Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: Organizacja i przeprowadzenie kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy uczestników projektu: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIKOŁÓW” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi uczestników kursu na czas udziału rodziców/opiekunów w kursie.

Deadlines:
Published : 22-11-2022 09:26:00
Placing offers : 24-11-2022 23:59:00
Offers opening : 25-11-2022 00:04:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

 Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

 

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia. Szacowanie wartości zamówienia stanowi jedynie część procedury udzielania zamówienia publicznego. 

 

W celu należytego przygotowania i przeprowadzenia procedury, zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie niezobowiązującej i niewiążącej wyceny w terminie do dnia 24.11.2022 r.

Powyższe zostanie wykorzystane wyłącznie na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Państwa pomoc będzie dla nas bardzo ważna, ze względu na konieczność zastosowania właściwego progu (rozeznanie rynku/ Baza Konkurencyjności) oraz trybu postępowania.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

·                zaproszeniem do złożenia oferty lub

·                zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub

·                zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym szacowaniu wartości zamówienia

UWAGA: W powyższym Zamawiający będzie kierował się wytycznymi kwalifikowalności wydatków oraz budżetem projektu.

 

W przypadku pytań:

·                technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" - osoba do kontaktu: Anna Mendecka, tel. 32 3242668

·                związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy uczestników projektu: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIKOŁÓW” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi uczestników kursu na czas udziału rodziców/opiekunów w kursie.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Organizacja i przeprowadzenie kursu języka polskiego (dalej: „kurs”, „zajęcia”) mającego na celu uzyskanie umiejętności językowych w zakresie znajomości języka polskiego:

           · grupowy kurs dla grupy 10 – 15 osób szacunkowo dwa razy w tygodniu po dwie godziny zegarowe – godzina liczona jako 60 minut, łącznie szacunkowo 60 osób – 4 grupy (grupy mogą się różnić poziomem znajomości języka, zakres kursu winien być odpowiednio dostosowany do poziomu wiedzy);

         · kurs winien trwać szacunkowo 66 godzin dla jednej grupy, łącznie maksymalnie 266 godzin. Ilość godzin jest szacunkowa i faktyczna realizacja będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego;

           · kurs stacjonarny (nie on-line).

 

Zapewnienie opieki nad dziećmi uczestników kursu na czas udziału rodziców/opiekunów w kursie
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby:

          · wykonawca winien zapewnić opiekę w pomieszczeniu znajdującym się w tym samym budynku co kurs;

          · opieka dla grupy maksymalnie 10 dzieci – maksymalnie 70 godzin;

       · czas opieki dostosowany do harmonogramu kursu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o potrzebie zapewnienia opieki na 7 dni przed planowanym terminem zajęć. Płatność nastąpi tylko za zrealizowaną usługę.


3. Termin realizacji zamówienia:

         · Od dnia podpisania umowy do 21.04.2023 r.

      · Szczegółowy harmonogram kursu zostanie ustalony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w miarę możliwości z uwzględnieniem wniosków Wykonawcy. Harmonogram na kolejny miesiąc winiec być ustalony z Zamawiającym do przedostatniego roboczego dnia miesiąca.

 

4. Sposób składania ofert/ zaproponowania ceny:

         · Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

       · Wartością oferty jest suma maksymalnego wynagrodzenia za przeprowadzenie kursu języka polskiego oraz zapewnieniem opieki nad dziećmi uczestników kursu.

         · W formularzu oferty należy:

1) wpisać jednostkową cenę netto za jedną godzinę kursu języka polskiego oraz wskazać (w rozwijanej liście) stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwej dla przedmiotu zamówienia, obowiązującej według stanu prawnego na dzień składania ofert - co spowoduje, że nastąpi automatyczne przeliczenie na wartość tej części oferty (przemnożenie podanej ceny netto z maksymalną liczbą 266 godzin wraz z obliczeniem stawki VAT);

2) wpisać jednostkową cenę netto za jedną godzinę opieki na dziećmi oraz wskazać (w rozwijanej liście) stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwej dla przedmiotu zamówienia, obowiązującej według stanu prawnego na dzień składania ofert - co spowoduje, że nastąpi automatyczne przeliczenie na wartość tej części oferty (przemnożenie podanej ceny netto z maksymalną liczbą 70 godzin wraz z obliczeniem stawki VAT).

Podane ceny powinny zawierać wszelkie należności wykonawcy wobec zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia

 

5. Warunki jakie musi spełnić wykonawca

W celu realizacji kursu Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował odpowiednią ilością osób, odpowiedzialnych za realizację umowy (dalej: „trener”) – tj. co najmniej jedną osobą na grupę, które:

          · ukończyły studia magisterskie bądź licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej bądź w zakresie innych kierunków humanistycznych oraz posiadają kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego.

W powyższym zakresie wykonawca przedkłada Zamawiającemu odpowiednie dokumenty
na okoliczność potwierdzenia przed podpisaniem umowy.

            · Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą osób, które będą realizowały opiekę nad dziećmi w czasie kursu – tj.  co najmniej jeden opiekun na grupę.

· Zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 152 ze zm.) Wykonawca, zamierzający realizować usługi zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy dostarczyć do zamawiającego dane osobowe osób, które będą bezpośrednio wykonywały zamówienie, celem weryfikacji czy osoby te nie widnieją w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym – dotyczy osób pracujących z dziećmi.

 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy (warunki szczegółowe):

         a). Przeprowadzenie testu określającego poziom wiedzy przed podziałem uczestników na grupy.

         b). Zapewnienie sal (co najmniej dwie sale w jednym budynku, w tym jedna przeznaczona na kurs, a druga na opiekę nad dziećmi) na terenie gminy Mikołów w odległości takiej, aby można było pieszo dojść do miejsca realizacji wsparcia, w ciągu 15 minut, licząc od siedziby Zamawiającego (43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2). Odległość taka podyktowana jest zapewnieniem jak najmniej uciążliwego dotarcia uczestników kursu na zajęcia, a w szczególności troską o najmłodszych, którym zapewniana będzie opieka. Jednocześnie Wykonawca zapewnia dostęp do toalety i bieżącej wody.

        c). Prowadzenie dziennika z kursu zawierającego informacje takie jak: data, ilość godzin zajęć oraz listę obecności, które Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić na żądanie Zamawiającego.

        d). Wystawienie zaświadczenia o udziale danej osoby w kursie na żądanie Zamawiającego.

     e). Zapewnienie niezbędnych przedmiotów do zorganizowania opieki (np. kredki, kartki inne akcesoria do zabaw) i zorganizowania czasu dzieciom.

      f). Zapewnienie zastępstwa w przypadkach, kiedy wybrany trener nie będzie mógł z przyczyn obiektywnych poprowadzić zajęć. Wykonawca zapewnia, że osoby zastępujące będą spełniać co najmniej te same wymagania, co pierwotnie wskazana osoba.

       g). Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zmianach terminów realizacji zajęć ujętych w harmonogramie pracy oraz ewentualnej zmianie osoby prowadzącej zajęcia.

      h). Przedkładania rachunku/faktury po miesięcznej realizacji usług, na podstawie ilości godzin zajęć, poza kwietniem 2023 r., kiedy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury do dnia 24.04.2023 r. wraz z wymaganą dokumentacją.

       i). Opatrywanie wszelkich dokumentów obowiązującymi logotypami w projektach realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

     j). Udostępnienie wszystkich dokumentów związanych z realizacją umowy Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom w celu kontroli, w zakresie prawidłowej realizacji projektu, a także w przypadku kontroli dokonywanej przez instytucje współfinansujące projekt.

      k). Na żądanie Zamawiającego dostarczenie lub udostępnienie dokumentów oraz udzielenie wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Kontroli mogą podlegać następujące dokumenty: dokumentacja działalności usługowej w zakresie świadczonych usług dla zamawiającego oraz jakość świadczonych przez Wykonawcę usług i jego personel w każdym czasie (tj. również w dni wolne od pracy).

  l). Prowadzenie wsparcia zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i obostrzeniami związanymi ze stanem zagrożenia epidemicznego/epidemii.

     m). Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia.

    n). Bieżące weryfikowanie czy w gronie odbiorców zadania znajdują się osoby o szczególnych potrzebach. Zleceniobiorca jest zobowiązany do spełnienia minimalnych wymagań zapewniających dostępność do udziału w realizowanym przez siebie wsparciu osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

7. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zapewnia po uzgodnieniu z wykonawcą zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć w ramach kursu (np. podręczniki) oraz drobny poczęstunek (np. kawa, herbata, woda, ciastka). W przypadku dzieci Zamawiający zapewni napoje i poczęstunek dostosowany do wieku dzieci.


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena za jedną godzinę kursu języka polskiego należy wpisać cenę za godzinę oraz wskazać (w rozwijanej liście) stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwej dla przedmiotu zamówienia, obowiązującej według stanu prawnego na dzień składania ofert - co spowoduje, że nastąpi automatyczne przeliczenie na wartość tej części oferty (przemnożenie podanej ceny netto z maksymalną liczbą 266 godzin wraz z obliczeniem stawki VAT) 266 h - (0)
2 Cena za jedną godzinę opieki na dziećmi należy wpisać cenę za godzinę oraz wskazać (w rozwijanej liście) stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwej dla przedmiotu zamówienia, obowiązującej według stanu prawnego na dzień składania ofert - co spowoduje, że nastąpi automatyczne przeliczenie na wartość tej części oferty (przemnożenie podanej ceny netto z maksymalną liczbą 70 godzin wraz z obliczeniem stawki VAT) 70 h - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2575 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347