Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZIT-I.042.106.4.2023 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego

Angelika Daroń
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Biuro ZIT BydOF
Deadlines:
Published : 30-01-2023 13:37:00
Placing offers : 08-02-2023 13:36:00
Offers opening : 08-02-2023 13:41:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

 

Szanowni Państwo,

I.Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji w przedmiocie usługi przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko dla projektu Strategii ZIT BydOF

na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym  i w załącznikach do zapytania ofertowego.

.

1.    Konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla Strategii ZIT BydOF wynika art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.), dalej uouioś.

2.    Obszar ZIT BydOF obejmuje swoim zakresem gminy członkowskie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz: Miasto Bydgoszcz – miasto na prawach powiatu, Gminę Barcin, Gminę Białe Błota, Gminę Dąbrowa Chełmińska, Gminę Dobrcz, Gminę Kcynia, Gminę Koronowo, Gminę Łabiszyn, Gminę Mrocza, Gminę Nakło nad Notecią, Gminę Nowa Wieś Wielka, Gminę Osielsko, Gminę Pruszcz, Gminę Rojewo, Gminę Sicienko, Gminę Solec Kujawski, Gminę Szubin, Gminę Żnin oraz dwa powiaty: Powiat Nakielski i Powiat Bydgoski.

3.    Celem opracowania przedmiotowego dokumentu, jest określenie przewidywanych skutków wpływu założeń projektu Strategii ZIT BydOF na środowisko oraz ewentualnych sposobów ich uniknięcia wraz ze wskazaniem możliwych alternatyw.

4.    Ustawa uouioś określa główne etapy procesu strategicznej ooś, zakres prognozy ooś oraz zasady postępowania i współpracy z organami administracji publicznej, a także uregulowania dotyczące konsultacji społecznych.

5.    Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)  Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT BydOF;

2)  sporządzenie pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy uouioś;

3)  sporządzenie pisemnego uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy uouioś, zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa;

4)  uzyskanie wymaganych  ustawą uouioś opinii;

5)  zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;

6)  przygotowanie treści wystąpień Zamawiającego do odpowiednich organów (takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia.

7)  sporządzenie wersji końcowej Prognozy wraz z uzasadnieniem, podsumowaniem i systemem monitoringu

6.   Zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien obejmować zagadnienia,  o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy uouioś.

 

7.Ofertę wraz załącznikami należy przygotować zgodnie z treścią formularza ofertowego/cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego pn. „Opis i uszczegółowienie przedmiotu zamówienia”.

II.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4),

2)  Posiadają samodzielnie, a w przypadku konsorcjów łącznie, wszystkie kwalifikacje i doświadczenie eksperckie wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonali co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych lub programowych opracowanych dla obszaru więcej niż jednej gminy (takich jak: strategia ZIT, strategia ponadlokalna, strategia rozwoju powiatu, strategia rozwoju województwa). Wykaz zrealizowanych usług należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania,

3)   Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobą, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) była autorem lub współautorem minimum 2 prognoz oddziaływania na środowisko o łącznej wartości min. 30 tys. zł. Wykaz osób należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5a do zapytania.

4)    Na ewentualne wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowody określające czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

5)    Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się podwykonawcami lub osobami trzecimi, a także pracownikami, będą one działać każdorazowo w imieniu Wykonawcy.

III. Wykonawca zobligowany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą:

1)   Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

2)  Pełnomocnictwo (Upoważnienie) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy nie wynika ono  z wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG.

3)   Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania  i zawarcia umowy -  w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

4)   Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.

5)  Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania

6)    Wykaz usług - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania.

7)    Wykaz osób - zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszego zapytania.

IV. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia  w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega formularz ofertowy.

V. Zamawiający zastrzega sobie:

1) prawo odwołania lub unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego:

a)  w przypadku jeżeli cena oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia,

b)  w przypadku kiedy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania;

c)    postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu,

d)   postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia.

2)   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia środków w przypadku kiedy oferowana cena będzie zbyt wysoka w stosunku do posiadanych środków przewidzianych na realizację przedmiotowego zadania.

3)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom, a także nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  i wariantowych.

4)   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Termin realizacji zamówienia:

1)    Termin realizacji zamówienia – do 80 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

2)    Szczegółowy zakres dotyczący terminu wykonania zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego pn. „Opis i uszczegółowienie przedmiotu zamówienia”.

W przypadku pytań

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.52 5858093 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie oferty i podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załacznik nr 1.pdf pdf 58.42 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
załacznik nr 2.pdf pdf 499.16 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
załacznik nr 3.pdf pdf 78.33 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
załacznik nr 4.pdf pdf 54.68 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
załacznik nr 5.pdf pdf 55.83 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
załacznik nr 5a.pdf pdf 61.48 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
załącznik nr 6.pdf pdf 941.01 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
zapytanie ooś.pdf pdf 488.15 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
zał.1.doc doc 383.5 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
zał.2.doc doc 420.5 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
zał.3.doc doc 390.5 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
zał 4.doc doc 386.5 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
zał 5.doc doc 388 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
zał 5 a.doc doc 389.5 2023-01-30 13:37:00 Proceeding
wynik.pdf pdf 72.06 2023-02-14 12:40:00 Public message

Announcements

2023-02-14 12:40 Angelika Daroń Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania w przedmiocie zamówienia pn. : „Usługa przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego”. (ID 717342)

wynik.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym i w załąc usługa przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 1 pc. Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro ZIT BTOF
Jagiellońska 61
85-027, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3468 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 21 dni od dnia przedłożenia poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę. Wypłata wynagrodzenia odbędzie się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Faktura VAT zostanie wystawiona na: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz oraz na Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji zamówienia – do 80 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy. Szczegółowy zakres dotyczący terminu wykonania zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego pn. „Opis i uszczegółowienie przedmiotu zamówienia”. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Doświadczenie (Zamawiający wymaga załączenia dokumentów zgodnie z warunkami zapytania ofertowego) - doświadczenie (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
5 Inne istotne warunki zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Wykonawca jest zobowiązany do podania w formularzu ofertowym/cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenę netto, obowiązującą stawkę VAT [%] i cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia tj. za przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii ZIT BydOF. . Do oferty należy dołączyć określone w zapytaniu ofertowym dokumenty m.in.: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania. 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania 3) Wykaz usług - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania. 4) Wykaz osób - zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszego zapytania. (Zamawiający wymaga załączenia plików) Attachment required (0)
6 Kryteria dostępu - O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 1) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4), 2) Posiadają samodzielnie, a w przypadku konsorcjów łącznie, wszystkie kwalifikacje i doświadczenie eksperckie wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonali co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych lub programowych opracowanych dla obszaru więcej niż jednej gminy (takich jak: strategia ZIT, strategia ponadlokalna, strategia rozwoju powiatu, strategia rozwoju województwa). Wykaz zrealizowanych usług należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania, 3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobą, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) była autorem lub współautorem minimum 2 prognoz oddziaływania na środowisko o łącznej wartości min. 30 tys. zł. Wykaz osób należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5a do zapytania. (0)
(0)

The number of page views: 1153