Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.82.2022 Budowa toalet publicznych w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego”

Deadlines:
Published : 21-09-2022 15:02:00
Placing offers : 07-10-2022 11:00:00
Offers opening : 07-10-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokument Gwarancyjny - wzór.pdf pdf 101.72 2022-09-21 15:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu (82).pdf pdf 102.62 2022-09-21 15:02:00 Proceeding
SWZ - BP.271.82.2022.pdf pdf 1001.01 2022-09-21 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 305.2 2022-09-21 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - TER.pdf pdf 56.84 2022-09-21 15:02:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 43.29 2022-09-21 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - dokumentacja techniczna.zip zip 305871.14 2022-09-21 15:02:00 Proceeding
Załącznik nt 8 do SWZ - TER w wersji edytowalnej.xls xls 36.5 2022-09-21 15:02:31 Proceeding
Informacja o zmianie treści SWZ (82).pdf pdf 538.93 2022-09-28 13:53:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (82).pdf pdf 64.28 2022-09-28 13:53:24 Public message
SWZ po modyfikacji (82).pdf pdf 1000.31 2022-09-28 13:53:24 Public message
Uzupełnienie dokumentacji technicznej (zał. 9 do SWZ).zip zip 11599.48 2022-09-28 13:53:24 Public message
Załacznik nr 5 do SWZ - wzór umowy po modyfikacji.pdf pdf 305.22 2022-09-28 13:53:24 Public message
Załącznik nr 8 do SWZ - TER po modyfikacji.zip zip 102.49 2022-09-28 13:53:24 Public message
Informacja o pytaniach do treści SWZ i odpowiedzi Zamawiającego 03.10.2022 (82).pdf pdf 529.63 2022-10-03 13:17:04 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania (82).pdf pdf 73.37 2022-10-10 13:35:29 Public message

Announcements

2022-10-10 13:35 Agnieszka Pancherz Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-10-07 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 1 500 000,00 PLN brutto.
2022-10-03 13:17 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje informację o pytaniach do treści SWZ i odpowiedzi Zamawiającego.

Informacja o pytania [...].pdf

2022-09-28 13:53 Ewa Stasik UWAGA !
Zamawiający na mocy art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) dokonuje zmiany treści SWZ.
Zmiany SWZ (treści dodane i zmienione) odznaczone są w zmodyfikowanym tekście SWZ
kolorem czerwonym.
Zamawiający dokonał również zmiany SWZ poprzez:
- modyfikację treści załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy,
- uzupełnienie dokumentów w załączniku nr 9 do SWZ – dokumentacja techniczna,
- modyfikację załącznika nr 8 do SWZ – Tabela elementów rozliczeniowych TER.
Pełna treść SWZ po modyfikacji, zmieniony wzór umowy, pełny zestaw dokumentacji technicznej oraz zmodyfikowany TER stanowią złączniki do ogłoszenia.
Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 07.10.2022 r. do godz. 11:00.

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ po modyfikacji ( [...].pdf

Uzupełnienie dokumen [...].zip

Załacznik nr 5 do SW [...].pdf

Załącznik nr 8 do SW [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 575