Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 13/PN/2022 Dostawa zestawu do zabiegów laparoskopowych - tor wizyjny oraz zestawu narzędzi chirurgicznych na potrzeby Zamawiającego.

Deadlines:
Published : 14-09-2022 11:40:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
13-PN-2022. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 144.92 2022-09-14 11:40:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ). 13-PN-2022.pdf pdf 1124.81 2022-09-14 11:40:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ. Formularz Ofertowy (wzór).docx docx 69.59 2022-09-14 11:40:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór).docx docx 64.46 2022-09-14 11:40:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór).docx docx 63.03 2022-09-14 11:40:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).docx docx 91.08 2022-09-14 11:40:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ. PROJEKT UMOWY..docx docx 85.51 2022-09-14 11:40:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej (wzór).docx docx 60.78 2022-09-14 11:40:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór).docx docx 61.02 2022-09-14 11:40:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie zaoferowanego przedmiotu zamówienia (wzór).docx docx 60.53 2022-09-14 11:40:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, składane zgodnie z art. 118 pzp (wzór).docx docx 61.1 2022-09-14 11:40:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (wzór).docx docx 60.76 2022-09-14 11:40:00 Proceeding
Odpowiedzi do zapytań do postępowania 13-PN-2022.pdf pdf 221.43 2022-09-26 11:05:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 219.14 2022-09-29 11:43:11 Public message
OFERTY UDOSTĘPNIONE.7z 7z 32506.71 2022-09-29 11:46:02 Public message
WYBÓR OFERT W POSTĘPOWANIU 13-PN-2022. ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE.pdf pdf 280.54 2022-10-05 12:14:09 Public message
Kwota przeznaczona na realizację zadania..pdf pdf 282.92 2022-09-29 11:00:00 Public message

Announcements

2022-10-05 12:14 Robert Dombrowski Niniejszym, w załączniku poniżej, Zamawiający przekazuje informacje o wyborze ofert w niniejszym postępowaniu.

WYBÓR OFERT W POSTĘP [...].pdf

2022-09-29 11:46 Robert Dombrowski Niniejszym w poniższym załączniku Zamawiający udostępnia oferty złożone w postępowaniu.

OFERTY UDOSTĘPNIONE. [...].7z

2022-09-29 11:43 Robert Dombrowski Niniejszym Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert (załącznik poniżej).

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 11:00 Buyer message Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przewidział następujące kwoty gross

PAKIET 1. Zestaw laparoskopowy - tor wizyjny 400 000,00 zł
PAKIET 2. Zestaw narzędzi chirurgicznych 170 000,00 zł
RAZEM: 570 000,00 zł

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-09-26 11:05 Robert Dombrowski Niniejszym, w poniższym załączniku Zamawiający przekazuje odpowiedzi do zapytań, do niniejszego postępowania.

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

2022-09-26 11:02 Robert Dombrowski The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 378