Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1 Przeprowadzenie 5-letniego przeglądu budowlanego budynków stanowiących własność powiatu kamiennogórskiego – budynek przy ul. Wł. Broniewskiego 15 i Sienkiewicza 6a w Kamiennej Górze.

Awatar Pracownika
Elżbieta Seweryniak-Bijak
Powiat Kamiennogórski Department: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Deadlines:
Published : 13-09-2022 13:19:00
Placing offers : 07-10-2022 10:49:41
Offers opening : 27-09-2022 15:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 13 września 2022 r.

Dotyczy: przeprowadzenia 5-letniego przeglądu budowlanego budynków stanowiących własność powiatu kamiennogórskiego – budynek przy ul. Wł. Broniewskiego 15 i Sienkiewicza 6a w Kamiennej Górze.

1.      Zamawiający: Powiat Kamiennogórski z/s w Kamiennej Górze przy
ul. Wł. Broniewskiego 15, NIP: 614 14 74 708, REGON: 230821300.

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia: zamówienie obejmuje wykonanie 5-letniego przeglądu budynku, stanowiącego własność powiatu kamiennogórskiego, przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz Sienkiewicza 6a w zakresie przewidzianym przepisem art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.2021.2351,              z późn. zm.).

 

3.      Z dokonanych przeglądów należy sporządzić protokoły, których zakres wynika z art. 62a cytowanej ustawy. Przegląd okresowy przewodów kominowych pozostaje w gestii Zamawiającego. Dla ww. budynków prowadzone są książki obiektów budowlanych. Przegląd okresowy przewodów kominowych i wentylacyjnych pozostaje w gestii Zamawiającego. Dla w/w budynków prowadzone są książki obiektów budowlanych.

 

Kod CPV: 71630000-3

Informacje niezbędne do sporządzenia oferty zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.      Termin wykonania zamówienia:

 

4.1.termin – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

5.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

Cena oferty – waga: 100% - maks. 100 pkt. Kryterium oznacza najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.

Ilość punktów = cena najniższa spośród wszystkich ważnych ofert/Cena oferty badanej* 100

 

6.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów
w kryterium
: Cena brutto

 

 

7.      Sposób składania ofert: po przez platformę zakupową.

 

 

8.      Termin składania ofert:

 

do dnia 27 września 2022 r. do godz. 15.30.

 

9.      Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 

-        posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-        posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

-        dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-        znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

10.  Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

 

-        pełną nazwę Wykonawcy,

-        dane teleadresowe Wykonawcy, t.j. adres oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP, REGON,

-        cenę ofertową brutto,

-        datę sporządzenia oferty

-        klauzulę informacyjną RODO podpisaną przez osobę upoważnioną.

Oferta musi być podpisana przez osoby do tego upoważnione.

Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

11.  Osoba do       kontaktu:       Elżbieta Seweryniak-Bijak, tel. 75 64 95 115,

e-mail: elzbieta.seweryniak@kamienna-gora.pl 

 

 

12.  Inne istotne postanowienia:

 

-        przedmiotowe zapytanie ofertowe oraz określone w nim warunki mogą zostać przez Zamawiającego zmienione lub odwołane,

-        Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz że w niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej określone w tej ustawie,

-        Zamawiający informuje, że jeśli w określonym w pkt 8 terminie nie wpłynie  minimum 1 ważna oferta, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

-         Nr 1 – informacje niezbędne do sporządzenia oferty,

-         Nr 2 – wzór formularza oferty.

-         Nr 3 -  klauzula informacyjna RODO

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 1 (informacje niezbędne do sporządzenia oferty).docx docx 14.03 2022-09-13 13:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 (formularz oferty - wersja edytowalna).doc doc 70 2022-09-13 13:19:00 Proceeding
załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO (1).pdf pdf 127.27 2022-09-13 13:19:00 Proceeding

Announcements

2022-10-07 10:49 Elżbieta Seweryniak-Bijak Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zapytanie ofertowe wymaga zmiany opisu przedmiotu zamówienia.
2022-09-13 14:13 Elżbieta Seweryniak-Bijak Dodatkowy telefon do kontaktu:
75 645 50 252
W dniu 16 września (tj. piątek) , nie będę obecna w pracy- proszę zapytania kierować na e-maila.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd 5 letni budynków starostwa powiatowego wykonanie 5-letniego przeglądu budynku, stanowiącego własność powiatu kamiennogórskiego, przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz Sienkiewicza 6a w zakresie przewidzianym przepisem art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.2021.2351, z późn. zm.). 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7067 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 424