Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZO/15/2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i zmianę sposobu użytkowania budynku nr 126 (klub wojskowy) w kompleksie wojskowym w Chełmie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Deadlines:
Published : 02-06-2022 07:55:00
Placing offers : 10-06-2022 10:00:00
Offers opening : 10-06-2022 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i zmianę sposobu użytkowania budynku nr 126 (klub wojskowy) w kompleksie wojskowym w Chełmie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Nr sprawy: ZP/ZO/15/2022, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami stanowi załącznik do postępowania.

 

Zamawiający będzie rozpatrywał tylko i wyłącznie pełną ofertę, sporządzoną zgodnie ze wzorem oferty  - stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji najkorzystniejszej oferty w zakresie ceny, terminu realizacji, terminu płatności gwarancji, wysokości kar umownych.

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 261 181 387.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe ZO 15.docx docx 104.74 2022-06-02 07:55:00 Proceeding
zał. nr 3 do ZO - zalączniki do OPZ.pdf pdf 1398.61 2022-06-02 07:55:00 Proceeding
wzór oferty, wykaz osób, wykaz usług, wzór oświadczenia - zał. nr 2.docx docx 33.03 2022-06-02 07:55:00 Subject of the order
wyjasnienia ZO 15.pdf pdf 431.59 2022-06-06 13:16:52 Public message
inf z otwarcia ofert ZO.doc doc 54.5 2022-06-10 11:44:23 Public message
wybór strona.pdf pdf 432.06 2022-06-15 13:09:42 Public message

Announcements

2022-06-15 13:09 Monika Gruszka Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybór strona.pdf

2022-06-10 11:44 Monika Gruszka Informacja z otwarcia ofert

inf z otwarcia ofert [...].doc

2022-06-10 10:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 100 000,00 zł.
2022-06-06 13:16 Monika Gruszka Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego ZO 15

wyjasnienia ZO 15.pd [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i zmianę sposobu użytkowania budynku nr 126 (klub wojskowy) w kompleksie wojskowym w Chełmie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. zał. nr 2 do ZO - WZÓR OFERTY wraz z załącznikami.

wzór oferty, wykaz o [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 100 dni od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu: a) należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu za-mówienia; b) innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w tym kosztów np. z tytułu uzyskania uzgodnień, decyzji, ocen, opinii, zatwierdzeń; c) przeniesienia na Zamawiającego z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: - autorskich praw majątkowych do utworów na wszystkich polach eksplo-atacji, - prawa zależnego do rozporządzania i korzystania z opracowań, utworów, - własności egzemplarzy utworów, d) ryzyka wynagrodzenia ryczałtowego obciążającego Wykonawcę z tytułu nie-doszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. e) wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 326