Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/2022/SnI/ZROT Kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypu dla produktu turystycznego: „Golf na Pomorzu Zachodnim”.

Deadlines:
Published : 30-12-2022 08:48:00
Placing offers : 10-01-2023 12:00:00
Offers opening : 10-01-2023 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zapytanie dotyczy wyłonienia podmiotu, którego zadaniem będzie kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypu dla produktu turystycznego: „Golf na Pomorzu Zachodnim” w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie RPZP.01.14.00.


Oferta powinna być złożona pocztą elektroniczną na adres projekt@zrot.pl lub na adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.platformazakupowa.pl/zrot – Zamawiający dopuszcza zarówno skan uprzednio podpisanej oferty jak i formę lub postać elektroniczną (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym).

 

Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sławomir Doburzyński oraz Stanisław Prusiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 91 433 41 26.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20221228Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy golf.docx docx 62.76 2022-12-30 08:48:00 Proceeding
20221228Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań golf.docx docx 54.39 2022-12-30 08:48:00 Proceeding
20221228Załącznik nr 3 - Wykaz dot. doświadczenia golf.docx docx 56 2022-12-30 08:48:00 Proceeding
20221228Załącznik nr 4 - Ośw. o braku podstaw wykluczenia golf.docx docx 53.67 2022-12-30 08:48:00 Proceeding
20221228Załącznik nr 5 - Wzór umowy golf.docx docx 83.21 2022-12-30 08:48:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 1030.27 2022-12-30 12:08:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 1030.27 2022-12-30 13:08:11 Subject of the order
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 7-2022-SnI-ZROT.pdf pdf 740.77 2023-01-27 13:46:28 Public message

Announcements

2023-01-27 13:46 Sławomir DOBURZYŃSKI Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypu dla produktu turystycznego „Golf na Pomorzu Zachodnim” Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypu dla produktu turystycznego „Golf na Pomorzu Zachodnim”, w tym: 1. Opracowanie logotypu dla produktu turystycznego pod nazwą „Golf na Pomorzu Zachodnim”. Należy wykonać minimum 3 projekty logotypu do wyboru przez Zamawiającego. Wykonawca dołączy do oferty logotyp „Golf na Pomorzu Zachodnim” (w 3 wersjach do wyboru), który będzie stanowił podstawę do zbudowania Systemu Identyfikacji Wizualnej stanowiącego przedmiot zamówienia. 2. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej dla produktu turystycznego pod nazwą „Golf na Pomorzu Zachodnim”

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie wykonawcy 40% Punkty w niniejszym kryterium przyznane zostaną Wykonawcy odpowiednio, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie usługi obejmujące swoim zakresem kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypu dla produktu/marki turystycznej na kwotę minimum 5.000 zł netto: 1) za 1 usługę – 10 pkt, 2) za 2 usługi – 20 pkt, 3) za 3 usługi – 30 pkt, 4) za 4 usługi i więcej – 40 pkt. Do oceny w ramach niniejszego kryterium nie będzie brana pod uwagę usługa wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1 lit. a) niniejszego Zapytania ofertowego. (0)
3 Warunki rozliczenia i zapłaty - 1. Rozliczenie będzie odbywać się na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wystawionego przez Zamawiającego, który będzie podstawą do wystawienia i zapłaty faktury. 2. Wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie stanowić koszt realizacji zamówienia. 3. Cena podana w ofercie Wykonawcy nie będzie się zmieniała w trakcie trwania umowy. 4. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, z wyodrębnieniem podatku VAT lub innych podatków i składek ubezpieczeniowych oraz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). 5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 873