Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROŚKZE.611.1.2022 Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Koronowo

Ewelina Wilk
Urząd Miejski Koronowo Department: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią
Deadlines:
Published : 30-06-2022 14:18:00
Placing offers : 08-07-2022 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Gmina Koronowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Koronowo”, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z  art. 92 ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.).

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania  ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.


Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie przedmiotowego postępowania jest Pani Ewelina Wilk nr tel.: 52 3826 441.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

    Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach do zapytania ofertowego.

II. Termin wykonania zamówienia:

do 30 września 2022 r.

III. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami

1.    Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2.    Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, tj. zadawanie pytań i składanie ofert przez wykonawców oraz udzielanie odpowiedzi i przekazywanie innych informacji dotyczących postępowania przez zamawiającego odbywa się  wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

IV.    Sposób złożenia oferty 

1.  Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy znajdujący się na Platformie w zakładce „Oferta” oraz wypełnione załączniki wymagane przez Zamawiającego.  

2.    W cenie muszą zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V.    Termin składania ofert

1.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie:  do dnia 08 lipca 2022 r. do godz. 10:00

VI. Kryteria wyboru oferty  

Najniższa cena  

VII. Pozostałe informacje

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)    wprowadzenia zmian do niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert, o czym powiadomi wykonawców;

b)    negocjacji;

c)    odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny; z tego tytułu nie przysługuje wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

2.    Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  został dołączony do zapytania ofertowego.

W przypadku pytań: 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał 1 Formularz_ofertowy - wersja edytowalna.docx docx 27.53 2022-06-30 14:18:00 Proceeding
zał 1 Formularz_ofertowy.pdf pdf 272.46 2022-06-30 14:18:00 Proceeding
zał 2 Wykaz_wykonywanych_uslug - wersja edytowalna.docx docx 24.98 2022-06-30 14:18:00 Proceeding
zał 2 Wykaz_wykonywanych_uslug.pdf pdf 432.75 2022-06-30 14:18:00 Proceeding
Zał 3 Umowa - aglomeracja PROJEKT 2.pdf pdf 395.83 2022-07-01 10:29:15 Proceeding
Zapytanie ofertowe - aglomeracja.pdf pdf 812.2 2022-07-01 10:29:21 Proceeding
zał 4 . Klauzula RODO AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ.pdf pdf 579.59 2022-06-30 14:18:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Koronowo - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30 września 2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli dotyczy proszę potwierdzić (0)
5 Zapoznanie się z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę

zał 4 . Klauzula ROD [...].pdf

(0)
6 Oświadczenie biała lista podatników VAT - Oświadczam, że jestem czynnym podatnikiem i figuruje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała lista podatników VAT) Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" (0)
7 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Proszę o załączenie wypełnionego załącznika nr 1 do zapytania ofertowego Attachment required (0)
8 Załącznik nr 2 - Wykaz wykonywanych uslug - Proszę o załączenie wypełnionego załącznika nr 2 do zapytania ofertowego Attachment required (0)
9 Załącznik nr 3 - Projekt umowy - Oświadczam, że zapoznałem/am się z załącznikiem nr 3 - projekt umowy (0)
Unlock the form

The number of page views: 303