Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Deadlines:
Published : 02-11-2022 15:23:00
Placing offers : 10-11-2022 10:00:00
Offers opening : 10-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 120.09 2022-11-02 15:23:00 Proceeding
SWZ ochrona 1.docx docx 216.12 2022-11-02 15:23:00 Proceeding
informacja z otwarcia.pdf pdf 39.96 2022-11-10 13:33:02 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 43.88 2022-11-21 15:24:38 Public message

Announcements

2022-11-21 15:24 Anna Wandzik Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro pn. „Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, postępując zgodnie z art. 253 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na w/w usługi wybrano ofertę Wykonawcy nr 2:

ERA sp. z o.o.
41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16B
NOVIA sp. z o.o.
41-500 Chorzów, ul. Paderewskiego 34

W kryterium ceny oferta uzyskała 60 pkt
W kryterium czasu dojazdu grupy interwencyjnej oferta uzyskała 30 pkt
W kryterium dysponowania własną grupą interwencyjną oferta uzyskała 10 pkt
Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.


Uzasadnienie prawne:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia (art. 239 ust. 1 PZP).

Uzasadnienie faktyczne:
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wymagania Zamawiającego, niepodlegającą odrzuceniu i wykluczeniu, która uzyskała łącznie największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-10 13:33 Anna Wandzik
Informacja z otwarcia ofert
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro pn. „Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:


Oferta nr 1
Konsorcjum w składzie:
Agencja Ochrony MK sp. z o.o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64/128
Agencja Ochrony Kowalczyk Security sp. z o.o.
00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34

cena ofertowa netto: 1 255 200,00 zł
cena ofertowa brutto: 1 543 896,00 zł


Oferta nr 2
Konsorcjum w składzie:
ERA sp. z o.o.
41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16B
NOVIA sp. z o.o.
41-500 Chorzów, ul. Paderewskiego 34

cena ofertowa netto: 1 195 920,00 zł
cena ofertowa brutto: 1 470 981,60 zł

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-10 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 192 478,11 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347