Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AF-271-7/22 Świadczenie usług transportowych i hotelarskich - wizyta w Islandii w ramach Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”: 26-30.09 2022 r.

Deadlines:
Published : 26-07-2022 11:08:00
Placing offers : 08-08-2022 12:00:00
Offers opening : 08-08-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu AF_271_722_KeyGen.pdf pdf 105.93 2022-07-26 11:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 381.32 2022-07-26 11:08:00 Proceeding
Załącznik_1_Opis_przedmiotu_zamówienia.pdf pdf 151.32 2022-07-26 11:08:00 Proceeding
Załącznik_2_Formularz_oferty.docx docx 27.57 2022-07-26 11:08:00 Proceeding
Załącznik_3_Oświadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia_i_spełnianiu_warunków.docx docx 18.92 2022-07-26 11:08:00 Proceeding
Załącznik_4_Wykaz_usług.docx docx 14.65 2022-07-26 11:08:00 Proceeding
Załącznik_5_Oświadczenie_o_grupie_kapitałowej.docx docx 13.51 2022-07-26 11:08:00 Proceeding
Załącznik_6_Zobowiązanie_podmiotu_trzeciego.docx docx 14.91 2022-07-26 11:08:00 Proceeding
Załącznik_7_Wzór_umowy.docx docx 34.66 2022-07-26 11:08:00 Proceeding
Odpowiedzi na dodatkowe pytania 28.07.2022-sig.pdf pdf 493.85 2022-07-28 12:35:45 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 396.56 2022-08-08 12:01:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 380.62 2022-08-08 17:57:51 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-sig.pdf pdf 422.67 2022-08-08 18:01:28 Public message

Announcements

2022-08-08 18:01 Michał Kopacz Dotyczy postępowania pod nazwą: Świadczenie usług transportowych i hotelarskich - wizyta w Islandii w ramach Projektu MF EOG
„Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”: 26-30.09.2022 r., prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje o unieważnieniu postępowania pod nazwą: Świadczenie usług transportowych i hotelarskich - wizyta w Islandii w ramach Projektu MF EOG
„Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”: 26-30.09.2022 r.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-08-08 17:57 Michał Kopacz Dotyczy postępowania pod nazwą: Świadczenie usług transportowych i hotelarskich - wizyta w Islandii w ramach Projektu MF EOG
„Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”: 26-30.09.2022 r., prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-08 12:01 Michał Kopacz Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 160 800,00 zł brutto.

Informacja o kwocie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 446