Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 210/2022/TP/DZP Wykonanie remontu głównego hallu wejściowego wraz z korytarzem bocznym w bloku nr 106 budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Oczapowskiego 14 w Olsztynie

Deadlines:
Published : 30-05-2022 10:48:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.94 2022-05-30 10:48:00 Proceeding
SWZ - robota budowlana.pdf pdf 8157.94 2022-05-30 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 53.27 2022-05-30 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 99 2022-05-30 10:48:00 Proceeding
Załacznik nr 3 do SWZ - ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 91.5 2022-05-30 10:48:00 Proceeding
Załacznik nr 4 do SWZ - ośwadczenie dotyczące spełnienia watunków udziału w postępowaniu.doc doc 88 2022-05-30 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 502 2022-05-30 10:48:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc doc 80 2022-05-30 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz wykonanych robót.docx docx 44.98 2022-05-30 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór zobowią…zania.doc doc 80.5 2022-05-30 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ -Przedmiar_ Wydział Weterynarii_2022_Hall główny_ Oczapowskiego 14 _budowlany_.pdf pdf 46.65 2022-05-30 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ -Przedmiar_ Wydział Weterynarii_2022_Hall główny_ Oczapowskiego 14 _elektryczny_.pdf pdf 17.34 2022-05-30 10:48:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 447.7 2022-06-24 14:15:25 Public message

Announcements

2022-06-24 14:15 Anna Zalewska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację z sesji otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę: 190 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 488