Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 218-622559 Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i parkingami przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu (znak sprawy: PI-P.271.5.P.2022):

Wydział Umów i Zamówień Publicznych
RTBS Administrator Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 11-11-2022 15:53:00
Placing offers : 13-12-2022 10:00:00
Offers opening : 13-12-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załacznik nr 1 - wzór umowy.pdf pdf 452.1 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wzór Formularza Oferty.doc doc 595 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 3A – wzór oświadczenia wykonawcy_wykonawcy wspólnie ubiegająceg się o udzielenie zamówienia.doc doc 56 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 3B – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 47.5 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 3C – wzór oświadczenia podwykonawcy.doc doc 48 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 4 – wzór – oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu.doc doc 562.5 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 5 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.doc doc 561.5 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 6 – wzór informacji o grupie kapitałowej.doc doc 564 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 7 – wzór wykazu robót budowlanych.doc doc 563 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 8 – wzór wykazu osób.doc doc 567.5 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 9– wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 563.5 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 10 – wzór pełnomocnictwa.doc doc 567 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 11 - wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania zamówienia.doc doc 858.5 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 12 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 138.64 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - DOKMENTACJA PROJEKTOWA.7z 7z 353325.8 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - DOKMENTACJA PROJEKTOWA.zip zip 384716.17 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 14 - PRZEDMIARY.7z 7z 3871.4 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 14 - PRZEDMIARY.zip zip 4334.43 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 15 - STWiORB.7z 7z 4369 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 15 - STWiORB.zip zip 8299.14 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 626.31 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.25 2022-11-11 15:53:00 Proceeding
załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.doc doc 189 2022-11-11 15:53:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 727