 4szt. dodatkowe pomiędzy pawilonami 8 i 8A również podlegają wymianie. Zatem łączna liczba opraw do wymiany to: 66+5+4 = 75szt.

14_01_28_HBLZ_PARTER [...].dwg

2023-04-06 08:11 Daniel Korek Dzień dobry,
do załączników do zapytania ofertowego dodaliśmy Plan Pasażu.
Z pozdrowieniami
Daniel Korek

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pozycja Wymiana opraw oświetleniowych Pasażu pawilonów 7-7A-8-8A na oprawy ze źródłami LED 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2796 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Tabela kosztorysowa - Załącznik nr 3 Attachment required (0)
3 Parafowany projekt umowy - Załącznik nr 2 Attachment required (0)
4 Dane finansowe - Załącznik nr 4 Attachment required (0)
5 Kopia ubezpieczenia OC - - Attachment required (0)
6 Zatrudnienie, kwalifikacje techniczne oraz doświadczenia w zakresie wykonawstwa - Załącznik nr 5 Attachment required (0)
7 Lista podwykonawców - Załącznik nr 6 Attachment required (0)
8 Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami - Załącznik nr 7 Attachment required (0)
9 Harmonogram prac - - Attachment required (0)
10 Karty materiałowe - Tylko dla ofertowanego modelu oprawy LED. Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 1293