Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKiOŚ.271.9.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska w m. Kamionka Wielka w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290926K „Porębówka” w Kamionce Wielkiej w km drogi 0+165 - 0+185

Deadlines:
Published : 26-07-2022 12:58:00
Placing offers : 03-08-2022 09:00:00
Offers opening : 03-08-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.24 2022-07-26 12:58:00 Proceeding
1. SWZ - Wykonanie dok. proj.-bud. Porębówka.pdf pdf 447.71 2022-07-26 12:58:00 Proceeding
1.1. zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 27190.52 2022-07-26 12:58:00 Proceeding
1.2. zał. nr 2 - Wzór umowy.pdf pdf 248.72 2022-07-26 12:58:00 Proceeding
1.3. zał. nr 3 - Wzór zakresu zamówienia.docx docx 57.79 2022-07-26 12:58:00 Proceeding
1.4. zał. nr 4 - Wzór oświadczenie Wykonawcy.docx docx 54.11 2022-07-26 12:58:00 Proceeding
1.5. zał. nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawcy - oferta wspólna.docx docx 50.84 2022-07-26 12:58:00 Proceeding
1.6. zał. nr 6 - Wzór formularza ofertowego.docx docx 61.63 2022-07-26 12:58:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #644305.pdf pdf 186.78 2022-08-03 13:12:39 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert_GKiOŚ.271.9.2022.pdf pdf 153.17 2022-08-05 09:57:22 Public message

Announcements

2022-08-05 09:57 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-08-03 13:12 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-03 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 165.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 276