Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPb-II-271.117.2022.EM Interwencyjne porządkowanie nieruchomości – rejon: Nowe Miasto, Grunwald i Jeżyce

Ewelina Maciuba
Miasto Poznań
Deadlines:
Published : 18-11-2022 09:25:00
Placing offers : 16-12-2022 12:00:00
Offers opening : 16-12-2022 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 183.7 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
117_SWZ-sig-sig-sig.pdf pdf 1303.26 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 92.5 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc doc 48.5 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 36 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 33 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.doc doc 37.5 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 36 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji JEDZ.doc doc 30.5 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w załączniku nr 2a.doc doc 39.5 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz narzędzi.doc doc 39 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór umowy.doc doc 104.5 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.xml xml 90.52 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
Załączniki do umowy.rar rar 1247.21 2022-11-18 09:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 72.25 2022-12-05 09:16:03 Public message
117_Zmiana treści SWZ-sig-sig-sig.pdf pdf 846.62 2022-12-05 09:16:03 Public message
117_Informacja z otwarcia ofert-sig-sig-sig.pdf pdf 990.22 2022-12-16 15:30:46 Public message
117_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II-sig-sig-sig.pdf pdf 969.92 2023-01-09 15:29:24 Public message
117_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I i III-sig-sig-sig.pdf pdf 949.67 2023-01-18 14:40:17 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 169.85 2023-02-06 12:58:05 Public message

Announcements

2023-02-06 12:58 Ewelina Maciuba Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-01-18 14:40 Ewelina Maciuba Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I oraz III postępowania.

117_Informacja o wyb [...].pdf

2023-01-09 15:29 Ewelina Maciuba Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części II postępowania.

117_Informacja o wyb [...].pdf

2022-12-16 15:30 Ewelina Maciuba Wypełniając obowiązek wynikający z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o ofertach złożonych w niniejszym postępowaniu.

117_Informacja z otw [...].pdf

2022-12-16 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 1 500 000,00 zł brutto, w tym:
- Część I: 500 000,00 zł brutto
- Część II: 500 000,00 zł brutto
- Część III: 500 000,00 zł brutto.
2022-12-05 09:16 Magdalena Wojtkowiak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiana treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

117_Zmiana treści SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 962