Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-6/2023 TP/U Wydruk plakatów i ulotek informacyjnych oraz wykonanie kopii dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Mazowsze dla Ukrainy”

Deadlines:
Published : 18-01-2023 07:33:00
Placing offers : 26-01-2023 10:00:00
Offers opening : 26-01-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ.pdf pdf 990.33 2023-01-18 07:33:00 Proceeding
01 Zał. nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 557.75 2023-01-18 07:33:00 Proceeding
02 Zał. nr 2. Wzór umowy.pdf pdf 656.3 2023-01-18 07:33:00 Proceeding
04 Zał. nr 4. Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 31.95 2023-01-18 07:33:00 Proceeding
05 Zał. nr 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 36.91 2023-01-18 07:33:00 Proceeding
06 Zał. nr 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.24 2023-01-18 07:33:00 Proceeding
07 Zał. nr 7. Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31.09 2023-01-18 07:33:00 Proceeding
08 Zał. nr 8. Oświadczenie wykazanie usług.docx docx 28.65 2023-01-18 07:33:00 Proceeding
09 Ogłoszenie nr 2023_BZP 00039112_01 z dnia 2023-01-18.pdf pdf 123.62 2023-01-18 07:33:00 Proceeding
03 Zał. nr 3. Formularz ofertowy.docx docx 43.09 2023-01-18 07:33:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert 2023-01-26.pdf pdf 318.01 2023-01-26 14:48:17 Public message
2023-02-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-06-23-TP-U.pdf pdf 516.23 2023-02-07 14:06:17 Public message

Announcements

2023-02-07 14:06 Piotr Ratajczyk Działając na podstawie art. 253 ust. 2, czyniąc jednocześnie zadość art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Wydruk plakatów i ulotek informacyjnych oraz wykonanie kopii dokumentów rekrutacyjnych” w ramach projektu „Mazowsze dla Ukrainy”)” (ID 715902)

1. W związku z dokonaną oceną ofert przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu niniejszego postępowania Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:
ViW Studio Wiktor Krawczyński
ul.Szkolna 3
05-530 Dobiesz
NIP 1230094152
Cena: 8 124,15 zł
Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny. Wybrana oferta Wykonawcy uznana za najkorzystniejszą odpowiadają wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zatem w świetle art. 239 ust. 2 ustawy Pzp uznać należy ją za ofertę najkorzystniejszą.

2023-02-07 Informacj [...].pdf

2023-01-26 14:48 Piotr Ratajczyk Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonano otwarcia ofert (lista w załączeniu)

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-26 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross 21 380,00 zł (słownie: gross dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

03 Zał. nr 3. Formul [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 709