Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZK/ZP/5/2022 DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO UŻYWANYCH POJAZDÓW TYPU CIĄGNIK I SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

Deadlines:
Published : 28-12-2022 14:16:00
Placing offers : 25-01-2023 11:57:07
Offers opening : 12-01-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Sprawozdanie finansowe 2021.pdf pdf 10135.73 2022-12-28 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy1.docx docx 33.92 2022-12-28 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx docx 23.43 2022-12-28 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów wykonawcy.docx docx 24.41 2022-12-28 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia .docx docx 19.71 2022-12-28 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wykaz dostaw.docx docx 19.53 2022-12-28 14:16:00 Proceeding
SWZ- LEASING POJAZDÓW 2022.docx docx 214.78 2022-12-28 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projekt umowy.docx docx 46.17 2022-12-28 14:16:00 Proceeding
ogłoszenie o zam..pdf pdf 184.17 2022-12-28 14:39:11 Proceeding
pismo odpowiedzi na pytania LEASING 2022.docx docx 34.57 2023-01-03 12:48:40 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu 3.01.2023.pdf pdf 36.87 2023-01-03 13:58:00 Public message
Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia- po zmianach .docx docx 19.98 2023-01-03 13:58:00 Public message
SWZ- LEASING POJAZDÓW 2022 - po zmianach.docx docx 215.33 2023-01-03 13:58:00 Public message
Załącznik nr 4 - projekt umowy - po zmianach.docx docx 46.91 2023-01-03 13:58:00 Public message
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy1- po zmianach.docx docx 34 2023-01-03 13:58:00 Public message
dokumenty finansowe za III kw 2022 r.pdf pdf 444.82 2023-01-03 14:00:24 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 4.01.2023.pdf pdf 64.1 2023-01-04 15:09:01 Public message
PISMO MODYFIKACJA SWZ.docx docx 26.75 2023-01-04 15:09:01 Public message
SWZ- LEASING POJAZDÓW 2022 - po zmianach II.docx docx 215.47 2023-01-04 15:09:01 Public message
Załącznik nr 4 - projekt umowy - po zmianach II.docx docx 47.42 2023-01-04 15:09:01 Public message
Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia- po zmianach II .docx docx 20.07 2023-01-04 15:09:01 Public message
Załącznik nr 4 - projekt umowy - po zmianach II.docx docx 47.72 2023-01-09 14:17:35 Public message
PISMO - III MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKÓW 9.01.2023r.docx docx 27.15 2023-01-09 14:17:35 Public message
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy II- po zmianach 09.01.2023.docx docx 34.24 2023-01-09 14:17:35 Public message
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU.pdf pdf 97.93 2023-01-16 09:34:14 Public message
zawiadomienie z unieważnienia postepowania.docx docx 24.25 2023-01-16 09:34:14 Public message

Announcements

2023-01-25 11:57 Emilia Czerwińska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 255 pkt 3, 5 i 6 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm), zwanej dalej w skrócie „Pzp”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO UŻYWANYCH POJAZDÓW TYPU CIĄGNIK I SAMOCHÓD CIĘŻAROWY”

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3, 5 i 6 w związku z art. 459 ust. 1 pkt 1 oraz art. 99 ust. 1 i 4 w zw. z art. 16 pkt. 1, 2, 3 oraz w związku z art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
- Zgodnie z art. 255 pkt. 3, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
(..)
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie unieważnienia faktyczne:

W dniu 12.01.2023 r. Zamawiający odszyfrował oferty. Wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ponadto kwota oferty przekracza próg unijny.


Prezes Zarządu
/-/ Katarzyna Sojko
2023-01-16 09:34 Emilia Czerwińska INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻ [...].pdf

zawiadomienie z unie [...].docx

2023-01-09 14:17 Emilia Czerwińska Modyfikacja załączników pismo nr 3

Załącznik nr 4 - pro [...].docx

PISMO - III MODYFIKA [...].docx

Załącznik nr 1 - for [...].docx

2023-01-04 15:09 Emilia Czerwińska ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.01.2023, SWZ po zmianach i załącznik nr 4 i 5

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

PISMO MODYFIKACJA SW [...].docx

SWZ- LEASING POJAZDÓ [...].docx

Załącznik nr 4 - pro [...].docx

Załącznik nr 5 - opi [...].docx

2023-01-03 14:00 Emilia Czerwińska dokumenty finansowe za III kw. 2022 r.

dokumenty finansowe [...].pdf

2023-01-03 13:58 Emilia Czerwińska ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, SWZ po zmianach, załączniki nr 1,4,5 po zmianach.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 5 - opi [...].docx

SWZ- LEASING POJAZDÓ [...].docx

Załącznik nr 4 - pro [...].docx

Załącznik nr 1 - for [...].docx

2023-01-03 12:48 Emilia Czerwińska WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZAŁĄCZNIKÓW

pismo odpowiedzi na [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 300