Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie, dz. nr 87

Zamówienia Publiczne
Gmina Miejska Zawidów
Deadlines:
Published : 13-07-2022 13:38:00
Placing offers : 18-07-2022 07:55:00
Offers opening : 18-07-2022 08:00:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

 • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

 • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

 • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie, działka ewidencyjna nr 022501_1.0001.87, AM-3, Obr. I-Zawidów.

Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji budynku, przygotowanie audytu energetycznego określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, Przy opracowaniu należy uwzględnić wymianę źródła ciepła na urządzenie niskoemisyjne na przykład gruntowa pompa ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Prace niezbędne do realizacji przedsięwzięcia obejmują przeróbki instalacji elektrycznej oraz sanitarnej, w tym deszczowej na zewnątrz budynku, a także budowę nowego oświetlenia terenu. Projekt obejmuje także uporządkowanie terenu w obrębie działki na której znajduje się Ośrodek Kultury, likwidację kortu tenisowego. W zakres zamówienia wchodzi także uzyskanie pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych przez Starostę, zależności od przyjętych rozwiązań. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki powinna wynosić minimum 25%.

 

Dokumentacja ma zawierać:

 • inwentaryzację architektoniczno-budowlaną w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej - 3 egz.
 • projekt architektoniczno - budowlany - 3 egz.
 • projekt techniczny w podziale na poszczególne branże - 3 egz.
 • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 3 egz.
 • przedmiar robót w podziale na poszczególne branże – 1 egz.
 • kosztorys inwestorski w podziale na poszczególne branże – 1 egz. całość dokumentacji na nośniku elektronicznym typu CD – 1 szt. W tym zarówno część opisowa jak i rysunkowa zapisane w dwóch rodzajach plików: do odczytu (z rozszerzeniem .pdf) oraz w wersjach edytowalnych (z rozszerzeniami .dwg, .doc lub .docx), pliki kosztorysów w wersji edytowalnej z rozszerzeniem .ath lub .kst

Obowiązki Projektanta:


Projektant jest zobowiązany opracować dokumentację projektową z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

 

Projektant odpowiada za wady opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu dokumentacji oraz w wersji elektronicznej.

 

Dodatkowo do obowiązków Projektanta należy:

 • pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych materiałów i danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, wypisów z ewidencji gruntów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz innych instytucji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją (na podstawie odrębnej umowy),
 • jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na pisemny wniosek Zamawiającego,
 • przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.

 

Wymagana treść dokumentacji projektowej:

1. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winien spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach. Wykonanie projektu budowlanego powinno zostać poprzedzone wykonaniem niezbędnych pomiarów, inwentaryzacji, badań itp.

2.      Projekt techniczny należy opracować z uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia.

3.      Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4.      Dokumentacja ma być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.

5.      Dokumentacja musi być zaopatrzona w oświadczenia:

-        Oświadczenie, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa została sporządzona zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi przepisami;

6.      Dokumentacja winna zawierać:

-        optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia,

-        informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania informacji „bioz” (art. 20, ust.1, pkt 1b ustawy prawo budowlane).

 

1.    Termin realizacji zadania:

 

Zadanie w zakresie projektu należy wykonać do dnia  31 stycznia 2023 r.


W przypadku pytań:

 • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 75 77 88 282 wew. 114

 • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-07-18 10:49 Zamówienia Publiczne Dziękuję za pomoc w oszacowaniu wartości zamówienia. Zapraszam do złożenia ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji. Zapytanie ofertowe znajdą Państwo pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/640345

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Audyt energetyczny wykonanie audytu energetycznego budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 1 pc. - (0)
2 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 714