Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-4/23 Przebudowa i budowa Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa w msc. Siedliska – kat. obiektu XXX – zakres dostawa, montaż i uruchomienie generatora dwutlenku chloru o wydajności 60g/h

Deadlines:
Published : 14-03-2023 12:39:00
Placing offers : 28-03-2023 10:00:00
Offers opening : 28-03-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Inwestycja dofinansowana w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – umowa nr 3252/2022/Wn06/NZ-ur-Lz/P

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień (dalej jako: Regulamin, lub R.u.z.), a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. lun ustawą Pzp. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodnokanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, to jest: obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci oraz odprowadzania ścieków. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 1 919 502 zł, tj. od równowartości kwoty 431 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2022 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp). W związku z powyższym do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_OgloszenieOZamowieniuGeneratorClo2.pdf pdf 56.2 2023-03-14 12:39:00 Proceeding
I_SiwzGeneratorClo2.pdf pdf 734.82 2023-03-14 12:39:00 Proceeding
I_ZalacznikiDoSiwzGeneratorClo2.zip zip 163.44 2023-03-14 12:39:00 Proceeding
II.1_WzorUmowyGeneratorClo2.pdf pdf 927.82 2023-03-14 12:39:00 Proceeding
II.2_UmowaRodoGeneratorClo2.pdf pdf 410.82 2023-03-14 12:39:00 Proceeding
III_DokumentacjaProjektowaGeneratorClo2.zip zip 11707.53 2023-03-14 12:39:00 Proceeding
IV_InstrukcjaEksploatacjiSuwGeneratorClo2.pdf pdf 2766.07 2023-03-14 12:39:00 Proceeding
DIR_110_PZ_P_ZP4-23_03_2023_346.pdf pdf 512.3 2023-03-22 17:59:09 Public message
II.1_umowa Generator Clo2 modyfikacja.pdf pdf 888.55 2023-03-22 17:59:09 Public message
OgloszenieOZmianieOgloszeniaGeneratorClo2.pdf pdf 53.85 2023-03-22 17:59:09 Public message
Info. z otwarcia ofert ZP4-23.pdf pdf 876.7 2023-03-28 11:39:06 Public message
Info. z otwarcia ofert ZP4-23.pdf.xades xades 1175.11 2023-03-28 11:39:06 Public message
Rozstrzygnięcie - dostawa generatora (ZP4-23).pdf pdf 867.31 2023-04-13 14:31:27 Public message
Rozstrzygnięcie - dostawa generatora (ZP4-23).pdf.xades xades 1162.61 2023-04-13 14:31:27 Public message

Announcements

2023-04-13 14:31 Piotr Zając Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozstrzygnięcie - do [...].pdf

Rozstrzygnięcie - do [...].xades

2023-03-28 11:39 Piotr Zając Informacja z otwarcia ofert - ZP-4/23

Info. z otwarcia ofe [...].pdf

Info. z otwarcia ofe [...].xades

2023-03-28 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 153 750 zł brutto
2023-03-22 17:59 Piotr Zając Zamawiający przekazuje modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DIR_110_PZ_P_ZP4-23_ [...].pdf

II.1_umowa Generator [...].pdf

OgloszenieOZmianieOg [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 564