Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DR/06/2022 Dostawa szybkoobrotowego rozdrabniacza do rozdrabniania gałęzi, małych pni, liści.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 20-06-2022 10:53:00
Placing offers : 21-07-2022 10:00:00
Offers opening : 21-07-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ i UMowa Rozdrabniacz.pdf pdf 1755.81 2022-06-20 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty Rozdraniacz.docx docx 22.08 2022-06-20 10:53:00 Proceeding
JEDZ - edytowalny załącznik nr 2 Rozdrabniacz.doc doc 183 2022-06-20 10:53:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3 Rozdrabniacz.doc doc 60.5 2022-06-20 10:53:00 Proceeding
Wykaz dostaw- załącznik nr 4.doc doc 40 2022-06-20 10:53:00 Proceeding
Oświadczenie o aktualności danych - załącznik nr 5 Rozdrabniacz.docx docx 14.49 2022-06-20 10:53:00 Proceeding
Zał 6 - Rozdrabniacz oświadczenie udostępnienie zasobów.docx docx 15.36 2022-06-20 10:53:00 Proceeding
Wyjaśnienia z dnia 28.06.2022 r..pdf pdf 136.11 2022-06-28 14:12:57 Public message
Wybór Wykoanwcy.pdf pdf 46.25 2022-08-04 10:46:36 Public message

Announcements

2022-08-04 10:46 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu Wybór Wykonawcy

Wybór Wykoanwcy.pdf

2022-07-21 10:47 Szymon Łakota
Otwarcie ofert w dniu: 21.07.2022 r.


Oferta:

Arcon Polska Sp. z o.o., ul. Baletowa 14, 02-687 Warszawa. Cena oferty brutto: 2.690.010,00 zł. Skrócenie terminu dostawy rozdrabniacza o 60 dni.
Moc silnika o minimalnej mocy 390 kW.
2022-07-21 10:00 Buyer message 2.091.000,00 zł.
2022-07-12 11:52 Szymon Łakota Wyjaśnienie:
Pytanie 1: W załączniku nr 1 do SIWZ, czyli OPZ, w punkcie 1.10.Silnik, Zamawiający określił:
„pojemność zbiornika paliwa min
500 litrów”.

Czy Zamawiający dopuści dostawę rozdrabniacza, ze zbiornikami paliwa w postaci oleju napędowego i AdBlue, pojemności odpowiednio 450 litrów i 40 litrów, co daje łącznie 490 litrów?

Uzasadnienie: Sumaryczna ilość paliwa w postaci oleju napędowego i dodatku AdBlue w naszym rozdrabniaczu to 490 litrów, czyli nieznacznie mniej (2%) niż określono w specyfikacji. Dodatkowo nasze rozdrabniacze charakteryzują się ekonomiczną pracą i stosunkowo niedużym zużyciem paliwa, jak na ten typ urządzenia. Zapewnia to bezproblemową pracę urządzenia, co najmniej przez jeden dzień roboczy lub dłużej. Posiadamy w kraju i na świecie znaczną ilość egzemplarzy właśnie z takimi zbiornikami paliwa i sprawdzają się one znakomicie, jako zaprojektowane optymalnie dla tego typu jednostki. Nieznaczna różnica pojemności zbiornika paliwa, w oferowanym przez nas rozdrabniaczu nie wpływa na funkcjonalność rozdrabniacza.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza również zaoferowane zbiorniki.
2022-07-04 07:40 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
Zmiana kryteriów oceny ofert i warunków udziału w postępowaniu:

Na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia następujące zapisy SWZ dotyczące kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu:

Wersja pierwotna kryteriów oceny ofert:


1 Cena (koszty):
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2 Moc silnika:
Liczba punktów = 0 pkt. za moc silnika do 390 kW
Liczba punktów = 20 pkt. za moc silnika powyżej 390 kW

3 Skrócenie terminu wykonania zamówienia:
Liczba punktów = (Tof/Tmax) * 100 * waga
gdzie:
Tof - liczba dni powodująca skrócenie terminu wskazana w ofercie.
Tmax - największa liczba dni powodująca skrócenie terminu wykonania zamówienia spośród wszystkich ofert.
Minimalny termin dostawy to 90 dni od dnia podpisania umowy, maksymalny termin dostawy to 150 dni od dnia od podpisania umowy. (tj. maksymalnie wykonawca może skrócić termin o 60 dni).
Należy wskazać konkretną liczbę dni skrócenia terminu dostawy (np. 10 dni).
W przypadku niewskazania bądź błędnego wskazania przez wykonawcę skrócenia terminu o daną liczbę dni, zamawiający będzie oceniał ofertę tak, jakby wykonawca wskazał 0 dni skrócenia terminu, z terminem dostawy 150 dni od dnia podpisania umowy.

Wersja po zmianie (kryterium oceny ofert):

Cena (koszty):
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Moc silnika:
Liczba punktów = 0 pkt. za moc silnika do 390 kW (minimalna moc 360 kW).
Liczba punktów = 10 pkt. za moc silnika powyżej 390 kW
Skrócenie terminu wykonania zamówienia:
Liczba punktów = (Tof/Tmax) * 100 * waga
gdzie:
Tof - liczba dni powodująca skrócenie terminu wskazana w ofercie.
Tmax - największa liczba dni powodująca skrócenie terminu wykonania zamówienia spośród wszystkich ofert.
Minimalny termin dostawy to 90 dni od dnia podpisania umowy, maksymalny termin dostawy to 150 dni od dnia od podpisania umowy. (tj. maksymalnie wykonawca może skrócić termin o 60 dni).
Należy wskazać konkretną liczbę dni skrócenia terminu dostawy (np. 10 dni).
W przypadku niewskazania bądź błędnego wskazania przez wykonawcę skrócenia terminu o daną liczbę dni, zamawiający będzie oceniał ofertę tak, jakby wykonawca wskazał 0 dni skrócenia terminu, z terminem dostawy 150 dni od dnia podpisania umowy.
Wersja pierwotna warunków udziału w postępowaniu:

1. Zdolności technicznej lub zawodowej:
b) Wykonawca wykaże się wykonaniem minimum dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznaje dostawę szybkoobrotowego rozdrabniacza mobilnego o mocy min. 390 kW i wartości min. 1 300 000,00 PLN net każda z dostaw.

Wersja po zmianie warunków udziału w postępowaniu:

1. Zdolności technicznej lub zawodowej:
c) Wykonawca wykaże się wykonaniem minimum dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznaje dostawę szybkoobrotowego rozdrabniacza mobilnego wartości min. 1 300 000,00 PLN net każda z dostaw.
2022-06-28 14:12 Szymon Łakota Wyjaśnienie z dnia 28.06.2022 r.
(w załączeniu)

Wyjaśnienia z dnia 2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 657