Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Stow.Zw.Tranowa.4.2022 Przebudowa ulicy Tranowej wraz z przebudową kolektora deszczowego, rozbudową oświetlenia drogowego oraz budową kanału technologicznego na terenie działek o nr ew. 288/2 w obrębie 308 oraz 317, 314/11, 329 w obr. 312

Deadlines:
Published : 19-10-2022 20:11:00
Placing offers : 10-11-2022 12:00:00
Offers opening : 10-11-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - 08dab1fa-9bfb-a6e2-e90e-1300108d456b.pdf pdf 105.47 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 14.23 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SWZ załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 85.16 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SWZ załącznik 2 - Wzór Formularza Ofertowego.pdf pdf 91.6 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SWZ załącznik 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego braku przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 86.99 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SWZ załącznik 4 - Wzór oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu oraz brak podstaw wykluczenia podmiotu.pdf pdf 79.78 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SWZ załącznik 5 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.pdf pdf 84.09 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SWZ załącznik 6 - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 95.76 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SWZ załącznik 7 - Oświadczenie gwarancyjne.pdf pdf 76.75 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SWZ załącznik 8 - Projekt umowy.pdf pdf 16.51 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SWZ załącznik 9a - dokumentacja techniczna.zip zip 161592.08 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SWZ załącznik 9b - dokumentacja techniczna.zip zip 290608.37 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SWZ załącznik 10 - specyfikacje techniczne.zip zip 4002.74 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SWZ załącznik 11 - przedmiary.zip zip 681.47 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
Umowa Stowarzyszenia z Miestem Bydgoszcz.pdf pdf 370.36 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
SWZ załączniki 2, 3, 4, 5, 6 - wersje edytowalne.zip zip 38.44 2022-10-19 20:11:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ nr 1.pdf pdf 40.22 2022-10-28 13:37:43 Proceeding
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia - 08dab8d7-8fa9-d645-15b1-490011d4f9f1.pdf pdf 39.91 2022-10-28 13:38:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ nr 1.pdf pdf 40.22 2022-10-28 13:36:38 Public message
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia - 08dab8d7-8fa9-d645-15b1-490011d4f9f1.pdf pdf 39.91 2022-10-28 13:36:38 Public message
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.docx docx 54.19 2022-11-08 13:01:22 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 45.91 2022-11-10 12:21:40 Public message
informacja z otwarcia ofert - poprawiona.pdf pdf 45.91 2022-11-14 11:11:15 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 81.89 2022-11-24 09:52:03 Public message

Announcements

2022-11-24 09:52 Jacek Kornacki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-11-14 11:11 Jacek Kornacki Zamawiający zamieszcza poprawioną informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-10 12:21 Jacek Kornacki Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-10 12:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę gross 802.743,80 zł.
2022-11-08 13:01 Jacek Kornacki SWZ w wersji edytowalnej

SPECYFIKACJA WARUNKÓ [...].docx

2022-10-28 13:36 Jacek Kornacki Modyfikacja treści SWZ nr 1.

Modyfikacja treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmienie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 916