Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.6.2022.MW Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego w Człuchowie”

Małgorzata Wrona
Gmina Miejska Człuchów
Deadlines:
Published : 30-06-2022 11:30:00
Placing offers : 06-07-2022 11:00:00
Offers opening : 06-07-2022 11:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 20.42 2022-06-30 11:30:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2 - Oswiadczenie Wykonawcy.docx docx 23.46 2022-06-30 11:30:00 Proceeding
4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób.docx docx 19.73 2022-06-30 11:30:00 Proceeding
05_Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf pdf 784.91 2022-06-30 11:30:00 Proceeding
1. Zapytanie ofertowe.pdf pdf 3805.23 2022-06-30 11:30:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 20.42 2022-06-30 11:30:00 Criterion
4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób.docx docx 19.73 2022-06-30 11:30:00 Criterion
3. Załącznik nr 2 - Oswiadczenie Wykonawcy.docx docx 23.46 2022-06-30 11:30:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert -sig.pdf pdf 514.36 2022-07-06 13:28:16 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 729.6 2022-07-11 14:43:04 Public message

Announcements

2022-07-11 14:43 Małgorzata Wrona Zamawiający - Gmina Miejska Człuchów przekazuje informację o unieważnieniu postępowaniu pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego w Człuchowie”.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-06 13:28 Małgorzata Wrona Zamawiający - Gmina Miejska Człuchów przekazuje informację z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego w Człuchowie”.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego w Człuchowie” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego w Człuchowie” (dalej jako: „Inwestycja”). Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w zakresie wykonania instalacji sygnalizacji pożarowej i oddymiania klatek schodowych zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 235 ze zm.) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, umową z wykonawcą robót budowlanych, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania, 3) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, 5) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w Zapytaniu ofertowym. 1 pc. Gmina Miejska Człuchów
al. Wojska Polskiego 1
77-300, Człuchów
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2. Załącznik nr 1 - [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 2 miesiące od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że roboty budowlane mogą być prowadzone wyłącznie w terminie od 11.07.2022 r. do 12.08.2022 r. ze względu na obecność dzieci w budynku poza wskazanym przedziałem czasu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wykaz osób - Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia: a) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku spełnienia warunku proszę wpisać "Potwierdzam". Attachment required

4. Załącznik nr 3 - [...].docx

(0)
5 Brak podstaw wykluczenia z postępowania - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku spełnienia warunku proszę wpisać "Potwierdzam" Attachment required

3. Załącznik nr 2 - [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 285