Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRG.271.66.2022 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dariusz Makowski
Gmina Rabka-Zdrój
Deadlines:
Published : 22-09-2022 13:40:00
Placing offers : 30-11-2022 10:00:00
Offers opening : 30-11-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_zakup energii_IRG.271.66.2022_22.09.2022.docx docx 175.27 2022-09-22 13:40:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 433.29 2022-09-22 13:40:00 Proceeding
notice.pdf pdf 164.65 2022-09-22 13:40:00 Proceeding
Zmiana SWZ_zakup energii_IRG.271.66.2022_20.10.2022.docx docx 178.13 2022-10-20 09:54:20 Proceeding
ENOTICES_nmakodar (external)-2022-163679-NF14-PL_zmiana 20.10.2022.pdf pdf 74.44 2022-10-20 09:54:32 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE_zmiana 21.10.2022.xls xls 56.5 2022-10-21 13:22:32 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty_zmiana 21.10.2022.docx docx 44.83 2022-10-21 13:22:32 Proceeding
Zmiana PPE SWZ_zakup energii_IRG.271.66.2022_21.10.2022.docx docx 178.44 2022-10-21 13:22:32 Proceeding
Zmiana PPE SWZ_zakup energii elektrycznej_21.10.2022-sig.pdf pdf 410.92 2022-10-21 13:23:02 Proceeding
Pytania do SWZ_zakup energii elektrycznej_IRG.271.66.2022-sig.pdf pdf 437.8 2022-10-20 09:02:24 Public message
ENOTICES_nmakodar (external)-2022-163679-NF14-PL_zmiana 20.10.2022.pdf pdf 74.44 2022-10-20 09:52:05 Public message
Zmiana SWZ_zakup energii_IRG.271.66.2022_20.10.2022.docx docx 178.13 2022-10-20 09:52:05 Public message
Zmiana SWZ_zakup energii_IRG.271.66.2022_31.10.2022.docx docx 178.47 2022-10-31 12:51:16 Public message
ENOTICES_nmakodar (external)-2022-169209-NF14-PL.pdf pdf 102 2022-10-31 12:51:16 Public message
notice_zmiana 08.11.2022.pdf pdf 73.44 2022-11-10 10:59:13 Public message
Zmiana SWZ_zakup energii_IRG.271.66.2022_08.11.2022.docx docx 178.51 2022-11-10 10:59:13 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania_część 1_05.12.2022-sig.pdf pdf 505.9 2022-12-05 16:15:52 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania_część 2_05.12.2022-sig.pdf pdf 505.38 2022-12-05 16:16:51 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 3_22.12.2022-sig.pdf pdf 500.15 2022-12-22 15:13:18 Public message

Announcements

2022-12-22 15:13 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, dnia 22.12.2022 r.
Znak sprawy: IRG.271.66.2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.) informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, pn.: „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” dla części 3, tj.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego”, została wybrana oferta nr 1, tj.:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 1 822 466,28 zł.
Ilość punktów: cena 100,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
- Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w SWZ,
- cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
- cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką planował przeznaczyć Zamawiający ale z uwagi na konieczność realizacji zadania Zamawiający zwiększył kwotę

W postępowaniu została złożona 1 oferta.

Zamawiający
mgr Leszek Świder

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-12-05 16:16 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, 05.12.2022 r.
Znak sprawy: IRG.271.66.2022

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.), informuje iż prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie, pn.: „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” dla części 2, tj.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów - ZWIK”, zostało unieważnione z uwagi, iż w postępowaniu dla części 2 nie została złożona żadna oferta.
Uzasadnienie unieważnienia.
Art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmian.):
„Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;…”

Zamawiający
mgr Leszek Świder

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-12-05 16:15 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, 05.12.2022 r.
Znak sprawy: IRG.271.66.2022

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.), informuje iż prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie, pn.: „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” dla części 1, tj.: „Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów grupy – taryfowe C”, zostało unieważnione z uwagi, iż w postępowaniu dla części 1 nie została złożona żadna oferta.
Uzasadnienie unieważnienia.
Art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmian.):
„Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;…”

Zamawiający
mgr Leszek Świder

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-11-30 11:18 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, dnia 30.11.2022 r.
Znak Sprawy: IRG.271.66.2022

Informacja z otwarcia ofert zgodna z art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmian.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy Pzp, na: „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone oferty, tj.:

Dla Części 1: Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupy taryfowe C

Nie złożono żadnej oferty.

Dla Części 2: Dostawa energii elektrycznej do obiektów - ZWIK

Nie złożono żadnej oferty.

Dla Części 3: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

oferta nr 1:
TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 1 822 466,28 zł.
2022-11-30 10:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania:
Część 1 = 140 886,18 zł
Część 2 = 1 153 019,22 zł
Część 3 = 911 289,41 zł
2022-11-10 10:59 Dariusz Makowski Znak sprawy: IRG.271.66.2022 Rabka-Zdrój, 10.11.2022 r.
Do wszystkich zainteresowanych
dotyczy postępowania pn.: „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”
Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z podpisaniem ustaw o Szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej oraz ustawy o Środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert. Termin składania ofert został ustalony na dzień: 30.11.2022 r., godz. 10:00

notice_zmiana 08.11. [...].pdf

Zmiana SWZ_zakup ene [...].docx

2022-10-31 12:51 Dariusz Makowski Znak sprawy: IRG.271.66.2022 Rabka-Zdrój, 31.10.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania pn.: „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z podpisaniem ustaw o Szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej oraz ustawy o Środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert.
Termin składania ofert został ustalony na dzień: 15.11.2022 r., godz. 10:00

Zmiana SWZ_zakup ene [...].docx

ENOTICES_nmakodar (e [...].pdf

2022-10-20 09:52 Dariusz Makowski Znak sprawy: IRG.271.66.2022 Rabka-Zdrój, 20.10.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania pn.: „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z podpisaniem ustaw o Szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej oraz ustawy o Środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert.
Termin składania ofert został ustalony na dzień: 07.11.2022 r., godz. 10:00

ENOTICES_nmakodar (e [...].pdf

Zmiana SWZ_zakup ene [...].docx

2022-10-20 09:02 Dariusz Makowski Znak sprawy: IRG.271.66.2022 Rabka-Zdrój, 20.10.2022 r.

dotyczy postępowania pn.: „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z pytaniem dotyczącym treści SWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego od Uczestnika postępowania w załączeniu udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytania do SWZ_zakup [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1009