Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/2022/SnI/ZROT Realizacja wsparcia formułowania partnerstw lokalnych służących budowie produktów turystycznych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”

Deadlines:
Published : 14-09-2022 15:05:00
Placing offers : 23-09-2022 12:00:00
Offers opening : 23-09-2022 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofertMiejsce i sposób składania ofert:


 Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 23 września 2022 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej w siedzibie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Realizacja wsparcia formułowania partnerstw lokalnych służących budowie produktów turystycznych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” – zapytanie ofertowe nr 3/2022/SnI/ZROT. Nie otwierać przed terminem 23 września 2022 r., godz. 12.30”


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sławomir Doburzyński Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 91 433 41 26W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20220914 Ogłoszenie o zamówieniu BK - opublikowane.pdf pdf 55.39 2022-09-14 15:05:00 Proceeding
20220914Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 63.67 2022-09-14 15:05:00 Proceeding
20220914Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań.docx docx 53.62 2022-09-14 15:05:00 Proceeding
20220914Załącznik nr 3 - Wykaz osób.docx docx 58.46 2022-09-14 15:05:00 Proceeding
20220914Załącznik nr 4 - Oferta celów study tour.docx docx 56.98 2022-09-14 15:05:00 Proceeding
20220914Załącznik nr 5 - Wykaz usług.docx docx 56.55 2022-09-14 15:05:00 Proceeding
20220914Załącznik nr 6 - Ośw. o braku podstaw wykluczenia.docx docx 54.75 2022-09-14 15:05:00 Proceeding
20220914Załącznik nr 7 - Wzór umowy.docx docx 85.31 2022-09-14 15:05:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 287.71 2022-09-14 15:05:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 287.71 2022-09-14 15:05:00 Subject of the order
20220926 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 54.65 2022-09-26 13:29:24 Public message
20221006WYNIK dla Wykonawcy.pdf pdf 162.1 2022-10-06 12:01:18 Public message

Announcements

2022-10-06 12:01 Magdalena Olejniczak Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację wsparcia formułowania partnerstw lokalnych służących budowie produktów turystycznych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie Rozdziału 7 lit. b (Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty) Zapytania ofertowego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej;

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznaje ofertę nr 1 złożoną przez:
„Landbrand”
Hubert Gonera
ul. Czekoladowa 4
61-680 Poznań

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę: 49 815,00 zł brutto. Tym samym, w kryterium „Cena” (100%) Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę 100 punktów.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla stron

pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszej wiadomości

20221006WYNIK dla Wy [...].pdf

2022-09-26 13:29 Magdalena Olejniczak Dotyczy: Zapytania ofertowego na Kompleksową organizację i obsługę techniczną warsztatów w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”

Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 50 000,00 zł brutto.
Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 23.09.2022 r.:
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na realizację wsparcia formułowania partnerstw lokalnych służących budowie produktów turystycznych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”:

Nazwa Wykonawcy:
„Landbrand”
Hubert Gonera
ul. Czekoladowa 4
61-680 Poznań

Cena:
49 815,00 zł brutto

Pełna treść z otwarcia ofert znajduje się w załączniku.

20220926 Informacja [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Formułowania partnerstw lokalnych Informacje ogólne a) Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia formułowania partnerstw lokalnych służących budowie produktów turystycznych w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. b) szacowana liczba uczestników: - prace nad formowaniem partnerstw: 30 osób (2 partnerstwa w grupach po 15 osób każde) - study tour: 20 osób c) Grupę docelową projektu stanowią osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. d) Czas realizacji zamówienia: październik – listopad 2022

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie organizacji i promocji produktu turystycznego 40% Zamawiający oczekuje nw. doświadczenia osoby zdolnej do realizacji zamówienia w zakresie organizacji i promocji produktem turystycznym. Ocenie w niniejszym kryterium będzie podlegać ilość zrealizowanych umów dotyczących organizacji i promocji produktem turystycznym, przy czym każda z umów dotyczyć może jednego produktu turystycznego a jej wartość nie może być niższa niż 40.000 zł brutto. Zamawiający będzie przyznawał punkty w sposób następujący: Ilość umów podlegająca ocenie: 1 umowa – 0 punktów 2 lub 3 umowy – 10 punktów 4 lub 5 umów – 20 punktów 6 lub 7 umów – 30 punktów powyżej 7 umów – 40 punktów W przedmiotowym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 40 pkt. Wykonawca jest obowiązany wpisać ww. ilość umów w Załączniku nr 1 – formularzu ofertowym. (0)
3 Warunki rozliczenia i zapłaty - 1) Rozliczenie będzie odbywać się po zakończonym działaniu, tj. a) cyklu 2 warsztatów, b) wyjazd study tour po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletu prawidłowo uzupełnionej dokumentacji wymienionej w Rozdziale 2 pkt 2. 3) Zadania wykonawcy, a także na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wystawionego przez Wykonawcę oraz rachunku do umowy lub faktury. 2) Wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie stanowić a) w przypadku realizacji warsztatów - ilość przeprowadzonych godzin w ramach cyklu warsztatów x cena jednostkowa za godzinę zawarta w ofercie Wykonawcy, tj. w PLN wraz z podatkiem VAT (brutto) lub innymi podatkami i składkami ubezpieczeniowymi; b) w przypadku wyjazdu study tour – koszt realizacji 3) Cena jednostkowa podana w ofercie Wykonawcy nie będzie się zmieniała w trakcie trwania umowy. 4) Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, z wyodrębnieniem podatku VAT lub innych podatków i składek ubezpieczeniowych oraz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). 5) Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 284