Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4 WSzKzP.SZP.2612.79.2022 NADZÓR AUTORSKI I OPIEKA SERWISOWA AMMS

Deadlines:
Published : 22-11-2022 13:53:00
Placing offers : 30-12-2022 11:00:00
Offers opening : 30-12-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zamawiający: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ZAPRASZA do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  NADZÓR AUTORSKI I OPIEKA SERWISOWA AMMS,  znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.79.2022 w trybie przetargu nieograniczonego

W załącznikach do postępowania zamieszczono:

1)      Ogłoszenie o zamówieniu: przesłane do publikacji w dn. 17.11.2022r  opublikowane w DZUUE  z dnia  22.11.2022r  nr  2022/S 225-647

2)      SWZ  4 WSzKzP.SZP.2612.79.2022 wraz z załącznikami

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS225-647448-pl.pdf pdf 107.94 2022-11-22 13:53:00 Proceeding
1_SWZ 4WSzKzP.SZP.2612.79.2022.pdf pdf 757.03 2022-11-22 13:53:00 Proceeding
1_Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 668.93 2022-11-22 13:53:00 Proceeding
PS_AMS.zip zip 128.99 2022-11-22 13:53:00 Proceeding
zmiana_2022-OJS241-694216-pl.pdf pdf 65.92 2022-12-14 20:19:05 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn.2312.2022_Platforma.pdf pdf 858.54 2022-12-23 09:53:39 Public message
Prawidłowy_Załącznik nr 2 do SWZ zestawienie asortymentowe-23.12.22.docx docx 18.66 2022-12-23 09:53:39 Public message
Załącznik 3a do umowy.docx docx 14.75 2022-12-23 09:53:39 Public message
Informacja z otwarcia_Platforma.pdf pdf 214.06 2022-12-30 12:55:14 Public message
wyniki_79_PLATFORMA.pdf pdf 398.84 2023-01-13 12:58:36 Public message

Announcements

2023-01-13 12:58 Piotr Strąk Wyniki z dnia 13.01.2023 r.

wyniki_79_PLATFORMA. [...].pdf

2022-12-30 12:55 Piotr Strąk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 30.12.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-23 09:53 Piotr Strąk Pytania, odpowiedzi, modyfikacja SWZ z dn. 2312.2022

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Prawidłowy_Załącznik [...].docx

Załącznik 3a do umow [...].docx

2022-12-19 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 214 000,00 PLN
2022-12-14 20:19 Piotr Strąk Wrocław, 14 grudnia 2022r.

Dotyczy postępowania NADZÓR AUTORSKI I OPIEKA SERWISOWA AMM znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.79.2022

Modyfikacja SWZ z dn. 14.12.2022 r. Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710ze zm.), zmienia treść SWZ.
W związku ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu zmianie ulegają odpowiednio Rozdz. XIV, XVII, XVIII SWZ, gzie będą obowiązywać terminy opublikowane w sprostowaniu ogłoszenia Polska-Wrocław: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2022/S 241-694216 Sprostowanie
Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania.
Z upoważnienia KOMENDANTA 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu Piotr Strąk Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

zmiana_2022-OJS241-6 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 586