Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2022/SnI/ZROT Dostawa sprzętu komputerowego dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Deadlines:
Published : 14-06-2022 14:48:00
Placing offers : 27-06-2022 10:00:00
Offers opening : 27-06-2022 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: s.doburzynski@zrot.pl

lub pod nr tel +48 91 433 41 26  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20220614Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (Formularz Ofertowy).docx docx 71.58 2022-06-14 14:48:00 Proceeding
20220614Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego (RCO).docx docx 69.85 2022-06-14 14:48:00 Proceeding
20220614Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (Wykaz sprzętu).docx docx 67.9 2022-06-14 14:48:00 Proceeding
20220614Załącznik nr 3 do Zapytania ofertow (podmiot udostępniający zasoby).docx docx 68.07 2022-06-14 14:48:00 Proceeding
20220614Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (ośw. o braku powiązań).docx docx 53.75 2022-06-14 14:48:00 Proceeding
20220614Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego (Wykaz dostaw).docx docx 67.32 2022-06-14 14:48:00 Proceeding
20220614Załącznik nr 6 do Zapytania (ośw. o braku podst. do wykl).docx docx 54.3 2022-06-14 14:48:00 Proceeding
20220614Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego (wzór umowy).doc doc 205 2022-06-14 14:48:00 Proceeding
20220614Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego (SOPZ).docx docx 91.43 2022-06-14 14:48:00 Proceeding
20220614Zapytanie ofertowe.docx docx 95.22 2022-06-14 14:48:00 Proceeding
ogloszenie_113842 (1).pdf pdf 51.24 2022-06-14 14:48:00 Proceeding
20220614Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (Formularz Ofertowy).docx docx 71.58 2022-06-14 14:48:00 Subject of the order
20220614Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego (RCO).docx docx 69.85 2022-06-14 14:48:00 Subject of the order
Unieważnienie.pdf pdf 627.69 2022-07-11 14:21:09 Public message

Announcements

2022-07-11 14:21 Magdalena Olejniczak UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Nazwa Zamawiającego:
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Partyzantów 1, 70-222, Szczecin

Tryb postępowania i nazwa:
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2022/SnI/ZROT pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej” w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Zamawiający działając na podstawie Rozdziału 22 pkt. 2 ppkt. 2 Zapytania ofertowego nr 1/2022/SnI/ZROT
unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej”

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publikację Ogłoszenia w dniu 14.06.2022 r. Termin składania ofert ustalono na dzień 27.06.2022 r. do godz. 10:00.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, który zaoferował cenę gross w wysokości 115 620,00 zł. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył środki finansowe w wysokości: 44 200, 00 brutto. Ponieważ wartość oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie podlegało unieważnieniu.

Unieważnienie.pdf

2022-06-27 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości 44 200 zł gross (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych brutto)

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Łączna wartość zamówienia Całość przedmiotu zamówienia

20220614Załącznik nr [...].docx

20220614Załącznik nr [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 20% Okres gwarancji musi zostać podany w pełnych miesiącach w przedziale od 36 do 60 miesięcy (0)
3 Okres gwarancji baterii komputerów przenośnych typu I i II 15% Okres gwarancji musi zostać podany w pełnych miesiącach w przedziale od 24 do 36 miesięcy (0)
4 Wielkość pamięci RAM w komputerze przenośnym typu I 5% Wielkość pamięci RAM w komputerze przenośnym typu I musi zostać podana w jednym z dwóch wariantów: min. 8GB albo min. 16GB (0)
5 Przedmiotowe środki dowodowe - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: a) Wykaz sprzętu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego; b) deklarację zgodności CE producenta lub równoważną oferowanych monitorów komputerowych oraz komputerów przenośnych typu I i II; c) oświadczenie producenta oferowanych monitorów komputerowych oraz komputerów przenośnych typu I i II potwierdzające spełnianie kryteriów środowiskowych zgodnie z dyrektywą RoHS UE o eliminacji substancji niebezpiecznych; d) certyfikat TCO oferowanego modelu monitora komputerowego lub równoważny (zamiast stosownego certyfikatu Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę adresu strony internetowej podmiotu certyfikującego, która umożliwia samodzielną weryfikację przez Zamawiającego posiadania przez oferowany model monitora panoramicznego certyfikatu TCO lub równoważnego); e) wydruk potwierdzający osiągnięcie minimum wymaganych punktów w teście wydajnościowym MobileMark 2018 – dotyczy komputerów przenośnych typu I i II; f) deklarację producenta systemu operacyjnego potwierdzającą poprawną współpracę oferowanego sprzętu z oferowanym systemem operacyjnym w postaci wydruku ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego lub oświadczenia producenta systemu operacyjnego – dotyczy komputerów przenośnych typu I i II; g) dokument potwierdzający, że producent oferowanych urządzeń posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 lub równoważną – dotyczy komputerów przenośnych typu I i II; (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 499