Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa czyszczenia wybranych instalacji wentylacyjnych w obiekcie szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 13-05-2022 12:53:00
Placing offers : 01-06-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia wybranych instalacji wentylacyjnych w obiekcie szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

2. Szczegółowy przebieg instalacji zobrazowany jest na dokumentacji rysunkowej stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.  Termin realizacji Przedmiotu zamówienia: zgodnie z załączonym wzorem umowy.

4.   Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki dotyczące jego realizacji zostały określone w załączonym wzorze umowy.

5.  Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

6.   O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który:

1)   posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówień, których przedmiotem było czyszczenie instalacji wentylacyjnych w obiektach ochrony zdrowia, o wartości co najmniej 10 000,00 zł netto każde.

2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200 000,00 zł.

7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wybranego Wykonawcy do udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.6

8.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - rysunki.zip zip 28657.97 2022-05-13 12:53:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf pdf 573.9 2022-05-13 12:53:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 612480.pdf pdf 240.79 2022-06-01 12:18:16 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 612480.pdf pdf 24.89 2022-06-14 11:02:32 Public message

Announcements

2022-06-14 11:02 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-01 12:18 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-05-26 11:51 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że w dniu 25.05.2022 r. wpłynęły od Wykonawcy zapytania o następującej treści (cytat):
1. Czy faktury za czyszczenie wentylacji w obiektach służby zdrowia jako podwykonawca wystarczą do spełnienia warunków zamawiającego z zakresu "doświadczenie"? Jeśli nie, to proszę podać jakie dokumenty są konieczne.
2. Czy zakres czyszczenia wentylacji jest taki sam jak w roku 2021?

Odpowiedź Zamawiającego:
Ad1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wybranego Wykonawcy do udokumentowania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, poprzez przedstawienie dowodów wystawionych przez podmioty na rzecz, których świadczono usługi potwierdzających, że usługi zostały przez Wykonawcę wykonane należycie, np. referencje, protokoły odbioru bez uwag.

Ad2. Bieżące postępowanie dotyczy innych systemów niż w roku 2021. Ponadto, sam zakres wymaganych czynności został rozszerzony m.in. o mycie central. Podczas prowadzonych prac, Zamawiający udostępni filtry na potrzeby ich wymiany podczas czyszczenia central.
2022-05-25 14:46 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że w dniu 24.05.2022 r. i 25.05.2022 r. wpłynęły od Wykonawcy pytania o następującej treści (cytat):
1. „Bardzo proszę o możliwość przedłużenia terminu składania ofert do 01.06.2022”
2. „Jeśli z Państwa strony będzie akceptacja możliwości przedłużenia składania ofert do dnia 01.06.22, to proszę o umożliwienie przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 30.05 w g 10 – 12”

Odpowiedź Zamawiającego:
Ad 1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 01.06.2022 r. godz.11:00.
Ad 2. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 30.05.2022 r. o godz. 10:00. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wizji, proszę o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie do dnia 27.05.2022 r. do godz. 14:00

2022-05-24 13:38 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że w dniu 23.05.2022 r. wpłynęło od Wykonawcy zapytanie o następującej treści (cytat):
„Aby właściwie oszacować każdą Instalacje oddzielnie, zwracamy się z uprzejma prośba o przesłanie zestawienia materiałowego. W powyższym zestawieniu zawarte są wszystkie informacje n/t ilości, przekroi, długości wszystkich elementów niezbędnych do zbudowania instalacji wentylacji (kanałów wentylacyjnych) wraz z urządzeniami i galanteria. Zazwyczaj Ilości są przyporządkowane dla każdego systemu oddzielnie.
Dane te są niezbędne do właściwego oszacowania ilości, a co za tym idzie, ceny czyszczenia poszczególnych systemów, zgodnie z OPZ do zamówienia publicznego w Państwa Szpitalu.”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada takiego zestawienia materiałowego.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 system N01 czyszczenie systemu N01 1 pc. - (0)
2 system N02 czyszczenie systemu N02 1 pc. - (0)
3 system NT2 czyszczenie systemu NT2 1 pc. - (0)
4 system N09 czyszczenie systemu N09 1 pc. - (0)
5 system N012 czyszczenie systemu N012 1 pc. - (0)
6 system N5 czyszczenie systemu N5 1 pc. - (0)
7 system W09 czyszczenie systemu W09 1 pc. - (0)
8 system W3 czyszczenie systemu W3 1 pc. - (0)
9 system W4 czyszczenie systemu W4 1 pc. - (0)
10 system W5 czyszczenie systemu W5 1 pc. - (0)
11 system W6 czyszczenie systemu W6 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 2 miesiące od zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunek udziału w postępowaniu - doświadczenie - Wykonawca oświadcza, że spełnia warunek posiadania doświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
5 Warunek udziału w postępowaniu - ubezpieczenie OC - Wykonawca oświadcza, że spełnia warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
6 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy (załącznik nr 2) wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). - Proszę potwierdzić wpisując „Nie podlegam wykluczeniu" (0)
Unlock the form

The number of page views: 522