Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1912/22/109/Z Dostawy papieru kserograficznego

Justyna Gruszczyńska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 29-07-2022 09:34:00
Placing offers : 25-08-2022 10:00:00
Offers opening : 25-08-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.57 2022-07-29 09:34:00 Proceeding
SWZ WZP-1912-22-109-Z.pdf pdf 897.52 2022-07-29 09:34:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - wersja edytowalna.docx docx 29.51 2022-07-29 09:34:00 Proceeding
WZP_2189_1912_22 Pytanie i odpowiedź.pdf pdf 72.41 2022-08-19 13:45:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 52.43 2022-08-25 10:49:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 78.6 2022-08-25 10:49:47 Public message
Sprostowanie.pdf pdf 73.32 2022-08-25 12:16:17 Public message
Sprostowanie .pdf pdf 40.72 2022-08-25 12:16:17 Public message
Informacja o wyborze na stronę .pdf pdf 111.26 2022-09-16 10:31:48 Public message
Informacja o wyborze na stronę postępowania.pdf pdf 71.12 2022-09-16 10:31:48 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 101.01 2022-10-11 09:54:24 Public message

Announcements

2022-10-11 09:54 Justyna Gruszczyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-09-16 10:31 Justyna Gruszczyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-25 12:16 Justyna Gruszczyńska Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Sprostowanie.pdf

Sprostowanie .pdf

2022-08-25 10:49 Justyna Gruszczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-25 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 570 107,46 PLN brutto.
2022-08-19 13:45 Justyna Gruszczyńska Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę
i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Chciałbym spytać czy dostawa papieru jest jednorazowa i czy będzie realizowana do jednego miejsca. W ogłoszeniu zamówienia nie ma informacji czy dostawa będzie jedna czy wiele w okresie 90dni. Jest to istotna wiadomość.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przewiduje zakup asortymentu w sposób sukcesywny, w ilościach odpowiadających faktycznym potrzebom Zamawiającego, w związku z czym nie jest w stanie określić ilości dostaw. Zgodnie z zapisem Rozdz. III ust. 22 SWZ „Wykonawca będzie dostarczał zamówiony asortyment na skutek zgłoszonego zapotrzebowania”. Dostawy będą realizowane na terenie garnizonu stołecznego, który swoim zasięgiem obejmuje m.st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem Rozdz. III ust. 15 SWZ termin obowiązywania umowy ramowej wynosi 6 miesięcy odo dnia zwarcia umowy przeze strony.Wyjaśnienia zapisów treści SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

WZP_2189_1912_22 Pyt [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 652