Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przeprowadzenie przeglądu technicznego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych.

Deadlines:
Published : 16-08-2022 09:50:00
Placing offers : 06-09-2022 10:00:00
Offers opening : 06-09-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego na terenie szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jednego zamówienia, polegającego na wykonaniu przeglądu technicznego lądowiska dla śmigłowców.
  3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku - Wzór umowy.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, negocjowania warunków oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty lub jego unieważnienia bez podawania uzasadnienia.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zalacznik nr 1 - projekt umowy.pdf pdf 440.16 2022-08-16 09:50:00 Proceeding
Zestawienie ofert - postępowanie ID 651876.pdf pdf 229.7 2022-09-06 12:02:44 Public message
informacja - postępowanie ID 651876-sig.pdf pdf 431.5 2022-09-09 13:06:45 Public message

Announcements

2022-09-09 13:06 Robert Chorążewski Zamawiający udostępnia informację, o unieważnieniu postępowania.

informacja - postępo [...].pdf

2022-09-06 12:02 Robert Chorążewski Zamawiający udostępnia informację, o złożonych ofertach.

Zestawienie ofert - [...].pdf

2022-08-17 10:50 Robert Chorążewski Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do niniejszego zapytania ofertowego.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający może przekazać modele i producenta opraw, systemu ROLC i HPAPA zamontowanych na lądowisku?
Odpowiedź Zamawiającego:
• Oprawy IN-OMH DOK 1801.PL (FATO + TLOF) 230/50W + W + BASE Thorn (Mawilux),
• Lampy dookólne F 2.1 DOK 1803.PL THORN,
• Reflektory strefy przyziemienia PRT3 DOK 1805.PL THORN,
• HAPI DOK 1804.PL THORN (HBA + NOGI 400mm + HR + Podstawy TRIPOD, skrzynka z żarówkami 2 x 250W,
• Latarnia identyfikacyjna HBM30 FLASHELEK Francja, dostawca Mawilux,
• ROLC: HELIPORT SYSTEMS INC. USA – dostawca Mawilux.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną (projekt wykonawczy, karty katalogowe, dokumentacja techniczno - ruchowa) wyżej wymienionych elementów i czy udostępni je wybranemu Wykonawcy?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie nr 3: Czy razem z światłami HPAPI został dostarczony klinometr i czy Zamawiający nim dysponuje?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dysponuje klinometrem.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wymaga aby dokonać także sprawdzenia spełnienia przez lądowisko wymogów opisanych w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, wliczając w to sprawdzenie stanu nawierzchni sztucznych i darniowych, aktualności INOP i Planu ratowniczego, wyposażenia gaśniczego i dokumentacji kartograficznej?
Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie przeglądu technicznego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w załączniku - wzór umowy 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 40 dni od daty zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki udziału w postępowaniu - Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam warunki udziału" (0)
5 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
6 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 491