Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rewitalizacja stawu na działce o numerze ewidencyjnym 26/20 obręb Borkowo poprzez obsadzenie go kłączami roślin wodnych z gatunku grążel żółty i grzybień biały

Marta Rolska
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Published : 27-06-2022 10:15:00
Placing offers : 04-07-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Zamawiający: Gmina Pruszcz Gdański z siedzibą w Juszkowie przy ul. Zakątek 1 reprezentowana przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 

Zaprasza do złożenia oferty na:Rewitalizację stawu na działce o numerze ewidencyjnym 26/20 obręb Borkowo poprzez obsadzenie go kłączami roślin wodnych z gatunku grążel żółty i grzybień biały

 

I.              Opis przedmiotu zamówienia:

Obsadzenie stawu gminnego na działce o numerze ewidencyjnym 26/20 obręb Borkowo kłączami roślin wodnych z gatunków: grążel żółty (Nuphar lutea) w ilości 293 sztuk oraz grzybień biały (Nymphaea alba) w ilości 293 sztuk – łącznie 586 sztuk. Wszystkie prace mają zostać wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą i normami branżowymi. Rośliny oraz materiały ogrodnicze potrzebne do wykonania zadania leżą po stronie Wykonawcy.

 

II.             Termin wykonania zamówienia:

 Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.08.2022 r.

 

III.   Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:

Marta Rolska tel.: (58) 692 94 61

Wiktoria Ropel tel. (58) 692 94 77

 

IV.           Istotne postanowienia:

1.   Zapewnienie roślin i materiałów ogrodniczych do obsadzenia leży po stronie Wykonawcy.

2.   Przed obsadzeniem materiał roślinny wymaga akceptacji Zamawiającego.

3.   Wykonawca zutylizuje i zagospodaruje odpady na swój koszt zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).

4.   Potwierdzenia wykonania prac dokona Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty wykonania zadania w formie protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o zakończeniu prac pracownika merytorycznego.

5.   Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącej współpracy z Zamawiającym.

6.   Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na materiał roślinny na okres 5 miesięcy liczonych od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru.

7.   W przypadku obumarcia roślin lub braku rokowań na przeżycie Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obsadzenia ponownie w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego.

8.   Zamawiającemu przysługuje prawo kontrolowania sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę.

 

 

V.            Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną).

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%.

 

    VI. Sposób przygotowania oferty:

 

1.     Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

 

2.     Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.

 

      3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego na Platformie Zakupowej OpenNEXUS.

 

    VII. Odrzucenie oferty:

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców,

w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1, Wykonawca do

oferty załącza skan podpisanego przez siebie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. W celu ustalenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1, Zamawiający

najpierw bada tę ofertę Wykonawcy, która została oceniona jako najkorzystniejsza.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złożył wraz z

tą ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w formie wskazanej w pkt 2, Zamawiający

wezwie go za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub platformy zakupowej do

uzupełnienia braku w terminie 3 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający

odrzuca ofertę Wykonawcy

 

 

 VIII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

 

1. Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez Platformę Zakupową OpenNEXUS.

 

Do oferty należy załączyć : WARUNEK KONIECZNY

 

Wypełniony i podpisany SCAN oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wyłączeniu - załącznik nr 1.

 

IX. Badanie ofert:

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:                       

-  jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,

- Dostawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających   wyjaśnień.                                                                                                                                                     

 - Oferent nie załączy wypełnionego (skan) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wyłączeniu – załącznik nr 1 i nie zastosuje się do wezwania o którym mowa w punkcie VII podpunkt 4.

 

X. Informacje dodatkowe:

 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Usługobiorcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Usługobiorcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.                                                                                                                                                                                                    2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy/zakupu przedmiotu zamówienia w zależności od podanej ceny.                                                                                                                                                                                              

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzieleni  zamówienia.                                                                                                                                                                                        

4) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Dostawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.                                                                                                                                                    5) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.                                                                                                                                    

6) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać przez Platformę Zakupową openNEXUS.                                                                                                                          

7) Termin płatności faktury – 21 dni od daty  wpływu.                                                                                                                                                 8) Wszystkie koszty związane z realizacją umowy po stronie Dostawcy.                                                                                                  

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia do upływu terminu składania ofert, bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                                  

10) Zamawiający informuje, iż stosownie do treści przepisu art. 703 § 1 Kodeksu cywilnego przysługuje mu prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.

11) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.

1129 z późn. zm.).

 

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

 

XII. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Dostawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.2019)

 

 

XIII. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61 6791900.

 

XIV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawców – osób fizycznych:

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 

Administrator danych

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe są następujące:

 

− adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

 

− nr telefonu: 58 692 94 00

 

− adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

 

Inspektor danych osobowych

 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl

 

Cel przetwarzania

 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

 

Podstawa przetwarzania danych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zawartej umowy oraz przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie przepisów prawa oraz umowne  w pozostałym zakresie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podpisania umowy.

 

Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczone od stycznia roku następnego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

 

Odbiorcy danych:

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia  im danych na mocy przepisów prawa (np. ZUS, Urzędy Skarbowe). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. banki).

 

Prawa osób:

 

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

XV.  Wykonawcy podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835), którzy w okresie tego wykluczenia

ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej w wysokości do

20 000 000 zł, nakładanej w drodze decyzji przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Oświadczenie wykonawcy.docx docx 16.3 2022-06-27 10:15:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsadzenie stawu kłączami grążela żółtego - 293 pc. - (0)
2 Obsadzenie stawu kłączami grzybienia białego - 293 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 688