Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/4/odpady_transport/2022 „Załadunek/rozładunek i transport odpadów komunalnych z punktu czasowego składowania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów w Kleśnie i PSZOK do ZUO i J&B Bobrówko”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 16-12-2022 15:12:00
Placing offers : 27-12-2022 10:00:00
Offers opening : 27-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_08dadf5b-2d2b-d903-3b43-790010115213.pdf pdf 163.78 2022-12-16 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 527 2022-12-16 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 125 Pzp.docx docx 29.29 2022-12-16 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.32 2022-12-16 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 20.7 2022-12-16 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz pojazdów.doc doc 48 2022-12-16 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 41 2022-12-16 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.docx docx 36.98 2022-12-16 15:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 477.41 2022-12-16 15:12:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 135.1 2022-12-21 10:08:11 Public message
wyjaśnienia treści SWZ cz. II.pdf pdf 134.73 2022-12-21 11:59:14 Public message
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 311.15 2022-12-27 10:52:39 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 144.7 2022-12-28 13:30:22 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 08daf2db-0be7-ffd1-e196-4c000c0a85af.pdf pdf 67.96 2023-01-10 08:31:04 Public message

Announcements

2023-01-10 08:31 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-28 13:30 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-27 10:52 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-27 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie kwotę: 525 026,88 zł
2022-12-21 11:59 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje pytanie do SWZ wraz z wyjaśnieniem - cz. II.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-12-21 10:08 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje pytanie do SWZ wraz z wyjaśnieniem.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 290