Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa sprzętu komputerowego dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Deadlines:
Published : 01-09-2022 14:06:00
Placing offers : 12-09-2022 10:00:00
Offers opening : 12-09-2022 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Ofert powinna być złożona do dnia 12 września 2022 r. do godziny 10.00.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: projekt@zrot.pl lub pod nr tel. + 48 91 433 41 26  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dostawa sprzętu komputerowego dla ZROT.zip zip 722.27 2022-09-01 14:06:00 Proceeding
20220912 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 152.89 2022-09-12 15:39:15 Public message
20221020WYNIK na Platformę.pdf pdf 1571.91 2022-10-20 11:39:19 Public message

Announcements

2022-10-20 11:39 Magdalena Olejniczak Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie:
1. Rozdziału 19 pkt 2 ppkt 5) Zapytania ofertowego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej;
2. Rozdziału 14 pkt 15 lit. b) w związku z rozdziałem14 pkt 17) Zapytania ofertowego, wyklucza Wykonawcę z postępowania a jego ofertę uznaje za odrzuconą.

1. Wybór oferty najkorzystniejszej
W odpowiedzi na ogłoszone Zapytanie ofertowe w terminie do dnia 12.09.2022 r. do godz. 10.00 zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
ZONEO OLEKSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno
LOGOS Daniel Kardasz, al. Piastów 65, 70-332 Szczecin


Zamawiający w dniu 06.10.2022 r. wezwał Wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 10.11.2022 r., na co Wykonawcy wyrazili zgodę.

Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uznaje ofertę nr 1 złożoną przez:
ZONEO OLEKSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA
ul. Noskowskiego 1
99-300 Kutno
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta Wykonawcy LOGOS podlegała odrzuceniu, dlatego niniejsza oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę: 43.396,86 zł brutto, a w kryterium pamięć RAM zaproponował 16 GB co powoduje, że w kryterium „Cena” uzyskał maksymalną liczbę 90 punktów, a w kryterium „pamięć RAM” uzyskał również maksymalną liczbę 10 punktów. Wykonawca łącznie w obu kryteriach uzyskał liczbę 100 punktów.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla stron.

2. Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wyklucza ofertę Wykonawcy:
LOGOS Daniel Kardasz
al. Piastów 65
70-332 Szczecin

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne znajduje się w zawiadomieniach wysłanych do Wykonawców.

Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączeniu do niniejszej wiadomości

20221020WYNIK na Pla [...].pdf

2022-09-12 15:39 Magdalena Olejniczak Sygnatura: 1b/2022/SnI/ZROT


Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej”

Informacja z otwarcia ofert


Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 44 200,00 zł brutto.
Zamawiający, zgodnie z treścią Rozdziału 18 pkt 4 Zapytania ofertowego przekazuje poniżej
informacje z otwarcia ofert:
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na „Dostawę sprzętu komputerowego dla
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej”:1. LOGOS Daniel Kardasz
al. Piastów 65
70-332 Szczecin
39.677,60 zł brutto


2. ZONEO OLEKSIEWICZ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO AKCYJNA
ul. Noskowskiego 1
99-300 Kutno
43.396,86 zł brutto

Treść całego komunikatu znajduje się w załączniku

20220912 Informacja [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 dostawa sprzetu IT 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, tj.: 1 sztuki komputera przenośnego typu Laptop I 3 sztuk komputera przenośnego typu Laptop II 6 sztuk monitorów komputerowych 1 sztuki projektora multimedialnego 2) Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4) Jeśli w SOPZ (Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia), stanowiącym Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego, zostały wskazane znaki towarowe patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza produkty lub usługi równoważne. Produkty lub usługi równoważne muszą gwarantować uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SOPZ. Obowiązek wykazania, że oferowane produkty lub usługi spełniają powyższe wymagania leży po stronie Wykonawcy. 5) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SOPZ, stanowiący Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego oraz umowa stanowiąca Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wielkość pamięci RAM w komputerze przenośnym typu I 10% - (0)
3 przedmiotowe środki dowodowe - 1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: a) Wykaz sprzętu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego; b) deklarację zgodności CE producenta lub równoważną oferowanych monitorów komputerowych oraz komputerów przenośnych typu I i II; c) dokument potwierdzający, że producent oferowanych urządzeń posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 lub równoważną – dotyczy komputerów przenośnych typu I i II; 2) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1), lit. a-c, wraz z ofertą, lub będą one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia. 3) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1). 4) W odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1), lit. b-c, Zamawiający dopuszcza oświadczenia i dokumenty w języku angielskim, bez konieczności przedstawiania tłumaczenia na język polski. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 475