Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.2370.19.4.2022 Dostawa fabrycznie nowych 3 kpl. kamer termowizyjnych do siedziby KW PSP w Krakowie przy ul. Zarzecze 106.

Agnieszka Kuźniar
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Deadlines:
Published : 13-06-2022 09:07:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zaproszenia do złożenia ofert jest dostawa fabrycznie nowych 3 kpl. kamer termowizyjnych wraz z fabrycznym wyposażeniem do siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Zarzecze 106.
Zadanie A:
Dostawa fabrycznie nowej kamery termowizyjnej wraz z fabrycznym wyposażeniem do siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Zarzecze 106.


Kamera termowizyjna typ FLIR K55, bądź urządzenie równoważne o parametrach technicznych nie gorszych niż FLIR K55.


Zadanie B:
Dostawa fabrycznie nowych kamer termowizyjnych wraz z fabrycznym wyposażeniem do siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Zarzecze 106.


Kamery termowizyjne typ FLIR K45, bądź urządzenia równoważne o parametrach technicznych nie gorszych niż FLIR K45.


Wykonawca nie musi złożyć oferty na wszystkie zadania.


Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
Termin realizacji zamówienia do 28 października 2022 r., ale nie wcześniej niż 1 września 2022 r.
Warunki gwarancji: min. 24 miesiące gwarancji na przedmiot umowy.
Do ofert należy dołączyć kartę katalogową oferowanego sprzętu.
Warunki dostawy: koszty transportu po stronie Wykonawcy.
Miejsce dostawy: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków.
Płatność: faktura przelewowa 30 dni.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia nowy, pozbawiony wad i uszkodzeń nadający się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, w której są zawarte pozostałe warunki realizacji zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania każdego warunku realizacji zamówienia na każdym etapie lub unieważnienia postępowania.
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku gdy zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia.
W przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż w złożonych ofertach.

W postępowaniu dopuszczane jest podpisanie umowy :
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- podpisem zaufanym ;
- elektronicznym podpisem osobistym.


Zgodnie z ustawą z w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) zamówienie publiczne nie może zostać udzielone:
1) Wykonawcy wymienionemu w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
2) Wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
3) Wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WZP.2370.19.4.2022 Zaproszenie do złożenia ofert.pdf pdf 86.77 2022-06-13 09:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do zaproszenia umowa-2.pdf pdf 217.89 2022-06-13 09:07:00 Proceeding
umowa edyt.docx docx 115.34 2022-06-20 11:51:56 Public message
WZP.2370.19.10.2022.MB odpowiedzi na pytania (Kamery termowizyjne).pdf pdf 196.86 2022-06-20 11:51:56 Public message

Announcements

2022-06-20 11:51 Magdalena Bruzda Odpowiedzi na pytania.

umowa edyt.docx

WZP.2370.19.10.2022. [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa kamery termowizyjnej do siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie przy ul. Zarzecze 106. Proszę podać łączną wartość 1 set KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE
Zarzecze 106
30-134, Kraków
(0)
2 Dostawa fabrycznie nowych kamer termowizyjnych do siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie przy ul. Zarzecze 106. Proszę podać łączną wartość 2 set KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE
Zarzecze 106
30-134, Kraków
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji zamówienia do 28 października 2022 r., ale nie wcześniej niż 1 września 2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 369