Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.44.2022 „Sadzenie drzew oraz roślinności zimozielonej na terenie gminy Łomianki”. Część I przedmiotu zamówienia - „Sadzenie drzew na terenie gminy Łomianki”. Część II przedmiotu zamówienia - „Wykonanie nasadzeń roślinności zimozielonej na terenie sołectwa Dziekanów Leśny i Sadowa w gminie Łomianki”.

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 10-10-2022 14:08:00
Placing offers : 07-11-2022 10:00:00
Offers opening : 07-11-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.53 2022-10-10 14:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 834.92 2022-10-10 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty dla Części I.doc doc 69.5 2022-10-10 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty dla Części II.doc doc 70 2022-10-10 14:08:00 Proceeding
JEDZ Cz. I.zip zip 71.54 2022-10-10 14:08:00 Proceeding
JEDZ Cz. II.zip zip 71.56 2022-10-10 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia cz. I.pdf pdf 129.42 2022-10-10 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia cz. II.pdf pdf 237.06 2022-10-10 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy cz. I.pdf pdf 295.67 2022-10-10 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy cz. II.pdf pdf 337.13 2022-10-10 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.47 2022-10-10 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie - brak przesłanek wykluczenia.docx docx 43.69 2022-10-10 14:08:00 Proceeding
Lokalizacja nasadzeń - sadzenie drzew cz. I.7z 7z 4090.52 2022-10-10 15:41:46 Proceeding
Lokalizacja nasadzeń zimozielonych Dz. Leśny i Sadowa cz, II.7z 7z 1849.96 2022-10-10 15:41:49 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia..doc doc 236.5 2022-11-07 10:04:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 539.18 2022-11-07 11:51:56 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I.pdf pdf 251.81 2022-11-18 16:00:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II.pdf pdf 252.04 2022-11-18 16:00:24 Public message

Announcements

2022-11-18 16:00 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I i cz. II

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-07 11:51 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-07 10:04 Katarzyna Rojecka Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 582