Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP_15_2022_WMT_ITW Dostawa i uruchomienie mikroskopu optycznego z dedykowanym oprogramowaniem i kamerą do badań metalograficznych

Michał Haraburda
Politechnika Warszawska Department: Wydział Mechaniczny Technologiczny
Deadlines:
Published : 07-12-2022 15:09:00
Placing offers : 15-12-2022 11:00:00
Offers opening : 15-12-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_BZP 00482375_01.pdf pdf 182.07 2022-12-07 15:09:00 Proceeding
ZP_15_2022_WMT_ITW_Zalacznik nr 1_do SWZ formularz ofertowy_mikroskop_optyczny.docx docx 51.58 2022-12-07 15:09:00 Proceeding
ZP_15_2022_WMT_ITW_Zalacznik nr 2 _do SWZ o braku podstaw do wykluczenia_mikroskop_optyczny.docx docx 36.37 2022-12-07 15:09:00 Proceeding
ZP_15_2022_WMT_ITW_Zalacznik nr 3_do SWZ oswiadczenie podmiotu udostepniajacego_mikroskop_optyczny.docx docx 37.48 2022-12-07 15:09:00 Proceeding
ZP_15_2022_WMT_ITW_Zalacznik nr 4_do SWZ oswiadczenie o grupie kapitalowej_mikroskop_optyczny.docx docx 32.9 2022-12-07 15:09:00 Proceeding
ZP_15_2022_WMT_ITW_Zalacznik nr 5_do SWZ umowa_mikroskop_optyczny BOP 4613.pdf pdf 237.2 2022-12-07 15:09:00 Proceeding
ZP_15_2022_WMT_ITW_Zalacznik nr 6_do SWZ OPZ_mikroskop_optyczny.pdf pdf 152.61 2022-12-07 15:09:00 Proceeding
ZP_15_2022_WMT_ITW_SWZ.pdf pdf 883.67 2022-12-07 15:09:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert ZP_15_2022_WMT-ITW.pdf pdf 561.68 2022-12-16 12:54:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP_15_2022_WMT-ITW.pdf pdf 965.91 2022-12-20 12:26:53 Public message

Announcements

2022-12-20 12:26 Michał Haraburda Zgodnie z art. 253 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Evident Europe GmbH ul. Caffamacherreihe 8-10, 20355 Hamburg, Niemcy

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-16 12:54 Michał Haraburda Zgodnie z art. 222 ust. 1 oraz ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) (zwanej dalej: „Ustawą Pzp”) Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-15 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 95 200 zł (brutto)
2022-12-08 14:15 Michał Haraburda Zamawiający dopuszcza do przetargu mikroskop z ramą mikroskopu dla obserwacji w świetle odbitym.
Z poważaniem
Michał Haraburda

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 388