Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00343442 z dnia 2022-09-12 Dostawa do siedziby Zamawiającego oprogramowania z podziałem na: 1) Część I – dostawa MS Office; 2) Część II – dostawa MS Windows; 3) Część III – dostawa MS Visio i inne; 4) Część IV – dostawa Adobe Acrobat.

Deadlines:
Published : 12-09-2022 13:25:00
Placing offers : 26-09-2022 10:00:00
Offers opening : 26-09-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP 00343442.pdf pdf 153.37 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8591.05 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty-1.docx docx 40.51 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty-1.pdf pdf 231.01 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz techniczny.docx docx 57.92 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz techniczny.pdf pdf 192.58 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 24.04 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 166.12 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 22.51 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 153.5 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 24.42 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 154.19 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 22.54 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 153.32 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 24.53 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 154.2 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 157.72 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 112.71 2022-09-12 13:25:00 Proceeding
MX-5071_20220916_135117.pdf pdf 238.49 2022-09-16 13:54:13 Public message
O ZMIANIE 2022 BZP 00356174.pdf pdf 34.61 2022-09-20 14:18:29 Public message
2 WYJAŚNIENIE I ZMIANA SWZ.pdf pdf 447.68 2022-09-21 08:28:59 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ PO ZMIANIE.docx docx 40.33 2022-09-21 08:28:59 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ PO ZMIANIE.pdf pdf 230.4 2022-09-21 08:28:59 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ PO ZMIANIE.docx docx 57.33 2022-09-21 08:28:59 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ PO ZMIANIE.pdf pdf 190.73 2022-09-21 08:28:59 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ PO ZMIANIE.pdf pdf 112.3 2022-09-21 08:28:59 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 149.58 2022-09-26 12:14:01 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 736.76 2022-10-11 10:53:47 Public message
KWOTA NA SFINANSOWANIE PO ZMIANIE.rtf rtf 202.32 2022-09-26 10:00:00 Public message

Announcements

2022-10-11 10:53 Elżbieta Kalwasinska Zamawiający, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, informuje o wyborze oferty. Pismo w załączeniu.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-09-26 12:14 Elżbieta Kalwasinska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje, w załączeniu, "Informacje z otwarcia ofert" zawierającą następujące informacje dotyczące: nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-09-26 10:00 Buyer message Dotyczy: Nazwa postępowania: Dostawa do siedziby Zamawiającego oprogramowania z podziałem na:
1) Część I – dostawa MS Office;
2) Część II – dostawa MS Windows;
3) Część III – dostawa MS Visio i inne;
4) Część IV – dostawa Adobe Acrobat.
Numer postępowania: 30/ITWL/PIiZ 2022/PN/2022/D

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w zakresie:
1) Część nr I – 82 287,00 zł;
2) Część nr II – 40 713,00 zł;
3) Część nr III – 28 290,00 zł;
4) Część nr IV – 8 610,00 zł.

KWOTA NA SFINANSOWAN [...].rtf

2022-09-21 08:28 Elżbieta Kalwasinska Zamawiający, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ.
W załączeniu przekazujemy pismo ”Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ” wraz z załącznikami.

2 WYJAŚNIENIE I ZMIA [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Załącznik nr 9 do SW [...].pdf

2022-09-20 14:18 Elżbieta Kalwasinska Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert,
wyznaczając nowy termin w dacie 26.09.2022r.

O ZMIANIE 2022 BZP 0 [...].pdf

2022-09-16 13:54 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

MX-5071_20220916_135 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 782