Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.78.2022.ZP3 Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kościelnej w Cielu w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn. „Projekt i budowa przedszkola przy ul. Kościelnej w Cielu”.

Claudia Jesa Skorzewska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 23-12-2022 11:39:00
Placing offers : 03-02-2023 10:00:00
Offers opening : 03-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.zip zip 23946.87 2022-12-23 11:39:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 78..pdf pdf 108.63 2022-12-23 11:39:00 Proceeding
Wyjaśnienia nr 1 wraz ze wzorem umowy.zip zip 198.09 2023-01-02 14:10:47 Public message
Wyjaśnienia nr 2 10.01.2023 r..pdf pdf 362.62 2023-01-10 11:45:48 Public message
Wyjaśnienia nr 2 01.2023.docx docx 209.09 2023-01-10 11:45:48 Public message
Wyjaśnienia nr 3 ze zmianą terminu składania ofert.zip zip 2123.65 2023-01-12 10:15:11 Public message
Wyjaśnienia nr 4 z załącznikami i zmianą terminu.zip zip 3022.05 2023-01-20 11:59:09 Public message
Wyjaśnienia nr 5 z załącznikiem.zip zip 10386.99 2023-01-24 10:40:27 Public message
Pismo ws. złożonej oferty do postępowania 78..pdf pdf 30.13 2023-01-31 09:46:19 Public message
pismo podtrzymujące ofertę 78..docx docx 135.52 2023-01-31 09:46:19 Public message
informacja z otwarcia ofert 78..pdf pdf 75.89 2023-02-03 12:13:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.02.2023 r..docx docx 54.65 2023-02-03 12:13:32 Public message
odrzucenie oferty.docx docx 14.72 2023-02-24 11:29:05 Public message
zawiadomienie o odrzuceniu.pdf pdf 297.18 2023-02-24 11:29:05 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu 78..pdf pdf 22.94 2023-04-18 13:47:14 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 78..docx docx 196.65 2023-04-18 13:47:14 Public message

Announcements

2023-04-18 13:47 Claudia Jesa Skorzewska ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający: Gmina Białe Błota zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:
1. Faktyczne:
Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Prawne:
Art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

zawiadomienie o unie [...].docx

2023-02-24 11:29 Claudia Jesa Skorzewska ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kościelnej w Cielu w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn. „Projekt i budowa przedszkola przy ul. Kościelnej w Cielu”.

odrzucenie oferty.do [...].docx

zawiadomienie o odrz [...].pdf

2023-02-03 12:13 Claudia Jesa Skorzewska Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.; zwaną dalej ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota niezwłocznie po otwarciu ofert, które odbyło się 03.02.2023 r. godz. 10:15, zamieszcza informacje dotyczące zestawienia ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia.

informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2023-02-03 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 12 000 000zł brutto.
2023-01-31 09:46 Claudia Jesa Skorzewska Zamawiający prosi Wykonawcę, który złożył ofertę we wskazanym w piśmie terminie, do podjęcia czynności w celu ewentualnego wycofania złożonej oferty.
Brak czynności w ww. zakresie potraktowany zostanie jako podtrzymanie oferty oraz powodować będzie zastosowanie zapisów SWZ oraz odpowiednich przepisów ustawy Pzp.

Pismo ws. złożonej o [...].pdf

pismo podtrzymujące [...].docx

2023-01-24 10:40 Monika Dominikowska WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ z dnia 24.01.2023

I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Wyjaśnienia nr 5 z z [...].zip

2023-01-20 11:59 Claudia Jesa Skorzewska Wyjaśnienia nr 4 z dnia 20.01.2023 r. wraz z załącznikami, ujednoliconym projektem umowy oraz informacją o zmianie terminu składania ofert.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

Wyjaśnienia nr 4 z z [...].zip

2023-01-12 10:15 Claudia Jesa Skorzewska Wyjaśnienia nr 3 z dnia 12.01.2023 r. wraz z ujednoliconym projektem umowy oraz zmianą terminu składania ofert.

Wyjaśnienia nr 3 ze [...].zip

2023-01-10 11:45 Claudia Jesa Skorzewska Wyjaśnienia nr 2 z dnia 10.01.2023 r.

Wyjaśnienia nr 2 10. [...].pdf

Wyjaśnienia nr 2 01. [...].docx

2023-01-02 14:10 Claudia Jesa Skorzewska Wyjaśnienia wraz z projektem umowy

Wyjaśnienia nr 1 wra [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4496