Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/POIS/6/10/2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej w Starachowicach

Deadlines:
Published : 11-10-2022 11:53:00
Placing offers : 04-11-2022 13:30:00
Offers opening : 04-11-2022 13:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:

1.1.   Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

 Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu

1.2.   Zdolności technicznej lub zawodowej:

1)     Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał z należytą starannością minimum 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o długości min. 200 m każda. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.

Uwaga:

dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 ppkt.1)) są:

·          Poświadczenie/referencje, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót budowlanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.

Przez "poświadczenie" należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca. Poświadczeniem będą zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.

·          oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.

Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli przedłoży wykaz wymienionych wyżej robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wraz z dowodami, że roboty te zostały wykonane należycie

2)     Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował następującymi osobami:

a)      Kierownik Budowy – min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz:

·     co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót budowlanych;

·     doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami związanymi z budową, przebudową, rozbudową kanalizacji sanitarnej;

·     uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych, kanalizacyjnych;

b)   Kierownik robót drogowych – min. 1 osoba posiadająca:

·        uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej zakresie niezbędnym do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: droga klasy: wojewódzka, powiatowa, gminna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,

·        co najmniej 3 letni staż na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót drogowych.

Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedłoży wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ.

3)     Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego które odnoszą się tylko i wyłącznie do personelu kluczowego Wykonawcy. Oprócz ww. osób Wykonawca musi zapewnić odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w wyznaczonym terminie. 

4)       Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w w/w branżach jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia.

5)     Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień do daty składania ofert.

6)     Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiedniej specjalności, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

7)     Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021 poz. 1646)

1.3.   Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ cz 1 IDW i cz 2 Wzor umowy.pdf pdf 749.26 2022-10-11 11:53:00 Proceeding
zalacznik nr 1.docx docx 152.14 2022-10-11 11:53:00 Proceeding
zalacznik nr 3.docx docx 146.85 2022-10-11 11:53:00 Proceeding
zalacznik nr 2.docx docx 148.68 2022-10-11 11:53:00 Proceeding
zalacznik nr 4.docx docx 146.41 2022-10-11 11:53:00 Proceeding
zalacznik nr 5.docx docx 147.94 2022-10-11 11:53:00 Proceeding
K13 projekt całość (PT) - średnia jakość.pdf pdf 6927.2 2022-10-11 11:53:00 Proceeding
K13 projekt całość (PZT, PAB, ZPB) - średnia jakość.pdf pdf 23844.9 2022-10-11 11:53:00 Proceeding
K13 2021 przedmiar.pdf pdf 80.03 2022-10-11 11:53:00 Proceeding
zalacznik nr 1.docx docx 152.14 2022-10-11 11:53:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 222.66 2022-11-04 14:12:56 Public message
Wybor oferty bursztynowa skan.pdf pdf 136.98 2022-11-07 13:07:38 Public message

Announcements

2022-11-07 13:07 Krzysztof Jurkowski Zawiadomienie o wyborze oferty

Wybor oferty burszty [...].pdf

2022-11-04 14:12 Krzysztof Jurkowski Zamieszczamy informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].PDF

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej w Starachowicach Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bursztynowej w Starachowicach na działkach nr ewid. 146/1 (obr. ew. 0005), 740/1 (obr. ew. 0006) gmina Starachowice. Łączna długość zaplanowanej do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ø160 mm, ø200 mm, wraz ze studniami ø1000 mm - L= 358,0 m w tym: • sieci kanalizacji sanitarnej PVC ø 160 mm: Lc160 = 92,5 m (17 odcinków) • sieci kanalizacji sanitarnej PVC ø 200 mm: Lc200 = 265,5 m • studnie rewizyjne betonowe ø1000 mm S1-S13 - 13 szt. Kanał grawitacyjny należy wykonać z rur PVC-U SN8 ø 160 i ø 200 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2575 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value Attachment required

zalacznik nr 1.docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 12 tygodni od dnia zawarcia umowy (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Okres Gwarancji 10% a) okres gwarancji minimum 60 miesięcy - 0 pkt. b) okres gwarancji minimum 72 miesięcy - 5 pkt. c) okres gwarancji minimum 84 miesięcy - 10 pkt. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 705